16 June 2011

پیروان خط امام


درنخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی، جناح موسوم به "پیروان خط امام" و یا "مکتبیون" تقریبا تمامی
. امورمربوط به رژیم را در اختیار کامل خود داشتند
این گروه شامل تمام کسانی که اخیرا بدروغ خود را بعنوان "اصلاح طلبان" دسته بندی نموده؛ همچنین حجت
. الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام علی حسینی خامنه ای میباشد
و دیگران اعضای آن، منجمله محمد بهشتی، مرتضی مطهری، حسینعلی منتظری نجف آبادی، آیت الله محمد مفتح، محمد جواد باهنر، صادق خلخالی، اسدالله لاجوردی، محمد منتظری (فرزند حسین علی)، و مهدی
. هاشمی است
در آن زمان ،رهبری ومدیریت بلامنازع گروه " پیروان خط امام "را ، احمد موسوی خمینی، فرزند آیت الله
. العظمی موسوی خمینی دردست داشت
رقبای آنان درطول دوران انقلاب، وپس از آن درمجلس ودولت ،گروهی که غالبا "حجتیه" نامیده میشدند. این
. گروه درپی یک دوره تغییرات محافظه کارانه اجتماعی در سال ۱۳۶۲ منحل گردید
با پیدایش حکومت از ترور، صادق خلخالی بمقام خود بعنوان دادستان کل انقلاب اسلامی منصوب و تا ۱۳۶۴دراین پست باقی ماند. عوامل این پاکسازی زودرس، که پس از خلع بنی صدر؛ازخرداد۱۳۵۹ آغاز و تا
. آذر۱۳۶۰ ادامه داشت ؛ یا پیروان خط امام بودند و یا حکم این اقدامات از سوی آنان صادر شده بود
: گروه در نخستین سالها
. نخست، دوران پراهمیت انقلاب،گروه تحت عنوان" انجمن روحانیت مبارز"، در اواخر پاییز۱۳۵۷،تاسیس گردید
بنیانگذاران آن شامل :بهشتی، مطهری، محمد رضا مهدوی کنی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، منتظری نجف آبادی، و مفتح، و جواد باهنر، حسینی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمى، و مهدی کروبی بودند
پیش ازاین،درایران ، سازمان قدیمی تروپنهانی "فدائیان اسلام"پایه گذاری شده بودکه بنیانگذار این گروه درسال ۱۳۳۴اعدام شده بود، اما موسوی خمینی به پیروان خود،صادق خلخالی (که بعدا به عنوان "قاضی اعدام" شناخته می شود) و اسدالله لاجوردی (که بعدها بعنوان "قصاب اوین" معروف شدند) دستور احیای
. مجدد گروه را داد
هردوی آنها اکنون مرده اند، خلخالی و لاجوردی تاواپسین روزهای حیات خود،از پیروان سرسخت خط امام اعضا
. وازاعضای اساسنامه ای بودند که بعدها "جنبش اصلاحات"نام گرفت
بافت حقیقی دکترین اصول خمینیست ؛صرفا به روحانیت منحصرنمیشد بلکه حزب جمهوری اسلامی بودکه
: در۲۹ بهمن۱۳۵۷توسط این افراد تاسیس گردید
محمد بهشتی
میر حسین موسوی خامنه ای
علی حسینی خامنه ای
علی اکبر هاشمی رفسنجانی
محمد جواد باهنر
عبدالکریم موسوی اردبیلی
حجت الاسلام حسن آیت
محمد علی رجایی
حسن حبیبی
البته، پش مدتی حزب رشد فزاینده ای کرد وافراد متعددی به کمیته مرکزی آن پیوستند.و با گذشت زمان،مانند
. حزب بلشویک دراوایل اتحاد جماهیر شوروی ؛این گروه انحصارکلیه امورداخلی ایران رابه دست گرفتند
تقریبا بلافاصله پس ازسازماندهی حزب، کمیته مرکزی جنبش، به ریاست هادی غفاری که سرسپردگان بی قید و شرط بود؛ اصلاحات شدیدی راآغازنمود وسازماندهی حزب اللهی (حزب خدا)،که نسخه برابراصل حزب
. لباس قهوه ای آلمان نازی بود؛را بنیاد نهاد
شش روزپیش ازاین وقایع ، روح الله موسوی خمینی ،آیت الله مهدوی کنی را به تشکیل کمیته های مرکزی انقلاب منتخب نمود،که وظیفه اش، کنترل برکمیته هادر سراسر کشورو پاکسازی ایدئولوژیکی آنها
. ازعناصرمشکوک بود
از جمله کسانیکه درخدمت کمیته مرکزی انقلاب بوده و بعدها "اصلاح طلبان" شدند: مهدی کروبی ، محمد
. خاتمى، دکتر سعید حجاریان، دکتر بهزاد نبوی ، و حجت الاسلام هادی غفاری رامیتوان نام برد
زمانیکه رهبر انقلاب نامه موسوی خمینی برپایی سازمان سپاه پاسداران انقلاب جمهوری اسلامی را اعلام
. کرد، محمد بهشتی و محمد منتظری،سایه دولت ومسئول نظارت برآن شدند
دردوراول انتخابات مجلس اول جمهوری اسلامی،حزب ازحضورنامزدهای گروه مخالف که عمدتا ازاعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند؛متعجب گشت. دکتر مصطفی معین ،از اعضای مجلس ؛ پاکسازی ایدئولوژیکی
. دانشگاههای کشورازعناصری که باندازه کافی پشتیبان اهداف آنان نبودند را پیشنهاد نمود
درطی انقلاب فرهنگی ایران دانشگاههای سراسرکشوربه مدت دو سال بسته شد، دهها هزارتن ازاستادان و کارکنان، لیبرال و چپ ازدانشگاهها پاکسازی وتشکل های دانشجویی با "انجمن های اسلامی دانشجویان"
. جایگزین گردید
درهرسازمان"شوراهای مقدس بازسازی" تاسیس گردیده و بسیج مستضعفین را راستای همیاری باآن بنیان
. گذاشته شد
در ضمن، دکترمعین، نامزد جبهه متحد اصلاح طلب درانتخابات ریاست جمهوری۱۳۸۴، وهمچنین بطور جداگانه
. عضوجبهه مشارکت اصلاح طلبان ایران اسلامی وانجمن اصلاح طلب روحانیون مبارزمیباشد
: سپس،در۲۲خرداد۱۳۵۸ستاد انقلاب فرهنگی با حضور این افراد را درارکان خود تاسیس شد
علی حسینی خامنه ای
محمد جواد باهنر
احمد احمدی
عبدالکریم سروش
جلال الدین فارسی
مهدی گلشنی
حسن حبیبی
علی شریعتمداری
مصطفی معین
حسن عارفی
محمد علی نجفی
اسدالله لاجوردی
میر حسین موسوی خامنه ای
مدت کوتاهی پس ازآن ،حمله نیروهای صدام حسین، ایران وعراق جنگ آغازگردید. پیروان خط امام، با اجازه ضمنی امام خود، رهبر انقلاب ، وحتی پس ازگذشت هشت بار شرایط مناسب و جدی که برای قطع عملیات خصمانه وجود داشت،به گسترش وطولانی نمودن جنگ پرداختند.واز این موقعیت ،درجهت تحکیم کنترل شرایط
. خود درداخل کشور استفاده نمودند
با ظهورحکومت ترور،صادق خلخالی بمقام دادستان کل انقلاب بازگشت وتا ۱۳۶۴ دراین سمت باقیماند.کلیۀ عوامل این پاکسازی زودرس، که پس ازخلع بنی صدر؛درخرداد۱۳۵۹ آغازوتا آذر۱۳۶۰ادامه داشت ؛یا پیروان خط
. امام بودندو یا خودشان بدان دستورداده بودند
. در این مدت ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر به قتل رسیدند
:شکاف در رژیم
پس ازانتصاب آیت الله منتظری بعنوان نایب قائم مقام رهبری درسال ۱۳۶۴؛هاشمی رفسنجانی وعلی
خامنه ای شروع به تشکل جناح خود دربطن رژیم نمودند. احمد موسوی خمینی بسرعت حزب الله راپایه گذاری نمود.(این گروه را نبایست با نیروهای شبه نظامی بی بند وبار بهمین نام اشتباه گرفت)
بلافاصله حزب الله با اتحاد با گروه حجتیه؛ اکثریت را درجامعۀ روحانیت مبارز بدست آورد.حزب جمهوری اسلامی ،که بشدت دراقلیت قرارگرفته بود؛ ترس ازهمپاشی حزب سران آن ؛ نخست وزیر موسوی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و احمد موسوی خمینی به انحلال آن حزب واداشت به رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۶ به
. انجام این امر توصیه نموده،رضایت خود را اعلام نمود
پیش ازاین ؛درجامعۀ روحانیت مبارز ؛اقلیت"مکتبیون " جلسات جداگانه ای تحت رهبری نایب رئیس مجلس
. مهدی کروبی آغاز کرده بود
همچنان،میرحسین موسوی خامنه ای درراس دولت؛قرارداشت که ازسویی باهمراهی مهدی کروبی ؛رهبری
. بی چون و چرای مکتبیون رابعهده داشت
درست است!در سال۱۳۶۷؛رهبری"پیروان خط امام "دردستان پویای نخست وزیرموسوی خامنه ای ونایب رئیس
. مجلس کروبی قرارداشت
کروبی وهمکارانش؛بطورعلنی ،خود را بعنوان مجمع روحانیت مبارز در۲۷ اسفند۱۳۶۷ معرفی نمودند. بنیانگذاران
: آن عبارت بودند از
مهدی کروبی ، دبیر کل ۱۳۸۴ - ۱۳۶۷
محمد موسوی خوئینیها، دبیر کل ۱۳۸۹- ۱۳۸۴
علی اکبر محتشم پور ، دبیر کل ۱۳۸۹ تا کنون
محمد خاتمى
صادق خلخالی
هادی غفاری
( هادی حسینی خامنه ای (برادر رهبر فعلی انقلاب
عبدالله نوری
عبدالکریم موسوی اردبیلی
جلالی خمینی
محمد حسین رحیمیان
اسدالله بیات زنجانی
عبدالواحد موسوی لاری
محمد علی صدوقی
علی اصغر رحمانی خلیلی
محمد علی ابطحی
مجید انصاری
محمد هاشمی
رسول منتجب نیا
محمد رضا آشتیانی
محمود دعایی
چند ماه بعد، در۲۷تیر۱۳۶۷،رهبرانقلاب دستوراجرای فتوایی که قبلا صادرگردیده ؛ مبنی براعدام تمامی منافقین (مجاهدین خلق) درزندان های ایران، و فتوای دیگر،مبنی برکشتاراکثریت مرتدین (چپ ها) بایستی فورا
. وباسرعت بمرحله اجرا درآید
: مدتی قبل از این وقایع ، چندماه قبل ؛ وی طرح خودرابا شش نفردرمیان نهاده بود
رئيس جمهور علی حسینی خامنه ای
سخنگوی مجلس ؛علی اکبر هاشمی رفسنجانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد خاتمى
رئیس دادگستری انقلاب عبدالکریم موسوی اردبیلی
دادستان کل انقلاب محمد موسوی خوئینیها
رئیس ستادش، احمد موسوی خمینی
او شخصا ،اجرای فتواها رابه دادستان کل انقلاب ،موسوی خوئینیها،واگذارنمود. شخصی که درآینده مقام دبیر
. کل اصلاح طلب انجمن و گل سرسبد روحانیون مبارزگردید
به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس جمهورآینده اصلاح طلب ورهبرحزب ؛خاتمى؛ بشدت با کشتارزندانیان مشارکت داشته است.همچنین موسوی اردبیلی، که پس از مرگ روح الله موسوی خمینی از
. زندگی سیاسی بازنشسته شد
. در آن زمان ميرحسين موسوى خمینی، نخست وزیربود
. مهدی کروبی نایب رئیس مجلس بوده
. علی اکبرمحتشم پور؛ دبیر کل انجمن روحانیون مبارزکنونی، وزیر کشور بود
. سعید حجاریان معاون وزیر اطلاعات و امنیت ملی در امور سیاسی بود
. دراین قتل عامها که ۲۹ تیر ۱۳۶۷ تا۲۱ فروردین ۱۳۶۸ به طول انجامید ؛حدود۳۳۷۰۰تا۴۵۰۰ بقتل رسیدند
در سال ۱۳۷۰، بهزاد نبوی دوباره احیا نمود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که مدت کوتاهی؛بدلیل همان
. درگیریهای ایدئولوژیکی که حزب جمهوری اسلامی را ازهم پاشانیده بود؛ محکوم به فنا شد
: تبعید و بازگشت
در سال۱۳۷۱،رئیس جمهوروقت،هاشمی رفسنجانی ازقدرت شورای نگهبان؛که ازآغازکنترل انتخابات مجلس را
. دردست داشتند؛برای رد صلاحیت نامزدهای مکتبیون ،استفاده نمود
. بدین ترتیب ؛برای هشت سال آینده، دست آنها را از صحنۀ قدرت کوتاه شد
بلافاصله پس از آن، سعید حجاریان تشکیل مرکزمطالعات استراتژیک را بمنظوربرنامه ریزی وبررسی طرحهای
. ممکنه درجهت بازگشت به قدرت پیروان خط امام پایه گذاری کرد
در سال ۱۳۷۶، متحد وی؛ محمد خاتمى بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در سال ۱۳۷۹، کنترل مجلس مجددا
. دراختیار به دست مکتبیون قرار گرفت
. این جنبش به اصطلاح "اصلاح طلب" موجبات دلسردی و ناکامی ببار آورد
: سازمان های اولیه اصلاح طلبان، و یا پیروان خط امام
. دفتر تحکیم وحدت، در ۱۹شهریور ۱۳۵۸ تاسیس گردید
. انجمن روحانیون مبارز،در ۲۶ اسفند ۱۳۶۶ تاسیس شد
. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فروردین۱۳۵۷ ؛ در۱۳۶۴ منحل شده، مجددا در ۱۳۶۹تاسیس شد
.مرکز مطالعات استراتژیک، در سال ۱۳۷۱ تاسیس گردید
. جبهه مشارکت ایران اسلامی ۱ شهریور ۱۳۷۷ تاسیس شد
. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات،در۱۳۷۸ تأسیس گردید
. حزب اعتماد ملی، در۱۳۸۴ تاسیس گردید
. حزب راه سبز امید ،درسال۱۳۸۸ تاسیس شد
( واحد خبری کلمه(وابسته به دفتر میر حسین موسوی خامنه ای
( واحد خبری سهام(وابسته به دفتر مهدی کروبی
جرس
تلویزیون رسا
چهره های پیشتاز اصلاح طلب با نمای مختصرازفرصتهای شغلی شان
: آقای میر حسین موسوی خامنه ای
۱۳۵۷ -۱۳۶۰ عضوشورای انقلاب اسلامی
۱۳۵۷- ۱۳۶۰ دبیر سیاسی حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۷- ۱۳۶۰ دبیر سیاسی حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۷ - ۱۳۶۶ عضو کمیته ی مرکزی حزب جمهوری اسلامی
۱۳۵۷ - ۱۳۵۹ سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی
۱۳۵۹ -۱۳۶۰ وزیر امور خارجه
۱۳۵۹ -۱۳۶۰ رئيس ستاد انقلاب فرهنگی
۱۳۶۰ - ۱۳۶۸ نخست وزیر
۱۳۶۰ - ۱۳۶۸ نماینده رهبر انقلاب در بنیاد مستضعفین
۱۳۶۲- ۱۳۶۸ رئيس شورای اقتصاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۶۶ تا کنون
۱۳۷۶ -۱۳۸۸ , مشاور ارشد رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی
شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۷۴ تا کنون
۱۳۷۶- ۱۳۸۴ مشاور ارشد رئیس جمهور خاتمى
۱۳۷۹- ۱۳۸۸ رئيس جمهور از فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
نامزد ریاست جمهوری ۱۳۸۸
رهبر حزب راه سبز امید۱۳۸۸ تا کنون
:حجت الاسلام مهدی کروبی
۱۳۵۶-۱۳۶۶ روحانیون مبارز انجمن
۱۳۵۷ -۱۳۶۶ عضو حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۷ -۱۳۵۹ کمیته مرکزی انقلاب
۱۳۵۷-۱۳۷۱رئیس هیئت مدیره بنیاد شهید
رئیس هیئت مدیره کمیته امداد امام خمینی
۱۳۵۸- ۱۳۸۴ رئیس هیئت مدیره معاون بنیاد مسکن مجلس
۱۳۶۴- ۱۳۶۸ نایب رئیس مجلس
۱۳۶۴- ۱۳۶۹ رئیس بنیاد زیارت
۱۳۶۶-۱۳۸۴ دبیر کل مجمع روحانیون مبارز
۱۳۷۹ -۱۳۸۳ رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲ و
نامزد ریاست جمهوری ، ۱۳۸۴
دبیر کل حزب اعتماد ملی، ۱۳۸۴ تا کنون
کمیته مرکزی، راه سبز امید حزب، ۱۳۸۹ تا کنون
: حجت الاسلام محمد خاتمى
۱۳۵۶ -۱۳۶۶ عضوانجمن روحانیون مبارز
۱۳۵۷- ۱۳۶۶ کمیته مرکزی، حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۷- ۱۳۵۹ ; کمیته مرکزی انقلاب
۱۳۵۸- ۱۳۶۰ معاون مجلس
۱۳۵۹ -۱۳۶۱ سرپرست حزب جمهوری اسلامی کیهان
۱۳۵۹-۱۳۶۲ عضو ستاد انقلاب فرهنگی
۱۳۶۱-۱۳۷۱ وزیر فرهنگ و ارشاد
۱۳۶۲-۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۳۶۱-۱۳۶۷ مدیر امور فرهنگی، ستاد مشترک
عضو انجمن روحانیون مبارز، ۱۳۶۶ تا کنون
۱۳۶۱-۱۳۶۶ رئیس، کتابخانه ملی ایران
۱۳۷۶-۱۳۸۴ رئيس جمهور در جمهوری اسلامی
عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، ۱۳۷۷ تا کنون
رئیس هیئت مدیره ، شورای مرکزی، انجمن روحانیون مبارز، تاهم اکنون
رئیس هیئت مدیره ، شورای مرکزی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، تا هم اکنون
: حجت الاسلام محمد موسوی خوئینیها
۱۳۵۶- ۱۳۶۶ روحانیت مبارز انجمن
۱۳۵۷- ۱۳۶۶ کمیته مرکزی، حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۷ -۱۳۶۶ نماینده حزب جمهوری اسلامی در گروگانگیری
۱۳۵۹ -۱۳۶۴ نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
۱۳۵۸ -۱۳۵۹ دادستان کل انقلاب
۱۳۶۱- ۱۳۶۴ رئیس بنیاد زیارت
۱۳۶۴_ ۱۳۶۹ دادستان کل انقلاب
انجمن روحانیت مبارز، ۱۳۶۶ تا کنون
۱۳۵۴_ ۱۳۵۹ دبیر کل سازمان ملل، انجمن از روحانیت مبارز
: دکتر سعید حجاریان
۱۳۵۹-۱۳۶۱ عضو کمیته مرکزی، حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۷-۱۳۶۳ عضو کمیته مرکزی انقلاب
۱۳۵۸-۱۳۵۹ گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران
۱۳۶۳-۱۳۶۸ معاون وزیر اطلاعات و امنیت ملی در امور سیاسی
رئیس هیئت مدیره مؤسسه مطالعات راهبردی، ۱۳۷۱ تا کنون
۱۹۹۷-۲۰۰۵ مشاور سیاسی رئیس جمهور خاتمى
شورای مرکزی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، ۱۳۷۷ تا کنون
: حجت الاسلام علی اکبرمحتشم پور
۱۳۵۸-۱۳۶۳ دفتر جنبش های آزادیبخش اسلامی
۱۳۶۳-۱۳۶۵دفتر کمک به جنبش های اسلامی و آزادی جهانی
۱۳۶۴-۱۳۶۸ وزیر کشور
۱۳۶۸-۱۳۶۹ مسئول امور لبنان،در وزارت امور خارجه
انجمن روحانیون مبارز، ۱۳۶۶ تا کنون
معاون مجلس، ۱۹۹۰ تا کنون
دبیر کل سازمان ملل، انجمن روحانیون مبارز، ۱۳۸۹ تا کنون
:آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی
۱۳۵۷-۱۳۶۶ روحانیت مبارز انجمن
۱۳۵۷-۱۳۶۶ کمیته مرکزی، حزب جمهوری خواه اسلامی،
دادستان کل انقلاب، ۱۳۶۰
۱۳۶۰۱۳۶۹ رئیس دیوان عالی کشور
۱۳۶۶-۱۳۶۸ مجمع روحانیون مبارز
۱۳۶۶- ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص
: حجت الاسلام صادق خلخالی
رهبر فدائیان اسلام
دادستان کل انقلاب ۱۳۶۰ - ۱۳۶۴ و ۱۳۵۷ - ۱۳۵۹
۱۳۶۴- ۱۳۷۱ مجلس معاون
۱۳۶۶-۱۳۸۲ مجمع روحانیون مبارز،
: دکتر بهزاد نبوی
۱۳۵۸- ۱۳۶۵ موسس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
۱۳۵۷- ۱۳۶۴ کمیته مرکزی انقلاب
۱۳۵۷- ۱۳۵۹ سخنگوی جریان گروگانگیری ،سفارت آمریکا
۱۳۵۷- ۱۳۶۶کمیته مرکزی، حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۸موسس، اداره کل اطلاعات ریاست جمهوری
۱۳۵۸ -۱۳۶۷ شورای اقتصاد
۱۳۶۴ -۱۳۶۸ وزیر صنایع و معادن
کمیته مرکزی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سازمان، ۱۳۶۹ تا کنون
۱۳۷۹ -۱۳۸۳ نایب رئیس مجلس
: دکتر مصطفی معین
۱۳۵۷ ۱۳۶۶ کمیته مرکزی، حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۹- ۱۳۶۲ ستاد انقلاب فرهنگی
۱۳۶۱- ۱۳۶۸ مجلس معاون
شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۲ تا کنون
۱۳۵۷- ۱۳۶۲ رئيس دانشگاه; دانشگاه شیراز
۱۳۶۸ -۱۳۷۲ ۱۳۷۶- ۱۳۷۹ -وزیر فرهنگ و آموزش عالی
۱۳۷۹- ۱۳۸۴ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
نامزد ریاست جمهوری ۱۳۸۴
: حجت الاسلام هادی غفاری
۱۳۵۷ -۱۳۶۶ انجمن روحانیت مبارز
۱۳۵۷ -۱۳۶۶ حزب جمهوری خواه اسلامی
۱۳۵۷-۱۳۶۵ کمیته مرکزی انقلاب
۱۳۵۷- ۱۳۶۷ مباشرحزب الله
انجمن روحانیت مبارز ۱۳۶۶ تا کنون
معاون مجلس، ۱۳۶۷ تا کنون
۱۳۷۶ -۱۳۸۴ رییس، بنیاد آل هادی
:زهرا رهنورد بروجردی
موسس جامعه زنان انقلاب اسلامی، خرداد ۱۳۶۰
۱۳۷۷- ۱۳۸۵ رئيس دانشگاه، دانشگاه الزهرا
کمیته مرکزی،حزب راه سبز امید ، ۱۳۸۸ تا کنون
: فاطمه کروبی
۱۳۷۶-۱۳۸۴ معاون امور اجتماعی
دبیر کل سازمان ملل، انجمن اسلا-می زنان، ۱۳۷۶ تا کنون
کمیته مرکزی،حزب راه سبز امید ، ۱۳۸۹ تاکنون

No comments: