12 August 2011

توهمات در برابر حقایق

اخیرا،درواقع همین هفته پیش ، من درطی بحثی بحمایت ازاعمال خشونت آمیزوترویج خشونت درایران متهم شدم.آنهم صرفا به این دلیل که خواستارهمان" آزادی وکرامت انسانی" برای مردم ایران هستم ؛آزادی وکرامتی که شهروندان درتونس ومصربدان دست یافته اند و در سوریه ، بحرین ،یمن ،مراکش،اسپانیا
        . اردن،فلسطین،الجزایر،کردستان،مناطق شیعه درعربستان برای دستیابی بدان بپابرخاسته اند

  موسوی،کروبی،خاتمی و سایرچهره های اصلاح طلب داخل وخارج ازجمهوری اسلامی مکررا هشدار داده اند  که چنانچه تظاهر کنندگان درشرایطی قراربگیرند که منجربه بروزدرگیری وبرخوردهای خشونتهای آمیزگردد ازتوانایی بالقوه برای مواجهه با آن برخوردارمیباشند.اینمطلب خصوصا مصداق وقایع۲۲بهمن؛۱۱فوریه درسال ۲۰۱۰،وسی امین سالگردانقلاب میباشد.حتی موسوی توصیه نمود که راهپیمایان ازنمادها وسایرشناسه های مشخص استفاده نکنند.(بویژه عدم استفاده ازرنگ سبزرا متذکرگردید)دربرابرچنین هشدارهای تاریخی ازهول
  وهراس و بیم، یک دانشجویی که برای شرکت درتظاهرات برنامه ریزی کرده بودچنین پاسخ داد:"، "ما را
                                                                                                   " ! ازسکوت بترسانید، نه از مرگ

درحقیقت،رژیم جمهوری اسلامی وتابعانش علیرغم تمام وحشیگری وبیرحمی؛ بمراتب عملکردی ضعیف ترازهمسایگان خود دارند.در آغازجنبش درتونس ،که با خودسوزی فروشنده خیابانی "محمد  بوعزیزی" در۱۷ دسامبرواستعفا وفراربن علی در تاریخ ۱۴ ژانویه،تعداد۲۱۹ نفردردرگیریهای نیروهای امنیتی بقتل رسیدند. درمصر، ازتاریخ ۲۵ ژانویه؛ نخستین بارکه تظاهرکنندگان در"میدان تحریر"درتجمع نمودند تا  فوریه ۱۱ که مبارک ازمقام  رئيس جمهوری استعفا داد۸۴۰ نفر کشته شدند. ازآغازدرگیریها در سوریه در۲۶ ژانویه، بیش از ۹۰۰
                                                                               . نفردردرگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند


درعوض، ازآغاز تظاهرات ضد رژیم در۱۳ ژانویه ۲۰۰۹، که پسری ۱۰ ساله بنام "محمد" در خیابان گنجی تهران، ازشلیک گلوله جان سپرد تا اهوازی"روز خشم" در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ ، درمجموع ۱۶۶قتل نفر باذکرهویئت 
         . ازسوی نیروهای امنیتی ایران تائید و۳۸نفردیگرکه گمنام میباشندکه درمجموع به۲۰۴نفربالغ میشود

به عبارت دیگر،درطی دو سال درگیری درایران ، تعدادافرادی که توسط نیروهای امنیتی در  تظاهرات واعتراضات کشته شدند،به یکماه  تظاهرات در تونس وتنها یک چهارم تعداد کسانی که دردرگیری با نیروهای  انتظامی
                                                          . درطی سه هفته آغازبپاخاستن مردم درمصربقتل رسیدند

حتی درشدیدترین روزهای تظاهرات ،عاشورا (۲۷ دسامبر) ۲۰۰۹، زمانیکه صدها هزار نفر از تظاهرکنندگان درراهپیمایی های خیابانی شرکت نمودند،و درطی آن بسیاری ملزم به اعمال خشونت درجهت محافظت ازخوددر برابرحملات فیزیکی که ازسوی نیروهای پلیس و بسیج اعمال میشد،گشتند ورژیم راتا پرتگاه سقوط 
وازهمپاشیدگی رساند،تنها۱۰ نفردردرگیری با نیروهای انتظامی و بسیجی جان خود را ازدست دادند.(طبق
          (.گزارشات بالاترین رقم حداکثر۴۳ نفرمیباشد ولی تنها۱۰نفرآنان تایید شده است                            

حتی درسرشماری ۱۶۶و یا ۲۰۴ نفری که جان خودرا ازدست دادند ،همچنان رقم بسیار بسیار بالائی محسوب میگردد.درسرشماری حتی صرفایک نفرکه صرفا مدعی حقوق و کرامت خودگشته، خواستاردموکراسیست ودراینراه جان خود را از دست داده،رقم بالای است. بیش ازحد بالا، خواه در ایران باشد یا درهرکشوردیگر.اما
                             . مقایسه نشان میدهد که نیروهای رژیم درحدهمسایگان خود خونخوارنیستند

سعی من تشویق امنیت کاذب درهیچکس نیست.چنانچه شما؛درجهت مطالبۀ حقوقتان؛برای اعتراض،برای تظاهرات؛شرکت دراعتصاب و یا هرشکل دیگری از مبارزه مسالمت آمیز بیرون بروید، باشما برخورد خواهدشد،واحتمالا تعقیب خواهید شد، بشما گازاشک آورخواهند زد، مورد ضرب و شتم قرارخواهیدگرفت، بازداشت میشوید،به زندان میافتید،بازجویی خواهیدشد،شناسایی خواهیدشد، به حبس خواهیدافتاد، یا حتی
                                                                                                                . شاید کشته شوید 


من هرگز به دوستانم، یا هرفرد دیگری، توصیه نکرده ام که بیرون بروند، وحتی درمواردی ودربعضی روزهای خاص بعکس توصیه نمودم که جای آنها درخانه است وبهترست که بیرون نروند. از سوی دیگر،هیچگاه نیز با اخطاردرمورد وخامت اوضاع وایجاد رعب ووحشت از کشتارجمعی خاص درصدد ایجاد دلسردی و سعی در منصرف نمودن کسانیکه مصمم بشرکت درتظاهرات بوده اند؛ننمودم. زیرا آزادی من نیست که درمعرض
                                             .  خطرقرارمیگیرد؛بلکه آزادی از تمامی شما در ایران مطرح است

هنگامی که در مورد نقطه عطف انقلاب اخیر درمصر، از"ویل گرهام" عضواسبق هيئت رئيسه گوگل و فعال اینترنتی گفت :"زمانی که مردم شروع به پشت سرگذاشتن ازمانع روانی نمودند،ما می دانستیم که ما برنده خواهیم بود. زمانیکه آنها  تصمیم گرفتند که بهتراست برای هدف خود بمیرند  تا به زندگی ننگ بار داشته
باشندمصر خواسته شده بود، ... ما در حال نیرومندتراز"دارودستۀ مبارک" بودیم زیرا آنها بیم ازدست داد
                                                                  ".  جانشان راداشتند ولی ما جان بر کف بودیم

                                                 "!  ما را ازسکوت بترسانید، نه از مرگ "


Translated by Farzaneh Forouzan

No comments: