24 July 2011

انقلاب ربودۀ شدۀ ۱۳۵۷


روح الله موسوی خمینی و پیروانش،انقلاب ۱۳۵۷ایران را ربودند، همانطورکه مسلما بسیاری ازاصول و
. نمادهای آن راسرقت کردند
درآغازانقلاب ایران، قریب به اتفاق جنبش ، جریانی غیرمذهبی بود، که احزاب لیبرال دموکرات،مانند ، ملی گرایان سکولارواسلامگرایان مدرن مانند نهضت آزادی و الهیات آزاداسلامی (که علی شریعتی یکی از بنیانگذاران بود)خط مشی گرفته وهدایت میشد.همچنین بازار،ازهمان ابتدای امر،ازهمپایان اصلی انقلاب بود، همچنین انجمن هنرمندان ونویسندگان پیشرو ودانشجویان .با این وجود، اولین قدم مهم، نقش اساسی ،درشروع انقلاب ،متاثر ازهیچیک ازاین عناصرنبود، بلکه۵۰،۰۰۰ نفر مستضعفین جنوب تهران بودند که
. درمرداد۱۳۵۶ ،با پلیس و بولدوزرهایشان درگیر شدند
شعار رسمی جمهوری اسلامی:"استقلال! آزادی! جمهوری اسلامی!" ، ازحزب سکولار دموکراتیک "جبهه ملی "دزدیده شده .این شعارکه تا اواخر پاییز۱۳۵۷استفاده نشده بود، معیوب شعاراصلی انقلاب ایران، "استقلال
. آزادی! عدالت اجتماعی!"بود،ا که اولین بار محمد مصدق آنرا ابداع نمود
شعار رسمی جمهوری اسلامی:"استقلال! آزادی! جمهوری اسلامی!" ، ازحزب سکولار دموکراتیک "جبهه ملی "دزدیده شده .این شعارکه تا اواخر پاییز۱۳۵۷استفاده نشده بود، معیوب شعاراصلی انقلاب ایران، "استقلال
. آزادی! عدالت اجتماعی!"بود،ا که اولین بار محمد مصدق آنرا ابداع نمود
خمینیست ها که ازعدالت اجتماعی دم میزد،اما هیچیک ازآنان، ومنجمله رهبرشان ،هرگزبا یکدیگرنقاط عقیدتی_سیاسی مشترکی نداشتند.نه آنها و نه رهبرشان،حضرت آیت الله العظمی روح الله موسوی خمینی ؛در استفاده ازشعارهای شبه مردمی ،درجهت دستیابی به موقعیت بهتردرمقابل رقبای خود شد،هرگزشرم وحیایی بخود راه نداده اند.به همین این خاطرست که بسیاری ازشهروندان از ایران در دوران انقلاب به بند افتادند وبه خاطرهمین دروغ است که امروز،به نظر می رسد،بسیاری از کسانی که خواهان تغییررژیم
. هستند،در ورطه سقوط افتاده اند
حتی بسیاری ازتبلیغات دروغین آنان ازگروه های دیگربه سرقت رفته .درطول انقلاب شعارهای مردمی خود را از سازمان مجاهدین خلق ایران و سایر گروه های چپ،"قرض گرفتند"، بویژه برای انتصاب کلمۀ فقیردرایران، و
. جایگزینی آن با کلمۀ "مستضعفین"،که دقیقا ،بهمان شکل دزدیده شده است
این بدان معنا نیست که بگوییم که درآنزمان سازمان مجاهدین خلق ایران صادقانه ترازامروزنگران امورمستضعفین بوده است .مسلما آنها اکنون زیاد دل نگران این موضوع نیستند.اما این اصطلاح از ابداعات آنان
. بوده است
اگرچه نگرانیها ودلسوزیها برای "مستضعفین" با رهبرانش وسایربرنامه سازان جمهوری اسلامی، باظهور برنامه های پیروان خط امام ناپدید گردید ،با این وجود این کلمه برروی نام دو نهاد مهم باقی مانده است : بنیاد مستضعفان که جایگزین بنیاد پهلوی گشته ، سرمایه های ودارائی های بنیادخودرا به آن افزودوادارۀ آنرابعهده گرفت. بسیج مستضعفان در آغاز سه سال انقلاب فرهنگی ایران درسال (۱۳۵۹) تاسیس شد ،که به احتمال
. زیاد، انسان رابه یاد ملال وبدبختی مخترع اصلی خود کلمه می اندازد
گروه های سیاسی روحانی تا اواسط سقوط ۱۳۵۶ جزء عوامل وفاکتورهای درجریانهای انقلاب مدخل نبودند ،و حتی پس از آن نیزغلبا بعنوان یک کانال ارتباطی بین انقلابیون و خمینی بودند وهیچ جریانی را رهبری نکرده
. اند.در اصل شرکت این گروه به عنوان فعالان سیاسی در ۱۳۵۵ آغاز میگردد
اعتراضات علیه مقاله توهین موسوی خمینی منجر به بروزتظاهرات گردید، بمناسبت هرخاکسپاری،چهل روزپس ازآنروز را بعنوان تاریخ تظاهرات بعدی معین میشد ،که به همین منوال تظاهرات زمستان و بهار آن سال بطول
. انجامید
در ماه ژوئن ، اعتصابات کارگری آغاز شد. در ابتدا،ازسوی دانشجویان روحانی سیاسی برعلیه سالگرد انقلاب سفید شاه (در۱۳ خرداد۱۳۴۲) و ازسوی نیروهای سکولار درجهت وحدت ویکپارچگی مخالفین دولت وقت حمایت گردید،درآنزمان این گروه هافعالیت سیاسی وبرنامه ریزی های خود را داشتند. کارگران در سراسر ایران به طور فزاینده ای دست به اعتصاب زدند بقیه تابستان، و به طور مستمر در پاییز و زمستان، اعتصابات ادامه
. داشت تا زمانی که چرخ اقتصادی کشورکاملا متوقف گردید
.وتنها ازآبانماه ۱۳۵۷ بود که نیروهای سکولارعنان رهبری سیاسی خود را بدست موسوی خمینی دادند
دراین زمان، کارگران کمیته اعتصاب ملی تشکیل داده، و بسیاری شروع به برپایی شوراهایی جهت دردستگیری مدیریت محل کار کردند.شهروندان، درسراسر کشور،به تشکیل کمیته هایی برای ایجاد امنیت
. و رسیدگی به توزیع کالا وخدمات مبادرت ورزیدند
این حرکت کارگران از سوی روحانیون سیاسی و پیروان آنها، ملی گرایان غیر مذهبی، لیبرال دموکرات ها، و بازار حمایت شد.اگر چه مطالبات کارگران درابتدای امرصرفا برای بهبود شرایط کاروزندگی بود؛شرایطوجنبش آنان به
. طور فزاینده ای مبدل به یک جریان سیاسی گردید
عناصرمذهبی به رهبری موسوی خمینی، به نوبه خود ،تلاش خود را درجهت دردستگیری انقلاب ۱۳۴۲ کردند و شکست خوردند.گروههای مبارز مسلحانه ،چون فداییان خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران، و دیگر گروه ها پایان غم انگیزی داشتند.ملی گرایان غیر مذهبی و لیبرال دموکرات ها ازمیان برچیده شدند و پس از سقوط مصدق در ۱۳۳۲ بمجادله باهم مشغول بودند.دراصل شروع اعتصابات کارگری بودکه منجربه یکپارچگی آنها با یکدیگرگردید تا ازآن بهره جویند وهموطنان خود را برای به انجام رساندن هدف مشترک همه جناحها در مسیر
. خود بحرکت درآورند
دراین هنگام کارگران رهبری خود رارد دست داشتند.درواقع، تنها کاری که رهبران مذهبی انجام داد،دروحلۀ اول بهره برداری ازماشین تبلیغاتی رقبای سیاسی خود درجهت کنارزدن محروم نمودن آنان از صحنۀ سیاسی بود.حتی تمامی اقدامات مسلحانه درتمام دو روزپایان انقلاب، که توسط شورشیان نظامی انجام گرفت
. باهمکاری چریک ها از فداییان و سازمان مجاهدین خلق انجام شد
. پیروان موسوی خمینی برای تسخیروتسلط برافسار قدرت بسیار سریع اقدام نمودند
. شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۵۷، یک ماه قبل از سقوط دولت شاه،در ایران ، برپا گردید
در۲۳ بهمن۱۳۵۷موسوی خمینی استقرارکمیته مرکزی انقلاب برای نظارت برفعالیت کمیته های پراکنده در
. سراسر کشور و انجام پاکسازی ایدئولوژیک را اعلام کرد
در تاریخ ۲۹بهمن ۱۳۵۷ ، حزب جمهوری اسلامی تاسیس شد وکمیته مرکزی براه افتاد ، که وظیفه اش جمع آوری گروهی اراذل و اوباش معروف به حزب الله (حزب خدا)بود که به تهدید وارعاب مخالفان و برهم زدن فعالیت
.های آنان میپرداختند
در۲۷ اسفند۱۳۵۷، موسوی خمینی ،که کمترازسه هفته پس از او "بازنشستگی" در قم نگذشته بود، قانون
. حمایت خانواده، را لغو نمود
در روز اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) ۱۳۵۸، کارگران سعی درتصرف مقرسابق فدراسیون ملی اتحادیه کارگری
. نموده، و در سراسر ایران آغازبانجام تظاهرات واعتصاب کردند
در۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸، بدستورموسوی خمینی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی تاسیس گردید که باهمکاری
. کمیته مرکزی هردو به سرکوب جنبش کارگری و پاکسازی ایدئولوژیکی پرداختند
. افرادی که درسرنگونی رژیم شاه موثربودند؛به سرعت سرکوب شدند
یک سال بعد در خرداد ۱۳۵۹ ، انقلاب فرهنگی آغازگردید، چپ هاو لیبرال ها ازدانشگاه ها درسراسرکشورتصفیه شدند؛ همچنین،کلیۀ انجمن های دانشجویی جزانجمن"اسلامی" ازمیان رفتند، وبه مدت
. دو سال تعطیل تمامی نهادهای دانشگاهی آغاز شد
درست کمی بیش از یک سال پس ازآن ، در خرداد۱۳۶۰، حکومت تروردربرخوردبا گروه های سیاسی چپ ؛آغاز
. شد،و تا آذر۱۳۶۱ بطول انجامید
درست کمی بیش از یک سال پس ازآن ، در خرداد۱۳۶۰، حکومت تروردربرخوردبا گروه های سیاسی چپ ؛آغاز شد، تا آذر۱۳۶۱ بطول انجامید.در نهایت، پاکسازی حتی از گروه های چپ گرایی بودکه حامی رژیم بودند را نیزهدف قرارداده و نابود کرد. اکثر سازمان های چپ گرا نابود شدند، لیبرال دموکرات ها، ملی گرایان غیر
. مذهبی و اسلامگرایان مدرن نیز ،به حیات سیاسی غیر فعال توام با رعب و وحشت،رضایت دادند
پیشتازان خمینیست در تجاوز به آزادی مردم ایران پیروان خط امام بودند. که پیشترمکتبیون ودرحال حاضرخود بعنوان "اصلاح طلبان" معرفی میکنند.وآنان مجددا درتلاش اند تا خود را رهبران جنبشی قالب نمایند ،که با آن
. کوچکترین سنخیتی ندارند

No comments: