11 August 2011

جنبش" حقیقتا چه می خواهد؟ "


 :  کثرت اعلامیه ها
در طول چند هفته گذشته، ما با اعلانهای مختلف، توسط افراد ناشناس ؛که احتمالا اکثر آنان همه مذکربوده ، مفروضا    سخنگو بوده و یا دستورالعملهایی درجهت حصول جنبش دموکراسی سکولار در ایران ارائه میدهند

اینسایدایران.اورگ"" insideIran.org" اولین بار؛دونمونه ازاین اعلامیه ها،در۲۱ تیرماه ۱۳۹۰ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۱) در
  منتشر شد


 این گروه"روشنفکر"حتی  نسخه ای ازاعلامیهٔ  خودرا به ارگان های «رسمی» ماشین اصلاح طلب سبز، کلمه و جرس، فرستادند که هر دواز انتشار آن خودداری نمودند.یکی داستان "جنبش سبزایران بدنبال قیام کشورهای عرب مانیفست جدیدی صادرنموده" ودیگری :«ندای سبز ایران در خارج می خواهیم تا با یک صدا صحبت  می کنیم

هردوبیانیه سرشارازاظهارات دهان پرکن و بطورناشناس وبه جای فارسی ؛به زبان انگلیسی صادر شده بودند، مضمون  آنها ،بنحو باور نکردنی، البته بنحو موجهی مذموم و کاریکاتوری سرشاراز چاپلوسیهای مخلصانه در مدح
                             .مزایای منشور سبز موسوی و کروبی  دراعلامیهٔ ۴ اسفند ۱۳۸۹ (۲۳ فوریه ۲۰۱۱) بود

  احتمالا بهترین جواب مخالفت آمیز به این دو بیانیه ناشناس که ازسوی چهره های مرموز در پشت پرده های
  ،وتحت عنوان مقالهٔ :"اینهمه رهبر. رهبری ناچیز"  “lissping "   سبزانتشاریافت در وبلاگ از "لیسسپینگ
                                                http://lissnup.posterous.com/green-leadership  :داده شده است 

                            .    عنوان به نوبه خود گویای مطلب است ، اما متن مقاله نیز بسیارخواندنی میباشد

درج این دواعلامیه ازسوی"روشنفکرانی" که ظاهرا آنرا ازداخل ایران را تدوین نموده بودند؛پاسخی واکنشی وستیزه جویانه به منتقدان خود بود که در ۲۷ تیر(۱۸ جولای) مقاله ای نوشته بودند؛که این نقد نیزصرفا ، در "اینسایدایران.اورگ"منتشرشده بود.وسرانجام؛روزبعد؛مجدداهمان مانیفست؛واینباربه زبان فارسی ودوباره فقط
                                                              . در"اینسایدایران.اورگ"ونه هیچ سایت دیگر منتشر گردید

اطلاعیه بیشتر به  توماری طویل از اعلامیه ها و منشورها و درخواستهایی بود که ازسوی رهبران "خود منصوب جنبش" ؛وغالبا ناشناس صادر شده بود وهیچیک از خواسته هایشان در جهت تحقق هیچگونه مخالفت وتغییری
                                                                                                                                    .   نبود

نخستین منشور سبز "(بیانیه مستعار به ۱۸#) توسط میرحسین موسوی خامنه ای در۱۵ ژوئن ۲۰۱۰ (۲۵ خرداد ۱۳۸۹) منتشر گردید.پس ازمدت کوتاهی؛همکاراصلاح طلبش، مهدی کروبی؛با لغو تظاهراتی که حتی
  .  خودشان فرخوان آن را؛صادرنکرده بودند؛منجربه تضعیف جنبشی گردید که آنها باصطلاح رهبرش بودند

دومین "منشور سبز" ظاهرا نسخه ویرایش شده قبلی بود؛که اینبار توسط کروبی وبا امضای موسوی صادرگردید.این منشورنیز مجددا فاقد هرگونه عملکرد حقیقی ونکات قابل توجهی بود.تنها یک جمله ازمفاد آن ؛
                                             " .  شامل این عبارت بود :" جنبش ما درجهت اصلاحات است، نه انقلاب

ازطرف خودتان صحبت کنید آقایان! شاید بهترست بجای محکوم کردن کسانی که درخیابان ها شعارمیدهندو
                                 .  شما؛ ادعا  میکنید "طرفدارانتان"هستند؛ بایستی سعی کنید به آنها گوش دهید

در واقع، "منشورنوینی" که آنها درآنزمان منتشرنمودند؛هیچگونه  نقطه مشترکی با خواسته های "مردم در
                                                              . خیابان" نداشت وگویی از "عوالم موازی "صادر شده بود

علاوه براین،درآخرین فتوایشان ؛که کمی پس از بیانیه های جداگانه شان ؛درروز۲۵بهمن۱۳۸۹(۱۴ فوریه ۲۰۱۱) صادرگردید؛ اما بهمان اندازه بیانیهٔ قبلی چاپلوسانه بود؛ دوباره از سرسپردگی به جمهوری اسلامی، مقام
              . معظم رهبری، قانون اساسی، ولایت فقیه، وایده آل ها و آرمان های "امام خمینی"  دم زدند
در حالیکه بیهوده بر روی وب ؛بدنبال نسخه کامل منشورانگلیسی تجدید نظرشدهٔ سبز موسوی و کروبی
          .  میگشتم؛ چیز جالبی که من پیدا کردم . به سازمانی به نام جنبش سبز منشور بین المللی
( نکته برایم  بسیار جالب بود.خصوصا که  اعلامیه ازمنشور سبزحقوق بشر؛ در۱۲ ژوئن ۱۹۸۸ (۲۲ خرداد ۱۳۶۷
                                                                                                                . الهام گرفته شده بود

این "منشور سبز" بر اساس اصول" کتاب سبز" نوشته "کلنل معمر قذافی" میباشد؛ که نبایستی آن را با کتاب
سبز ارتش جمهوریخواه ایرلند،ونسخه های آن که در سال ۱۹۵۲(۱۳۳۰)که بمناسبت" کمپین مرزی" ونسخه
                                          .  دیگر که در (۱۳۵۴) خود را برای" مشکلات" به چاپ رسید ؛ اشتباه گرفت


 قبل از خرداد ۱۳۸۸ (ژوئن ۲۰۰۹)، مفهوم" رنگ سبز"در جهان ودرمحافل سیاسی دروحلهٔ اول بمعنای محیط زیست غالبا توام با ترکیبی  با عدالت اجتماعی بود.بسیاری ازگروه های سیاسی که "سبز" را بعنوان  سمبل
                                      . خود بتصویب رسانیده اند ؛مانند "حزب سبز" نیز بهمین خاطر بوده است

با این وجود، حداقل چهار  گروه عدالت زیست محیطی و اجتماعی  ؛از نام "جنبش سبز" استفاده نموده اند، از
                                                               . جمله حزب "سبز"  سازمان پیشرو در امور خارجه اسرائیل

              .  گروه دیگری که ازاین  نام  استفاده نموده، حزب سبز ایران ،است که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده
البته، حزب محیط زیست سبز ایران را به دشواری میتوان ازمعدود گروه های در داخل  کشور؛ با اتصال یا
              .  انفصال به جمهوری اسلامی محسوب نمود .وبیشتر شباهت به سایر گروه های فرعی دارد

در درجه نخست در ذهن اکثر مردم زمانی که کلمات "سبز" و "ایران" دریک جمله  ذکر میشود؛ همانست  که از آن  بعنوان "انقلاب سبز" یاد می شود البته، حزب محیط زیست سبز ایران را به دشواری میتوان ازمعدود گروه های در داخل  کشور؛ با اتصال یا انفصال   به جمهوری اسلامی محسوب نمود .وبیشتر شباهت به سایر گروه های فرعی دارد در درجه نخست در ذهن اکثر مردم زمانی که کلمات "سبز" و "ایران" دریک جمله  ذکر
                                            .  میشود همانست  که از آن  بعنوان "انقلاب سبز" یاد می شود

بازمانده آنچه،زمانی رهبران فرضی آن (موسوی ، کروبی، خاتمی ، و سایر اصلاح طلبان) آن را شکستند وبا فرمانبرداری سست خود مهار زدند یا حداقل؛به اشتباه ؛ بادلسردی  و بی تفاوتی، آنچه جنبش سبز نامیده
                                                                                                                           .  میشد

                                                                       : انتخابات سرقت شده، انقلاب به سرقت رفته 

موسوی ، کروبی و خاتمی و حامیان چاپلوس موآب آنان٬ طوری صحبت می کنند  گویی که جزئی از مردم خیابان ها  حامی آنها هستند،چنین میکنند زیرا آنها را ابزارهای مفیدی در راه پیشرفت خود می دانند. اما مردم
                                                            .  با آنها نیست و  هرگز هم حقیقتا حامی آنان نبوده اند
مخالفان آنها در داخل رژیم بخوبی ازاین واقعیت آگاه بودند.سه نخاله نمی توانستندهیچ کس بجزخود وحامیان چاپلوسشان را را فریب دهند.آنها بایستی میدانستند که وقتی مخالفانشان می توانند دست خالی
                                                                                          . آنها را بخوانند؛بلف زدن؛احمقانه است

مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) بود،قطعا برای پشتیبانی ازدستورالعمل دو نامزد اصلاح طلب "خارج"ازمردم ؛که پیش ازاین عضو گروههای رادیکال، یا پیروان خط امام بودند؛نبود.بلکه؛ نشان دادن
                                  . انگشت شست ؛به سبک ومعنای ایرانیش؛به رژیم کنونی و حاکم بر کشور بود

مردم درراهپیماییهای مبارزات انتخاباتی، به ویژه دانشجویان ؛آشکارا؛ دستورکاراصلاحات را؛خوارشمردند و باستفاده ازهرگونه تحقیرلفظی ممکن ؛دو نامزد جنبش اصلاحات هدف قرار دادند.آیا واقعا چنانچه به"مردم" حق
         . انتخاباتی دموکراتیک واقعی می دادند؛اصلاح طلبان بر این باور باشند که اصلا کسی به آنها رای بدهد

موسوی، کروبی، خاتمى، وهمقطارانشان در ذهن خود ؛ مشارکت مردم درانتخابات ریاست جمهوری۲۲ خرداد ۱۳۸۸ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۹) را بمنزلهٔ  حمایت از رژیم حاکم  تلقی نمودند .رژیمی که خودآنها و پیروان خط امامشان
                         .  درعلم کردن آن ؛ با بهره جویی اندک از اهداف اصلاح طلبشان؛ نقشی اساسی داشتند

میلیون ها نفری که به موسوی وکروبی رای دادند ،کاملا منتظرتنزیل آرا خود یا به سرقت رفتن آن بودند .با این وجود؛  بیشرمی و گستاخی عوامل رهبر خامنه ای، که نتایج مخدوش آرا را ؛بوضوح و فقط دو ساعت بعد
                                                                .  ازاتمام رای گیری اعلام کردند ، از شور بدر بود

هنگامیکه مردم در۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، به بهانهٔ سرقت آرای انتخاباتی که انتظار آن می رفت،طغیان کردند؛ حتی برای مقابله با جناحی که آن رای آنان به سرقت برده؛نبود. بلکه،برعلیه خود نظام حاکم بود که هردوجناح 
                                                                                        .  بخشی ازآن محسوب میگشتند

صحبت از انتخابات شد،بایستی با عقیدهٔ بسیاری ازدوستانم مخالفت کرده؛ اعتراف کنم که اکنون؛ باور دارم که دکتر احمدی نژاد؛حقیقتا موفق به کسب اکثریت آرا شده بود ولی؛این اکثریت؛ آن اکثریت فوق العاده ای که
           .  رهبرانقلاب وهمپلاکی هایش برای ارضا وتوجیه توهمات خود ازحقانیت نیازمندش بودند، نبود

احتمال این هست که موسوی به انقلاب، که بعدا به جنبش مبدل گردید؛ شنا خته شده ترین نماد وحدت؛ که"رنگ سبز" است داده؛مانند امپریالیستها درسراسرجهان که هر چیز مفیدی را ازمستعمرات پیدا میکنند،بنام
        .  خود قلب میزنند.موسوی و متحدان وهمپلاکی هایش هم اقدام به دزدیدن "رنگ سبز" کردند

                           . نخست اعلامیهٔ موسوی مبنی بر سازمانی به نام"راه سبز امید" بعنوان حزب بود

پس از آن ؛جرس آژانس خبری اصلاح طلب شروع به انتشار اخبار"راه سبز" کرد،که انتشارات آن هماهنگ با
    .  ارگان های خبری موسوی (کلمه) و کروبی (سهام)، و همچنین سایرسازمان های اصلاح طلب بود

دراندک زمانی، تعدد رسانه های خبری"سبز"،تحول سبز، ندای سبزآزادی، و چندرسانه ای رسانهٔ
                                                                         . سبزایران"رسا" وغیره بدانها پیوستند

من اسمشان را کیت کامل "مکانیسم سبز"گذاشته ام.آخرین بخشی که به چهره های مبهم ودودآلوده؛ودست های پشت پرده حرف دردهان مردمی که حقیرمی شمردند،میگذاشتند ؛"شورای هماهنگی راه سبز امید" که
                                                                                   .  به  "مکانیسم سبز" افزوده  شد

البته، سازمان های"غیر مجاز"دیگری نیزوجود داشتند که خوشبینانه با آنهاهمصدا "سبز"شدند، مانند موج سبز از بی خبرازهمه جای امیر حسین جهانشاهی .شماچگونه انبوه آنچه درابتدا،میبایستی بعنوان عملیاتی مخفیانه  تلقی گردد را با کنفرانس های مطبوعاتی بسیارعمومی وتوضیح کامل جزئیات برنامه هایتان چگونه
                                                                                                                       توجیح میکنید؟

 بپرسید! که (NUFRONLIV ) های ،آقای جهانشاهی !این را ازیکی اعضای جبهه متحد ملی آزادی ویتنام
                               !چه بازدهی خوبی داشته.البته اگر توانستید یکی از اعضایش که زنده مانده پیدا کنید

 درسیاست ایران چه درون جمهوری اسلامی وچه در خارج از کشور، بقدرکافی" سبز"وجود دارد که بتوان با آن
                     .  جنگلی انبوه ساخت.جنگل استعاری که به اندازهٔ  جنگلی حقیقی  پر ازدرندگان است

                                                                                             :  مسیرهای نوین 

زمان آن رسیده که جنبش واقعی، جنبش حقیقی"مردم خیابان" که ازسطوح زیرین خارج شوند وجنگل سبز و
                                                                                                             .  صاحبانش  را ترک نمایند

هریک از شما ؛بایستی بودای خود ،پیامبرخود ،ناجی خود ،گوروی خود ،مهاویرای خود،شمن خود،سیمرغ خود
                                                                                                                                    .  باشید

من می دانم که بسیاری از شکایت خواهند کرد یا حداقل فکر می کنند:اما " سبز "نمادیست که برای متحد نگاهداشتن مخالفان رژیم را درمقابل جناح حاکم تاسیس شده". من فقط می توانم بگویم که درحال حاضر
                                                                                          .  سبز" را از شما دزدیده اند "

همانطورکه ، ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور سابق،بیش از یک سال پیش، اظهار داشت:"ما نمی توانیم بگوییم که ما یک رنگ هستیم، وآن رنگ به رنگ سبز است. اگرآزادی هدف نهایی ماست،ما باید این جنبش را
                                                        .  منعکس تمام ایران، رنگین کمانی که ایرانست ،نماییم

زمانیکه جنبش درایران حرکت خود را آغازنماید، به دور از اصلاح طلبان استعماری،آن زمانست که نهایتا میتواند
                 . به سوی اهداف حقیقی خود ؛که با احساسات قلبی تک تک اعضا وحامیانش آمیخته گام بردارد

                                                                         :  "اهداف واقعی "مردم  خیابان ها                         

                      ". بالاتر ازهر چیز، اکثریت مردم ایران خواهان یک چیزهستند :"پایان جمهوری اسلامی

 می دانم که این مطلب حتی برای ایرانیانی که تعلق مذهبی دارند هم صادقست.و شاید حتی؛ به دلایلی که
                                                      .بعدا بدان خواهم پرداخت؛ خصوصا آنان با این هدف همگام میباشند
معتقدم که درراس خواسته های اعضای جنبش لغو فوری" گشت ارشاد" ؛توام  با رهایی و اختتام  قانون حجاب
                                                                                .  اجباری و کنترل رفتار اسلامی میباشد

                                  . آزادی انتخاب و نحوه لباس پوشیدن و آراستن بدن یکی از شخصی ترین آزادیهاست

هدفم ازبیان این خواست دربدو امر، بخاطر آنست که بسمت یکی ازعمیق ترین خواسته های اعضای جنبش هدایت میکند که همانا آزادی مذهب است.درحال حاضر، هیچ آزادی مذهب در ایران،حتی برای مسلمانان
                                                                 . شیعهٔ جعفری  (شیعه دوازده امامی) وجود ندارد

هنگامیکه دین بر جامعه ای دیکته میشود؛آن جامعه ؛همانقدرازمعتقدین به سایراصول و شیوه های دیگرمحروم می سازد، وحق انتخاب را از آنان صلب مینماید ؛که کسانی را که به پیروی از وجدان وخواست خود اعتقادی
               . رابرگزیده اند؛محروم میگردند.وبدین طریق؛ خواست فردی آنان ؛و ایمانشان بی معنا می سازد
بنابراین؛آزادی از دین ومذهبی قراردادی؛ ضروریست تاگرویدن  به هردینی  آزادانه انجام گیرد . دست در دست هم؛ بسوی آزادی مذهبی،حق انتخاب دین؛ پیروی یاعدم تبعیت ازمذهبی خاص ؛و یا هیچ مذهبی پیش میرود

تنها درچنین جامعه ایست که،فداکاری وایمان ونظم وانضباط مؤمنان دارای معنای ومفهوم واقعی برای خود آنان
                                                                                                                                   . میباشد

تنها راه حصول انجام این دولت امور،جایست که ،همه؛مومن ومرتد هر دو؛درانتخاب خود و وفاداری بدان؛آزاد هستند. معتقدین به سایر ادیان ؛ درایمان به دین خود آزادند و کافران آزادند به کافر. و مسجد و دولت ؛ کاملا
                                                                                                             . مجزا از  یکدیگرند

درآنجا؛دیگر نیازی به بنا نهندن دیواری  ستبرتر وبلند تردربینشان بنام "خط سبز"نیست ،(یکی دیگر موارد لغت 
           . سبز" )که افرادی را که در کشور اسرائیل از اقوام خود را درسایر بخش های  فلسطین جدا نماید " 

از لحاظ مذهبی، جمهوری اسلامی عمل شنیع، توهینی است به مقدسات غایی؛ به خداوندی که ادعای  خدمتگزاریش را می کنند.درواقع ،با متهم نمودن مخالفان به "محارب"،مدعی آنندکه جمهوری اسلامی ؛ونه
                                                                                                  .  حتی الله، خداوندگار ست

"مردم خیابان ها" به نشانهٔ  تمایل خود؛برای برقراری دولتی سکولار دموکرات ؛ بارها و بارها شعار "استقلال! آزادی! ایران جمهوری! "راسرداده اند، وچند پیش از؛در تظاهرات اخیر؛ شعاردادند:"ما حکومت اسلامی
                     .  نمی خواهیم!" تا بدین وسیله؛ تا درنقطه نظرشان شک و شبهه ای برای کسی نماند

         : علاوه بر لغو گشت ارشاد و آزادی از اجرای حجاب و رفتار اسلامی ، موارد ذیل بایستی انجام گیرد

                                                         . آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان مذهبی  

شناخت حقوق برابر زنان در تمام سطوح از قانونی و اجتماعی،منجمله حقوق اداری ،حق ازدواج؛به انتخاب
                                                                       . خودشان  و برابری شهادت با مرد در دادگاه ها

 پایان دادن به "سرنوشت ساز بودن" در دانشگاه ها و به رسمیت شناختن حق  آموزش و پرورش برای همهٔ
                              .   دانشجویان ؛بدون در نظر گرفتن فعالیت های سیاسی ، قومیت ، یا مذهبی

                                                                                           .  پایان  خدمت  سربازی اجباری

     . به رسمیت شناختن احزاب سیاسی، از جمله احزابی که  خواستارالغای جمهوری اسلامی میباشند

     . آزادی گردهمآیی؛ برگزاری تظاهرات،تظاهرات مخالفت آمیز، و دادخواست برای اصلاح و جبران شکایات

  خروج  بسیج مستضعفین از کلیهٔ دانشگاه ها وحذف فعالیت های تفتیشی وهمکاری احتمالی آنان با
                                                                                                                . نیروهای مسلح
 خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت های تجاری وفعالیت های تفتیشی و ادغام آنان در نیروهای
                                                                                                                   .  مسلح
 خلع  تمام روحانیون ازکلیهٔ شاخه های دولتی،از جمله قوه مقننه، وزارتخانه ها، اجرایی، نیروهای مسلح و
                                                                                                                          . قوه قضائی

آزادی کارگران ومستضعفین برای سازماندهی درجهت حفظ منافعشان؛ازجمله حق تشکیل اتحادیه
                                                                                         .  ها،تظاهرات  کارگری ،و حق اعتصاب
.  لغو لزوم مشارکت اجباری درکلاس های مذهبی درنظام دانشگاهی برای اخذ دیپلم فارغ التحصیلی

اختتام جداسازی نژادی مردان و زنان ازیکدیگردرآموزش و پرورش، حمل و نقل،مکانه ای صرف غذا،وسایرمکان ها

                                                           . ایجاد سیستمی حرفه ای در دادگاه ها عاری ازدخالت سیاسی

 حق برخورداری ازامنیت واطمینان فردی درمنازل شخصی وعدم ایجاد تفتیش وتشنج بی دلیل وبا حکم دادرس
                                                                                                    .  صالح مبتنی بردلایل کافی

                                             . آزادی ازجلب و بازداشت بدون حکم جلب صادر شده ازسوی قاضی صالح

                                                                          . آزادی به قید وثیقه ای معقول درصورت دستگیری

حق بهره مندی ازدادگاه وهيئت منصفه ای ازهمتایانشان برای محاکمه ؛متهم، تا زمان اثبات جرم؛بایستی
      . ازدیدگاه قانون بی گناه شناخته شود مگر آنکه براساس شک معقولی؛ گناهکار شناخته شود

                                                                                                     .  آزادی ازهرنوع شکنجه

                                                                                                       .  آزادی از بهتان و اتهام

                                                                                             .برخورداری از حق اتهام مضاعف

حق بهره جویی ازوکیل ودرصورت اتهام به جرم ودرصورت لزوم؛بهره گیری از مشاوره های متعدد؛قبل ازدفاع در
                                                                                                                                 . دادگاه

                                                             . حق سکوت در طول بازجویی توسط پلیس و یا مقامات دیگر

                                                               .  ممنوعیت بازجویی از مظنونان بدون حضوروکیل مدافع آنان

                                                                                           . حق متهم به رویارویی با شاکیان خود

                                                                                                                    . لغو مجازات اعدام

                                                                                              . لغو قانون از اقدامات تلافی جویانه

                                                                                          .  لغو کلیهٔ اشکال احکام مجازات بدنی

                                                       . لغو تمام  تنبیهات بیرحمانه وغیرمعمول، از جمله احکام غیرمعمول

آزادی برای تمامی مذاهب؛ شیعه، مذاهب جعفری سنی، صوفی، بهائی (بهایی و شمسی)، زرتشت، مسیحی، یهودی، بودایی،هندو،مندائی،مانوی،اسماعیلی،علوی، یزیدی، ظایدی،اهل حق، دروزی، علوی، و
                            .  غیره وهمچنین آزادی برای  انتخاب هیچگونه دین و پیروی از هیچگونه مذهبی

                                                      .  آزادی بیان بدون مجازات، آزادی سکوت، و آزادی برای شنیدن

                          . آزادی مطبوعات، و آزادی برای خواندن و مشاهده ، از جمله چندرسانه ها و اینترنت

                                                                            .  لغو سانسور ادبیات، هنر ، چندرسانه ها و اینترنت

      . آزادی گردهمایی به منظورتفریحی بدون تعرض واعمال خشونت آمیزازسوی پلیس ونیروهای امنیتی

                                                                                                             . لغو چند همسری

                                                                                                               . لغو ازدواج موقت

                                                      .  حق  دستمزد برای گذران زندگی وپرداخت آن به طورمستمر

                                                       .  حق خوردن و نوشیدن بمیزان کفایت برای حفظ سلامتی فرد

                                                                                            . حق دستمزد برابر برای کار  برابر

                                                         .  حق مسکن مناسب، با برق مطمئن و مکفی و لوله کشی

.حق زندگی بدون هرگونه تبعیض :سن، جنس، نژاد، ملیت، قومیت، مذهب، فقدان مذهب، یا گرایش جنسی

                                                                                                     . حق مالکیت شخصی و فردی

                                                                                                       . حق به حفظ حریم خصوصی

                                                                                      .  آزادی از پرداخت مالیات بدون حضوروکیل

حق دفاع از خود و خویشان ؛دوستان و یا عزیزان چنانچه توسط یک یا چند نفر ؛مورد تهاجم جسمانی قرار گرفته
                                                                                                                                   .  باشند 


                                                                                                         :  جنبش

درابتدای مبحث ؛با صحبت در مورد شرایط اصلاح طلبان،وبیان"مقامات رسمی"واینکه آیا فرزند خواندهٔ  "سبز" آنها ؛ میتواند درانتخابات آینده مجلس نقشی داشته باشد؛ می گویم هیچ شانسی وجود دارد.مشارکت درتمرینات بیهودهٔ که همان انتخابات است؛تحت لوای نظام جمهوری اسلامی ،فقط  باین رژیم
                                                                                                  . نامشروع؛مشروعیت می بخشد

                          .  تنها عمل مناسب درقبال چنین انتخاباتی،و تحت چنین شرایطی؛ تحریم کردن آن است
انتخابات؛ مانند کلید های براقی است که درپیش چشم  نوزادان آویزان کرده وآرام حرکت می دهند،و در این مورد؛ برای منحرف کردن اذهان مردم ایران از بدبختی های اقتصادی که مسبب آن، سوء مدیریت و جنون دزدی
                                                                . حاکمان ؛ برای ملت ایران  به ارمغان آورده ؛می باشد

 از یکدیگرحمایت کنید،همانطورکه تا امروزچنین بوده . صدمه به هریک ازشما نفر؛ ضربه ایست به همهٔ  شما . زمانی که کارگران و مستضعفین دست به اعتصاب زدند؛ ازآنان پشتیبانی کنید.وهرگز صفوف اعتصاباتی را
       . نشکنید. هنگامی که  بازاربه شما پیوست،ازآنان استقبال کنید ؛وآنهارا اعضایش را رفیق خود بدانید 

 شبکه های اینترنتی ایجاد نمایید،نه فقط میان خود و"رهبران"؛وآشنایانتان ،بلکه اما در سراسر خطوط طبقاتی
                             .  جامعه؛ برخاسته ازمردم ؛درسطوح مختلف اجتماعی؛ برای مردم

                       ! مردم ایران با یکدیگر متحد شوید،چیزی برای از دست دادن ندارید، جز زنجیره هایتان

از بازاریانی که؛ شکاف سیاسی راپشت سرگذاشته،برای تا شانه به شانهٔ مردم بایستند،به گرمی استقبال نمایید.همینطورازطرفداران نظام حاکم ؛زمانیکه ازرژیم روی برگدان شده و دریافتند که برعلیه مردم خودشان
                                                         . میجنگند و حتی از اعضای نیروهای امنیتی نیزبهمین منوال

جنبش به شما تعلق دارد،و نه آن افرادی که به اصطلاح،خود را "رهبر" قلمداد نموده ؛نام تان را به سرقت برده و
به کذب ادعا می کنند کو سخنگوی شما هستند.ودرمورد نام جنبش؛ فکر نمی کنم  به جنبش "سبز موقت" یا
                      . تداوم جنبش سبز"، و یا حتی یک "جنبش حقیقی ـ واقعی سبز"نیازی باشد "

در دهه ۱۹۶۰، جنبش ضد فرهنگی که درسراسرآمریکا، کانادا، اروپا ، وحتی کشورهایی مانند فیلیپین،گسترش یافت؛ به سادگی، "جنبش"نام گرفت ، بیشتر به این دلیل که اقشارونژادهای مختلف را،درتمام سطوح وهمه
                                                                                                   . جوانب ؛در برگیرد

                                     .  و امروز، در بسیاری ازجوانب؛ مشابه جنبش ایران می باشد

من آن را با نامی ساده، جنبش، مینامم .تا زمانیکه رهبران حقیقی آن در داخل ایران، مردم خیابان ها ؛نامی
                                                                                                                   . برایش برگزینند

                                                             چیزی مانند، ، "جنبش ۲۳ خرداد" ؟

                                      ! ما رژیم اسلامی نمیخواهیم: استقلال! آزادی! عدالت اجتماعی

                                                                   !روز ما خواهد آمد

(translated by Farzaneh Forouzan)

No comments: