25 May 2011

خیانت در انقلاب(سبز) "بررویای بتاخیرافتاده چه گذشت؟"درواقع ما شیفتۀ میرحسین موسوی و دیگران نبودیم و کاملا برضد رژیم حاکمه میباشیم.قلبهای ما صددرصدبا مردم ایران است"نقل ازدوست نزدیک بهنود رمضانی که درچهارشنبه سوری ۱۳۸۹ بدست بسیجیها بقتل رسید
آنان(موسوی ؛کروبی؛ خاتمی) نه قابلیت درک ماهیت انقلابی جنبش داشتند و نه پذیرای آن بودند و بتازگی
سخنانی مبنی بربازگشت "به دوران طلائی خمینی"بمیان آوردند؛گوئی ایرانیان از یاد برده اند که این سالها بمثابه استبداد مطلق؛جنگ؛ کشتارهمگانی وتخلف ازبسیاری ازوعدههابوده است.نقل ازمقالۀ"جنبش سبزایران
". درآستانه کنارنهادن رهبرانش"نوشتۀ محمود دلخسته که درهافینگتن درج شد
باردیگر به مقایسه شباهات بنیانگذاران جمهوری اسلامی که در سال" ۱۳۵۷" انقلاب را از مردم ایران ربودند با بلشویکها که با ملت روس چنین کردند؛پرداختم.نخستین باراین مقایسه را درمتن"چه بایدکرد؟ "انجام دادم
. ؛وحتی درآنزمان حقیقتا واقف نبودم که این قیاس تا به چه حد صحیح میباشد
(What Is To Be Done?) https://www.facebook.com/note.php?note_id=389635847864
در ضمن نام این متن از نقد "لئون تروتکسی " بر اتحاد جماهیر شوروی در زمان ژزف استالین و عنوان فرعی
.اقتباس شده است "( Langston Hughes ) " ازشعر " لانگستون هیوز
درآن متن من به مقایسه خمینی و لنین پرداختم:"هردو(انقلاب) توسط افرادی تندخو؛کینه جو؛بی پروا؛که زمانی طولانی را درتبعید سپری کردند.هردو دروجه مقاصدخودبه دروغ خود را حامی ایدئولوژی جا زدند؛برای تحقق آن
. قدمی مثبت برنداشته درعوض ازآن درجهت بقدرت رساندن"انقلابی افراطی" بهره جستند
منطبق میگردد؛( Stalin با این مقایسه امروز به این نکته که:"خامنه‌ای" کاملا بر نقش (استالین
وموسوی و کروبی( زینوویو و کامنو ";(Bukharin؛خاتمی (بوخارین( Trotsky هاشمی رفسنجانی (ترودسکی
. (Kamenev & Zinoviev
اندک اختلافات کیفی که امروزه درمیان"اصولگرایان" که در ۲۰۰۵ قدرت را دردست داشتند و"اصلاح طلبان"که از ۱۹۸۹ تا به امروز سعی درادارۀ اموردرکشورداشته اند اخیرا ایجاد شده که بهیچ عنوان شده درمفاداصلی نمیباشد.آنچه این دو گروه را از یکدیگر متمایز مینماید؛وجه کمی قضایاست مبتنی بر میزان فشار واختناقی
ایست که میبایستی درسرکوبی تودۀ مردم میبایستی اعمال گردد.اصولگرایان به حکومت مطلقه واستبدادی
. ایمان دارند ؛درحالیکه اصلاح طلبان تاحدودی با نظام سرکوبگرانه استبداد موافق هستند
دیر زمانی تمامی بازیکنان اصلی میدان درهردوجبهه در فرقه ای متحد قراربودند وکنترل تمامی اوضاع وشاخصهای اصلی ومهم جمهوری اسلامی رادر دست داشتندکه به حزب بلشویک لنین دارد.همانطورکه منصورحکمت درسال ۲۰۰۰ درمصاحبۀ خود با رادیوهای بین المللی دررابطه با این دو جناح
گفت:"هیچیک از آندو تفاوت عمده‌ای درخصوص حفظ رژیم اسلامی ایران به ضرب کشتارجمعی و قتل
" نداشتند ."مطلب در خصوص سالهای اولیه جمهوری اسلامی ایران
همچنین، آنها هم مانند اسلاف بلشویک شان،که در آنزمان مجتمعا پیروان "خط امام " نامیده میشدند ،(و درحال حاضربه عنوان "اصلاحطلبان" معروف میباشند)و اصولگرایان،در دوسال واپسین عمر پیر مرد شروع به دسیسه چینی و توطئه علیه یکدیگرنمودند.وظیفه این گروه بانجام رسانیدن وعده‌های علنی بود که وی در آن زمان میداد ؛با آگاهی به این مطلب که هیچیک ازاین وعدهها هرگز بمرحله عمل نخواهد رسید ؛ و تمامی
. اعضای شورا از این رازکثیف آگاهی داشتند
تغییرات بنیادی یا اصلاحات پیرایشی؟
برخی در ایران ؛ بصورت پراکنده در غرب آرزوی تغییروتحول بنیادی در مصر دارند.موسوی؛کروبی و خاتمی مانند مزدوجین عاشق پیشه‌ای هستند که با اخلاص عاشقانه خود درانتظار ترک همسرانشان و آزادی از این قید بسر میبرند.اصلاحات در ایران به منزلۀ"نزدیکی و مقاربت جنسی منقطع" است؛ که نه به نقطۀ پایانی و انجام منتهی میگردد ونه هیچیک از طرفینآن محذوذ و راضی میگردند. در جمهوری اسلامی صرفا به"اصلاحات"
. قانع بودن نیز؛ به مثابه استفاده ازروغن درتجاوز بعنف مقعد است
آنها بهمراهی متحدان اندکشان درایران؛ ؛بهمان روش که "پیروان خط امام" درآغاز۵۷ انقلاب را از مسیر خود منحرف کرده ; حرکت مردم ایران را به سوی مرداب تحولی مدنی و"حقوق بشر" تنزل دادند که در اصل; همان ساختارهای جمهوری اسلامی میباشد .ساختارها و اصولی که اعضای انقلابی جنبش مایل
.به حذف آنها وپرتاب بسوی"زباله دان تاریخ "بودند
هرسه گروه :(راه سبز امید ؛ اعتماد ملی و جبهه مشارکت ایران اسلامی ) در بیانیه هایی که بمناسبت فوریه ۲۰۱۱ انتشار دادند ،با آشکارترین صورت ممکن ؛ وبطور مکرر اعلام نمودند که آنان شهروندانی را بیشتر در مدنظر دارند که جنبش حقیقی را تشکیل دهند که کمی بیش از یک سازمان پشتیبانی فرعی محسوب گردند .موسوی؛کروبی وخاتمی است.جبهه مشترک هدف اصلی را ایجاد اصلاحات در جمهوری اسلامی
. میباشد.متذکر میشوم :نجات ایران مطرح نیست ؛نکتۀاصلی بقای جمهوری اسلامیست
گاه بطور مستقیم و یا غیرمستقیم گفته شده است که جنبش سبز در مارس ۲۰۰۹ با انصراف کاندیتاتوری محمدخاتمی برای ریاست جمهوری وظاهرا درجهت پشتیبانی وی ا زمیرحسین موسوی آغاز گردید.درجو انتخاباتی ۲۰۰۹ نسبت بهترین انتخاب از میان بدترنها محسوب میگردید؛اما ایرانیان خواهان انتخابی بهینه ترند و
. وشایستگی آنرا نیز دارا میباشند
درهرحال نمیتوان منکر پیش زمینه‌ای ومسیری که وی درآن حرکت کرده وبا افرادی چون:"رفسنجانی؛خاتمی؛
خامنه‌ای وکروبی"مشارکت داشته رانادیده گرفت .درکنار رفسنجانی و خامنه‌ای ؛موسوی در زمره مخلصان سینه چاک خمینی محسوب میگردد. وی یکی از چهار نفر برگزیدگان در" بنیانگذاران جمهوری اسلامی" بوده است (شخص دیگر موسوی اردبیلی میباشد که در حال حاضراز صحنه سیاسی اجتماعی کناره گرفته
است) که ازجمله دایرۀ محارم بوده وسعی برتحمیل خود برمعتمدترین احزاب غیراسلامی همگام با جنبش
. درانقلاب ایران دارد
موسوی که در حال حاضر ؛ نزدیکترین متحدان ایدئولوژیکیش کروبی و خاتمی میباشند ؛از اولین روزهای شروع مقاومت در شمار نزدیکان خمینی بوده است اینچنین سیاست بازیهای پر زرق و برق از "اصلاح طلبی"و
فئودالیسم ؛ اشتراک منافع ; برنامه های سوادآموزی؛حق رای برای زنان؛اجازۀ فعالیت برای غیر مسلمانان
موسوی و همسرش زهرا رهنورددرواقع تا آغاز سالهای۱۳۵۷ و شروع انقلاب اسلامی از پیروان دکترعلی
. شریعتی بودند ولی با این وجود هرگزعضو "نهضت آزادی"نگشتند
صحبت ازعلی شریعتی بمیان آمد؛برای غربیها بهترین راه برای درک وی اینست که خط مشی فکری وی را
. نسخۀ اسلامی "الهیات آزاد"بنامیم. درسالهای (۱۳۵۷-۱۹۷۹)از پیشتازان روشنفکر ضد حکومت شاه بود
در طی ۱۸ ماه آخری در ایران درسلول انفرادی بسر برد ؛و تنها پس از سه ماه در تبعید درگذشت .فرضیه ها
.در موردقتل وی گوناگون است؛گروهی سلطنت طلبان و برخی دین سالاران خمینی را مقصر میدانند
;"پس آنچه موسوی و رهنورد انجام دادن تقریبا معادل این بود که از فرقۀ "گوستاو گوتیرز" و یا "اسکار رومرو
(Fress Latter Day Saints )"به گروه "کریستین دومینیونیسم" و یا" واپسین روز قدیسین آزادفرقه
فرقه مذهبی مورمن) پریدند با این تفاوت که درمقام مقایسه هر دوی این گروهها بمراتب امروزی تر )
.و متعادل تر میباشند
موسوی که همواره ازحلقۀ محارم دولت محسوب میگشته ازپایان پست نخست وزیری خود در۱۹۸۹با اختمام این دوره ازصحن سیاسی کناره گرفت.با اینحال;درپشت صحنه وی همچنان درخدمت رژیم بود.وی به عنوان مشاورارشد رفسنجانی و خاتمی درهردودورۀ ریاست جمهوری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و پست ثانوی را تاهم اکنون دراختیار دارد :مهرزاد بهروجردی" در مقالۀ اخیر خود”باعنوان"انقلاب سیب زمینی ایران "نوشت روش موسوی بیشتربه پیچاندن دستگاههای دولتی
ورژیم حاکمه میپردازد تا به تعمیرات اساسی واین مرا به یاد"لئونارد برژنوف ومیکائیل گورباچوف"انداخت.یکی ازبلاگنویسان نوشت:"تصویربهشت گمشدۀموسوی"،همانا اجرای"جمهوری اسلامی درلوای خمینی" میباشد
درمقالۀ جدیدی که در"هافینگنتن" به نام "ارزیابی مجدد جنبش سبز";"مدیسون شرآم" سیاستمدارشورای روابط خارجی؛متذکر گردید:"حتی اگر تظاهرات کنندگان از تعداد واقعی آگاه بودند؛رهبر جنبش سعی دربهراه اندازی انقلاب نداشت.رهبران "کروبی اسبق و"موسوی "نخست وزیرسابق ؛هرسه ازآغازانقلاب در۱۹۷۹؛
درادارۀ حکومت فعال بوده اند.آنان نه تنهآ از پایه گذاران جمهوری اسلامی محسوب میگردند؛بلکه منفعت آنان
. درپایه دارنگاهداشتن رژیم میباشد
:نظری اجمالی بر کلیۀ مقاماتی شاخصی که این "رهبرهای" جنبش سبز در دست داشتند -
میرحسین موسوی : کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری در سال( ۲۰۰۹ )؛ - رئیس "راه سبز امید "از آغاز تاسیس حزب در سال( ۲۰۰۹ )؛(عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از(۱۹۹۶)؛-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از(۹۸۹ا);_ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از(۹۸۹ ا)؛-نخست وزیر (۱۹۸۹ _۱ ۱۹۸)-رئیس شورای انقلاب فرهنگی (۱۹۸۱)؛-دبیر سیاسی (۱۹۷۹_۱۹۸۱ ) - بنیانگذارکمیتۀ مرکزی جمهوری اسلامی "در کنار آیت الله بهشتی" (۱۹۸۷_۱۹۷۹ )؛سردبیر کل جمهوری اسلامی (۱۹۸۱_۱۹۷۹ )-عضو شورای
(انقلاب (۱۹۸۱)؛-هیئت تجدید نظردر قانون اساسی (۱۹۸۱)؛-رئیس فرهنگستان هنر(۲۰۰۹_۲۰۰۰
(هیئت تجدید نظردر قانون اساسی (۱۹۸۱)؛- رئیس فرهنگستان هنر(۲۰۰۹-۲۰۰۰ -
( مشاورارشد رئیس جمهوررفسنجانی (۱۹۸۹ -۱۹۹۷)- مشاورارشد رئیس جمهور خاتمی (۲۰۰۵-۱۹۹۷-
مهدی کروبی :کاندیدای ریاست جمهوری در دو دوره‌های :(۲۰۰۹ و ۲۰۰۵ )- دبیر کل حزب اعتماد ملی ازسال ۲۰۰۵ -سخنگوی مجلس ( ۱۹۸۹_۱۹۹۲ و۲۰۰۵ _۲۰۰۰) ؛- معاون رئیس مجلس ( ۱۹۸۹_۱۹۸۵ )-طرفدار حکومت مجلس شورا (۲۰۰۵_-۰ ۱۹۸ ) - طرفدار حکومت مجلس شورا (۲۰۰۵ _۱۹۸۰ )؛- عضوهیئت نقد قانون اساسی (۱۹۸۹ )؛- عضو مجمع تشخیص مصلحت (۱۹۹۲_۱۹۸۹ و ۲۰۰۴ _۲۰۰۰ )؛مشاور مقام معظم رهبری(۲۰۰۵)؛ دبیر کل مجمع روحانیان مبارز (۲۰۰۵_۱۹۸۸ )؛عضو انجمن روحانیان مبارز (۱۹۸۸_۱۹۷۸ )؛وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ ریئس کمیته امداد امام خمینی ؛ ریئس بنیاد شهدا ؛ -ریئس بنیاد
مسکن ؛ ریئس بنیاد ابنای زیارتی دردوران برگذاری انتخابات ۲۰۰۵ علی رغم تمایل شدید کروبی به شرکت در
انتخابات؛ باصلاح دیدمجمع روحانیان مبارز؛ که شخصا مقام دبیرکلی آنرا بعهده داشته؛نامزد انتخاباتی مستقلی"مصطفی معین"کاندید نمودند؛سپس حزب سیاسی خودکروبی ؛جبهه مشارکت ایران اسلامی؛ به پشتیبانی ازاین خط مشی پرداختند.پس ازانتخابات؛وی ازمقام جبهه مشارکت ایران اسلامی؛مجمع روحانیون
. مبارز"وازمقام مشاورت خمینی کناره گرفت و پس ازچند ماه به تاسیس"حزب اعتماد ملی" اقدام نمود
محمد خاتمی:وی در حال حاضر رئیس مجمع روحانیون مبارز و رئیس شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران
اسلامی میباشد.رئیس جمهور (۲۰۰۵-۱۹۹۷)؛- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ۱۹۹۲)؛- نماینده مجلس (۱۹۸۵-۱۹۸۰ )؛عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛-معاون فرمانده کل نیروهای مسلح؛- عضو و از بنیانگذاران
.انجمن روحانیون مبارز(۱۹۸۹ _۱۹۷۸)؛ سرپرست موسسه کیهان؛ء رئیس اسبق کتابخانه ملی ایران
موسوی و جنایات رژیم
در غرب معمولا قریب به اتفاق اخبار رسانه های اصلی درستایش ازهردو کاندیدای اصلاح طلب متفق القول
بودند؛ خصوصا نامزد رهبری؛میرحسین موسوی ؛صبحتها ودرشرایط درخشان و حمایتی که از وی درهنگام حضور درتظاهرات بعمل آمد؛ بلاگ‌های درون مرزی و روشنفکران ایرانی در خارج کشور؛تصویرمتفاوتی"ارائه دادندبسیاری متذکرشدند که کاندیدهای"گروه ب"تنها خواستار"تغییرات"دردولت میباشند درحالیکه اکثر ایرانیان
. خواهان براندازی ریشه‌ای رژیم هستند
برخلاف تصویر دلفریبی که موسوی از خود در مبارزات انتخاباتی ازخود نقش مینمود و در جرائدغربی درج
" میگردید؛در بسیاری ازمواقع حضور اوخصوصا در دانشگاه ها بابرخوردی شبیه به "هکل و جرید
.از سوی دانشجویان مواجه میشد ; و این مطلب به حامیان رقبای انتخاباتی وی منحصر نمیگردید
بسیاری ازنواها و خروشها پیرامون نقش وی در قتل عام های تابستان خونین سال ۱۹۸۸ دور میزد؛ که در طی آن زندانیان گروه مجاهدین خلق ؛ و گروهای مختلف فدائیان و حزب توده و سایرگروههای چپگرا باتعجیل وبنابر دستورشخص خود آیت الله خمینی اعدام شدند. این دستور درجلسه ای باحضور :محمد خاتمی؛علی خامنه ای؛علی اکبر هاشمی رفسنجانی ؛ احمد خمینی ؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد موسوی خوئینیها
.صادر گردید
تعداد کشته شدگان از ۴۵۳۷ (بنابر گزارش سازمان عفو بین المللی) تا ۳۳۷۰۰ نفر طبق گزارش "رضا مالک" وزیر اسبق وزارت اطلاعات) به ثبت رسیده است .در۴ می ۲۰۰۹ موسوی در دیدار خود از دانشگاه
"! بابلسرشعارهای" :_"موسوی به ما درمورد۱۳۸۸ پاسخ بده
"دانشجو میمیرد ؛ تسلیم نمی پذیر!" _"محمود احمدی نژاد منبع تبعیض و فساد " _
. دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد!" از وی استقبال کردند " -
در سفر انتخاباتی موسوی به شهر دانشجویان شعار میدادند:" ۱۹۸۸ تو کجا بودی ؟ چند نفر رو تو کشتی ؟"
:برخی پلاکاردی را بهمراه داشتند که برروی آن نوشته شده بود
" خاک خاوران همچنان سرخ میباشد " -
. فردای همانروز۹ ۱ماه می دانشجویان دانشگاه قزوین با شعار :" ۸۸ ؛ ۸۸" از موسوی استقبال نمودند
:بر روی پلاکارد نوشته شده بود
"! "موسوی ۸۸؛دانشجویان را آزاد کن !" _ "زندان اوین دانشجو می پذیرد "-
: دو روز بعد "۲۱ می "در شهر تهران حداقل یک پلاکارد دیده میشد که بر روی آن
. " ما خواهان انقلاب مجدد میباشیم" دیده میشد " -
منصافانه بگویم ؛فکرنمیکنم که موسوی از کشتار زندانها چه ازقبل و درحین ارتکاب آنها آگاهی داشته ؛آیت الله منتظری نیز;درچند ماه واپسین عمرخود وهمچنین درماموریت برای استقرارحقوق بشردرایران.نیز همین نکته را متذکرگردید قطعا موسوی نیز تا ماه دسامبر ۱۹۸۸؛مانندهمه؛ از طرح کلی از قتل عام؛ با خبر گشته است.هنگامی که درمصاحبه ای با تلویزیون استرالیا از وی درمورد این واقعه سوال شد , پاسخ داد ".آنها قصد
ارتکاب کشتار فردی و جمعی داشتند ؛ ....ماتوطئه آنها را درهم شکستیم ؛ دراین امرما هیچ ترحمی و
". استثنائی قائل نمیشویم
خاتمی؛ از زمره افرادی بود که در طرح اصلی قتل عامها شرکت مستقیم داشته و خصوصا در دورۀ ریاست
. جمهوریش مکررا سعی درپنهان کردن و سرپوش گذاشتن براین مطلب نموده است
کروبی با آن دوهمصدا گشته و آیت الله منتظری را به جهت رک گویی در ملع عام وسعی درکینه جوئی متهم میکند. وی دربخشی ازیک نامۀ سرگشوده میگوید:"برخی افراد نامعلوم حتی برخی افراد ضد انقلاب اظهارات بی‌اساسی برعلیه نظام سیاسی ارائه میدهند،این ارگانها و مقامات تنها خودشان,خودشان را قبول دارند(کنایه
. به آیت الله طالقانی) تا بدان حد که سخنگوی خود میگردند و مرتبا همان سخنرانیها و پیامها را تکرار مینمایند
منتظری که در آنزمان جانشین رسمی خمینی برگزیده شده بود ؛تنها عضو رژیم است که باقدرت جنایات رژیم را محکوم نمود. در قبال تلاشهایش از جانشینی مقام رهبری عزل گردید وتاپایان عمر به بازداشت خانگی
. محکوم شد .یکبار نیز سعی شد ویرا از مقام "مرجع تقلید" خلع نمایند
درمقابل ؛یکماه پیش از برکناری شاهپوربختیار؛ تعداد انگشت شماری "شورای انقلاب اسلامی" بنیاد نهادند که از آن بعنوان تنها شاخص ملی دولتی در فاصلۀ انحلال دولت وبرقراریدولت موقت انقلابی و انتخابات مجلس اول معین نمودند.در این برهه تقریبا درمورد این مطلب که موسوی از کشتار و پاکسازی چپی ها از ابتدای سپتامبر ۱۹۸۰ تا سپتامبر۱۹۸۱ آگاه بوده;هیچ تردیدی وجود ندارد.هراز گاه در طی پنجاه روز و گاه صد روز قاتلهای مکرر در دورۀ کوتاهی وحمام خون براه افتاده .که بنا بر اسناددولتی رسمی تعداد آنها ۲۹۴۶ ذکر
. شده است؛در حال حاضر این رقم بالغ بر ۲۰۰۰۰ نفر میباشد
یکی از شاگردان آذر نفیسی که درهنگام دستگیریهای سازمان های ممنوعه چپی بازداشت شده ؛
: به بازگویی شکنجه هایی که دراین دوران بر وی وارد آمده را بازگو میکند در کتاب فوق العاده خود
لولیتا درتهران" ؛در صفحۀ ۲۱۲ نفیسی مینویسد: "......اکثر داستانهایی که در مورد زندانها بازگو میشود واقعیست.بدترین وقت زمانی بود که در نیمه‌های شب کسی به اسم صدا میکردند ما میدانستیم که آنها را برای اعدام میبرند.ازدیگران خداحافظی میکردند ؛و کمی پس از آن؛ صدای شلیک شنیده میشد. تعداد کسانی که شبها کشته میشدند از تعداد شلیک تیر خلاص به ناچار پس از پایان رگبار گلوله شنیده میشد، میشمردیم. دختری آنجا بود که تنها گناهش زیبائی فوق العادهاش بود.وی را با اتهامی واهی دستگیر نمودند.بیش ازیکماه وی را در حبس نگاهداشتند و مرتبا مورد تجاوز قرار میگرفت. او را ازنگهبانی به نگبان دیگر پاس میدادند . داستان به سرعت در زندان پخش شد چون دختر حتی سیاسی نبود و با زندانیان سیاسی دریکجا حبس نبود.آنها دختران باکره را به عقد یکی ازنگهبانان بند که بعدا مامور اعدام همان فرد میشد درمیآوردند.فلسفه‌ای که درپشت این قضیه نهفته بود براین مبنابود که چنانچه این آنها باکره بمیرند به بهشت میروند.صحبت ازخیانت بمیان آمد،اکثرکسانیکه به اجباربه دین اسلام گرویده بودند رامجبورمیکردند به نشانۀ وفاداری به رژیم تیرخلاص درسر"رفیق"خود شلیک کنند.او با کینه گفت:" این افتخارنصیب من نشد برای اینکه پدر خود من از همین
فرقه اس. خدا میدونه الان کجا بودم؛توی جهنم با باکره های تجاوز شده و یا در کنار یکی از آنهایی که
. برای اثبات وفاداری به اسلام درسر دیگری شلیک میکنند
تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام بر اساس فتوایی که از سوی خود خمینی شخصا صادر شده؛انجام میگیرد.پس ازانجام حکم اعدام ، خانواده‌های قربانیان ، بسته‌ای شکلات یا دسته‌ای گل همراه با سند ازدواج
. فرزندشان دریافت میکنند
درضمن بنا بربرخی گزارشات،اولین شغل محمود احمدی نژاد درطی نخستین سالهای جمهوری اسلامی
. شلیک تیر خلاص به اعدامیان بوده است
; ماگفتیم ؛ آنها گفتند
یکی از نشانه های روشن شکاف میان این به اصطلاح "رهبران" جنبش سبز و کسانیکه ایشان ادعای رهبریشان را داشتند ، مقایسۀ شعارهاوسرودهایی که مردم درخیابانها سرمیدادند واظهارات "رهبران
: این اختلاف را بهترمشخص میکند .با شعارهای خیابانها آغاز میکنم
: حتی پیش از آغاز انتخابات ،در می ۲۰۰۹ ؛ مردم پلاکاردهایی حاوی این شعار بهمراه داشتند
!" ما خواهان انقلابی دیگر هستیم "
پس از آنکه انتخابات ربوده شد ؛ رایج ترین شعار که در خیابانها به گوش میرسید و بروی پوسترها دیده میشد
"Heroes "رای من کجاست ؟"بود . این شعار بقدری اهمیت پیدا کرد که حتی درفصل ا ول سریال "قهرمانان"
. پخش میشدبه عنوان جملۀ کلیدی استفاده شدNBC که ازشبکۀ
".را نجات دهید؛ دنیا را نجات داده اید "cheerleader" او " _
شعار دیگر :"یاحسین!میرحسین!"که شعار برجسته در تظاهرات و درگیریهای روزعاشورا(۲۷ دسامبر۲۰۰ ۹
بود.شخصا مطمئن نیستم که تمامی کسانیکه این شعاررا سرمیدادند؛لزوما مایل به بیان همدلی وحمایت کامل
. ازخط مشی میرحسین موسوی بوده اند ویا بیشتر میخواستند به حکومت دهن کجی کرده باشند
خصوصا ،زمانیکه درتهران وسایرشهرهای کشو؛شهروندان درتظاهرات وشبها ازپشت بامهای خودفریاد:"الله اکبر"سرمیدادند وتاحدودی سعی دراشاره به انقلاب ربوده شده درسال۱۳۷۹\۱۹۷۹داشتند؛موسوی بنا
. برتفکرخود آنرا نشانه وفاداری به جمهوری اسلامی تعبیرمینمود
موقعیت بسیار مناسب ولی ایدۀ بسیار خطایی بود .همچنان که پیش از اینهم گفته بودم ، آنها خواستار بازپس گیری انقلابی هستند که خود او در دزدیدنش سهیم بوده است. مانند شعار پیشین؛ تعداد محدودی
. که این شعاررا میدادند قسط در حمایت رژیم حاکمه را داشتند وبیشتر جنبۀ مخالفت با آن مورد نظر بوده
پس از چندی جنبش هدف گلوله قرار گرفت؛مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه شده ، مورد تجاوز قرار گرفته و
. کشته شدن زندان ها و زندان های مخفی ؛در این زمان شعارها مقابله مستقیم پرداخت
.درهمین زمان ؛اثری ازآثار"رهبران اصلی" نبود
: برخی از شعارهایی که مردم در اینزمان میدادند از این قرار است
(مرگ بر دیکتاتور ! (هدف مقام معظم رهبری خامنه ای -
(مرگ بر خامنه ای! (کمی رک تر -
(مرگ بر ولایت فقیه !(اساسا خواستار پایان دادن به موقعیت و مقام از مقام معظم رهبری-
مرگ بر بسیجی!( بخش پیشتازنیروهای امنیتی که بحمله به تظاهرکنندگان ومعترضان وفعالان سیاسی -
(. میپرداختند
"استقلال ،آزادی،جمهوری ایرانی !" برای اولین بار درمراسمی که به مناسبت چهلم قتل "ندا آقاسلطان"-
:وپس از آن مکررا در شنبه سیاه، در پاسخ به شعار دوران ابتدای انقلاب
. استقلال ،آزادی ، جمهوری اسلامی " داده شد؛ ونماینگرمخالفت ایرانیان با جمهوری اسلامی میباشد "_
مرگ بر طالبان چه کابل چه تهران!" ( اشاره مستقیمی به آخوندهای حاکم بر جمهوری اسلامی و متحدان _
(. و هواداران آنها
در روز قدس که تظاهرات رسمی دولت در حمایت از مردم فلسطین و نوار غزه و حاشیۀ غرب اردن میباشد؛برای نخستین بار پس از آغاز جنبش سبز "رهبران " بهمراهی حامیان خود درراهپیمائی شرکت نمودند همزمان با شعارهایی که در بالا ذکر گردید ، فعالان جنبش شعارهایی بر علیه حامیان دولت دادند و "!با فریادهایشان نشان دادندکه چگونه ازغزا و لبنان حمایت میکنند:"نه غزا ؛ نه لبنان ؛!"جانم فدای ایران شعار نوین نشان دهندۀ
. محکوم نمودن مردم از سه زمامداری بودکه دررسانه های غربی بعنوان"رهبران جنبش" شناخته شده بودند
درروز۴نوآمبر؛همزمان با بزرگداشت اشغال سفارت آمریکا درتهران؛در پاسخ به اصلاح طلبانی بود که خود را "رهبر" می انگاشتند؛ راهپیمایان شعار جدید :"تغییرات نه اصلاحات!" دادند.۷دسامبر روز دانشجو ؛ تعدادی از تظاهرات کنندگان جنبش ؛ حامل پرچم بدون آرم جمهوری اسلامی بودند(در واقع دولت موقت انقلابی موقت انقلابی فاقدطرح دربخش سبز وسرخش میبود) گزارشیهایی مبنی براینکه علاوه برعکسهایی ازخامنه‌ای وعکسهایی نیزازخمینی به آتش کشیده شده است که ممکن است این واقعه از سوی رژیم برنامه ریزی شده باشد.در پاسخ ؛ موسوی بیانات ذیل را درمصاحبه با یک روزنامۀ ایرانی اظهارنمود :"کسانیکه به من احترام
میگذارند،هرگزاجازۀ کوچکترین اهانتی به امام خمینی را بخودنمیدهندوهمواره وی را محترم
میشمارند میگذارند،هرگزاجازۀ کوچکترین اهانتی به امام خمینی را بخودنمیدهندوهمواره وی را
. محترم میشمارند
در۱۱دسامبر۲۰۰۹؛ وی ادعا نمود که مایل به کنترل جنبش نیست و پیرو شعارهایی میباشد که "از دل
: مردم خیابان ها "برمی آید
: برخی از شعارهایی که "از دل مردم خیابان ها"بر می آید از قرار زیر است
"خمینی قاتل است ، رهبری او باطل است "-
"ما آریایی نژاد ، مذهب و سیاست را مخلوط نشدنی است"-
"مبارک ، بن علی ، نوبت سید علی! )شعار پس از قیام در کشورهای مصر و تونس )-
"! آزادی !آزادی ! فریاد هر ایرانی "_
بعلاوه ، تعدادی از شعارهای دیگرکه درمیان فعالان سیاسی درخیابانها ،کافه ها،مراکزخرید و متروها
. وغیره.. .. دهان به دهن نقل میگردید که بیشترجنبۀ گفتارهای مشهور را دارد تاشعار
".پیش از آنکه مسلمان باشم ،ایرانیم . اما فراتر از همۀ اینها من انسانم پیش از آنکه ایرانی باشم"
جهت اعلام ارزش اسلام در مرحلۀ دوم در مقایسه با ایران وهمبستگی خود با جامعۀ بزرگ بشری"هر ایرانی یک رهبر است !" برای اولین بارموسوی زمانیکه به حمایت از جنبش برای آزادی و دموکراسی سکولاریسم ونه منحرف نمودن آن تظاهرمینمود؛ اظهار گردید .که لعنت به او و هردو متحدان اصلاح طلب او باد.فعالان سیاسی
همین جمله رابه وی برگرداندند تا به وی بفهمانند که ایرانیان به "رهبرانی"چون او نیازی وخود صدایی رسا
.میباشند
زنده باد آزادی !"بر اساس گزارش‌های متعدد، فریاد معلم کرد"فرزاد کمانگر"؛پیش ازبدار کشیده شدن و پس "-
. از آن از سوی فعالان سیاسی استفاده گردید
: اکنون به بیان اظهارات "رهبران" میپردازیم
در سپتامبر ۱۳۸۸ ،محمدخاتمی ، رئیس جمهور وقت ، گفت:"متضمن میشوم که از تمامیت و یکپارچگی نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین وجه ممکن دفاع کنم ."و وی در دوران ریاست جمهوری خود؛ با کمک به زمینه سازی برای جنبش" اصلاح طلبی"کنونی, مسئله را به اثبات رسانید.خاتمی در آخرین سال دوران رئاست جمهوریش،زمانیکه شورای نگهبان به تمامی کاندیدهای ریاست جمهوری اصلاح طلب "رای داد در سخنرانی که در ۶دسامبر ۲۰۰۴ در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ایراد نمود عدم صلاحیت "؛نکات ذیل را
: متذکر گردید
".من واقعا به این نظام و انقلاب و این مسئله که نظام قابلیت توسعه از درون کشوررا دارا میباشد ایمان دارم "
مسیر برقراری دموکراسی ،تنها از طریق جمهوری اسلامی میسر است اگر من درمقابل سیستمی که به آن"
" . ایمان دارم عقب نشینی کردم، آن را برای نجات نظام حاکم ملزوم دانستم
آخرین بیانیه ترسیم واضح این واقعیت است که انتخاب میان سعادت مردم ایران وتداوم در.حصارحکومتی که
وی در پایه گذاری آن سهیم بوده است؛انتخاب خاتمی همواره همان انتخاب واپسین بوده،هست و خواهدبود
همان روز که خاتمی ادعا نمود که ایرانیان به نسبت سایرکشورهای جهان سوم بیشترین"آزادی بیان"را دارند، دانشجویی درپاسخ گفت:"ما آزادی بیان داریم ولی آزادی بعد ازبیان نداریم."که کنایه به دستگیری دانشجویان
. دردوران ریاست جمهوری وی میباشد
طی مبارزات انتخاباتی سال۲۰۰۹درمصاحبه‌ای درروزنامۀ "فایننشال تایمز"هنگامیکه از وی سوال شد:"آیا تفاوت
"!اساسی میان سیاستهای وی ومقام معظم رهبری خامنه‌ای وجوددارد؟ آقای موسوی پاسخ دادند :"خیر
چندین نفردربارۀ این نکته از او سوال نمودند واستدلال کردند وی نمی توانست پاسخی جز این صورت بدهد.با
. این وجود من و بسیاری براین گمان بودیم که این پاسخ واقعیتی ساده بود
" دریکی ازاظهارات مهم پیش انتخاباتی خود ؛در۲۰ ژوئن۲۰۰۹؛همان روز که " ندا آقاسلطان"؛"سهراب عربی
وبسیاری دیگر بیرحمانه به گلوله کشیده شدند؛موسوی چنین گفت:" سی سال پیش در این کشور،انقلابی پیروزمندانه بانام اسلام تحقق یافت.انقلابی برای آزادی،انقلابی برای احیای کرامت انسانی ؛انقلابی برای حقیقت و عدالت. در آن زمان ، به ویژه هنگامی که امام روشن بین ما زنده بود،زندگی ها و مسائل بسیاری برای مشروعیت بخشیدن به این بنیاد سرمایه گذاری گردید و بسیاری دستاوردهای ارزشمند حاصل گردید.روشنگری بی سابقه ای در جامعه ما حکم فرما شد و مردم ما به حیاتی نوین دست یافتند که درطی آن باتحمل از سخت ترین سختی ها به طعم شیرین رسیدند.آنچه این مردم به دست آوردند کرامت وآزادی و
هدیه ای محض اززندگی بود.ایمان دارم کسانیکه چنین روزهایی را به کمتر از آن قانع نخواهند.برخی استعدادهایی که ما قادربه تجربه آن دربدو معنویت نبودیم ؛میخواهم بگویم که چنین نبوده،هنوزدیرنیست وما
. ازآن فضای روشن روحانی فاصله چندانی نداریم
واقعۀ روزعاشورا هردوگروه؛دسته غالب وکمپ اصلاح طلبان که موسوی،کروبی وخاتمی همچنان بدان وفاداربودند را؛غافلگیر نمود.آن روز رژیمی که در طی۳۰سال حکومت آن ایران دررنج بسرمیبرد به مرز
. ازهمپاشیدگی رسید
. اگراحتیاط مینمائید که به خیانت گرفتارنشوید؛آسوده باشید; قبلا به شما خیانت شده است
دربیانیۀ شماره ۱۷که در اول ژانویه ۲۰۱۰ موسوی علاوه بر موضوعات دیگر چنین گفت:"ما از کسانی را که به مبانی ملی_ مذهبی کشورخود احترام نمی گذارند مردود میدانیم.شعارهای واعمال افراطی که توسط برخی
. ازمعترضین در روزعاشورا انجام شده، غیر قابل قبول است
اظهارات خاتمی در۱۲ژانویه پیرامون نتایج دارای چندین اشارۀ مستقیم و یا غیرمستقیم دال برمحکوم نمودن جنبش مردمی بود."موضع ما همواره آشکار بوده وخواهد بود؛اسلام،انقلاب و جمهوری اسلامی."حتی اگر صدای چند نفر قانون شکستن(افراد ماجراجو، افراطی)شعارهایی میدهند ؛میبایستی محکوم گردند.شعار ما همواره (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی)بوده وخواهد بود؛ وهر شعاردیگری مورد تائید اکثریت مردم قرار
نخواهد گرفت.هر شعار دیگر انحراف از مسیر انقلاب است توجه داشته باشید که در بالا مخالفت مستقیم به
. شعارهای خیابانی:"استقلال، آزادی،جمهوری ایرانی"میباشد
اظهارات کروبی کمی پس از آن در۲۷ ژانویه باچنین مضامینی منتشر شدمن ولایت فقیه را قبول دارم.
من جمهوری اسلامی را قبول دارم ومن قانون اساسی را قبول دارم. شعارهایی که برای تغییر ساختارهای
. قدرت داده میشوند برای من قابل قبول نمیباشند
پس از بررسی وقایع ۲۲بهمن (۱۱فوریه) وتمرکز به دلایلی که علی رغم مشارکت بسیارگسترده مردم،که ازنظرتعداد حتی ازروزعاشورا نیزبیشتربود؛و درابعاد گسترده تری در سراسر کشورانجام گرفت. بررسی اینمطلب که چرا جنبش به چنین فاجعه ای دچار گردید ، معلوم ومشخص شدکه بخشی ازسردرگمی ها ناشی ازعلائم ضدونقیض که از گروههای اصلاح طلب های مختلف و رسانه ها(راه سبز امید،کلمه،اعتماد ملی،سهام،جرس،روحانیون مبارز ومجاهدین انقلاب اسلامی وغیره )وهمچنین اظهارات هرسه"رهبر"مبنی برترک صحنه استفاده ازنمادهای ملایمتری درراهپیمائی ها ؛در این امربی ثاثیرنبودهاست.همچنین،درآنروز، ازسوی چندین سیاستمداراصلاح طلب مبنی برخطرات بالقوه درگیری وکشتار درصورت اقدام به تظاهرات آزاد،به
حامیان جنبش سبزهشدارهایی داده شد؛که دانشجویی بدان چنین پاسخ داد:"ما را ازسکوت بترسانید،
" !نه ازمرگ
دوم فوریه ۲۰۱۰ ،موسوی در مصاحبه ای با خبرگزاری کلمه به مناسبت سالروز انقلاب انجام داد دراظهارات خود گفت:" شعارهای افراط گرایان مبتنی بر حرکت درمسیرزیرپا نهادن قانون اساسی به جنبش بیش ازاقتدارگرایان لطمه و آسیب میزندپند من به پیروان جنبش سبز اینست که شناسه های ویژه ای موجب شناسایی آنان میشود استفاده ننمایند ؛خواه این استفاده که درجهت تداوم کمک به آنها کم یا زیاد؛ موثر
. باشد
در همین مصاحبه ، پس ازآنکه شعارهای مردم در خیابانها بشدت مورد انتقاد قرار گرفت ؛
کسانی را که سعی در تحمیل شعارها در جنبش داشتند را نیز محکوم کرد نکته ای که است که جالب و یا برخورنده میباشداینست که چه ازآنزمان تاکنون ،حزب خود او"راه سبز امید" و سازمان خبریش "کلمه" و سازمان خبری متفق با آن "جرس" ؛ همچنان جزء بدترین مجرمین این جریان بوده و میباشند
وی تا آنجا پیش رفت تا بگوید که بهترین شعارها آنهایست که از قلب مردم بیرون میآید. به اظهارات فوق توجه کنید و وارونهگویی و استهزاء این بیانات را ببینید!و بلافاصله توصیه وی مبنی براینکه پس از این مردم درتظاهرات
. از شعار:"استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی" عظیم ترجلوه مینماید
بغیر از اظهارات سه "رهبر" و پس داوریهای آنان از واقعۀ ۲۲ بهمن ؛بانزدیک شدن چهارشنبه سوری؛ آنچه از ایشان شنیده میشد ، خواست ایشان از"حامیان" درترغیب درماندن منازل وبیرون نیامدن بود .ناکامی در آن ، به عدم استفاده از فرصتی برای مخالفت و این فرصت مخالفتی بود که در بهره جویی از آن ناکام ماندند
صحبت از اظهارات و قضاوت ورزی بمیان آمد؛ در۲۲ فوریه کروبی چنین درفشانی فرمودند:"همۀ ما میدانیم که شرکت در گردهمائی ۲۲ بهمن .....نشانگر عشق به ایران،جمهوری اسلامی و امام خمینی بوده است."با این وجود ، در۲۷فوریه در مصاحبه با دلال تبلیغاتی خود "کلمه" ؛موسوی از جنبش سبز به عنوان یک حزب اصلاح
طلب نام برد.بلافاصله پس از آن،نوبت به شکست مفتضحانه درمراسم سالگرد انتخابات ۲۰۰۹ رسید.موسوی و کروبی تواما بیانیه ای صادر نمودند که در آن خواستار کسب اجازه برای راهپیمایی در بزرگداشت مناسبت
" شدند.با وجود آنکه "برطبق قانون اساسی نیازی به درخواست مجوز برای تظاهرات وجود ندارد
."نقل از مقالۀ محمود دلخسته "
اعلامیه با دقت کلمه پردازی شده بود و بوضوح این مفهوم را میرساند که چنانچه این اجازه از سوی دولت اخذ نگردد،تظاهرات وحضور مردم همچنان به قوت خود پابرجاست.مدافعان درخواست آنان ؛ درپاسخ به این سوال که:باتوجه به اینکه درخواست از دیکتاتورهایی که پربدیهی بود پاسخ منفی میدادند؛ چنین بود که :"آنها از این مسیر را درجهت استفاده از کانال های رسمی برای پخش خبر بهره جسته اند یک هفته پیش از مراسم سالگرد انتخابات؛ موسوی و کروبی اعلام نمودند که :" به عدم کسب مجوزازسازمان مربوطه و چون ممکن
. است اتفاق بدی بیافتد؛تظاهرات آتی، لغومیگردد
شاید چنانچه اموربدست خود مردم سپرده میشد ،سالگرد ۱۲ ژوئن روندی بسیا متفاوت داشت. یک نکته این که هیچکس برای تقاضا از حکومت استبدادی زانو نمیزد وبرای اجازۀ تظاهراتی که میدانستند داده نمیشود؛ التماس نمیکرد گاندی هرگز برای تظاهرات اجازه نگرفت ونه "ماندلا"و نه "کینگ" ونه تونسی ها و مصری ها و
. لیبی ها وبحرینی ها وسوریه ایها و یمنی ها وغیره
نکته دیگر اینکه حداقل تظاهراتی انجام میگرفت و جنبش که به علت سردرگمی، بی عزمی،اختلافات وعدم کفایت "رهبران" آن رو بمرگ رفته ؛ حیاتی دوباره میافت درعوض آنچه بوقوع پیوست،مانند مبارزات انتخاباتی باطرح( عملیات روانی) ازقبل برنامه ریزی شده بود که هدف از آن نومید کردن و تضعیف تهدید مهمی بود تا رژیم بتواند به حیات خود ادامه دهد.رژیمی که موسوی وکروبی در برپائی وساخت آن کمک نمودند و همچنان
. بدان وفادار هستند
اگر فکرمیکنید که اینها دور از ذهن و بعید میباشد؛نگاهی مجدد به برخی از بیانیه های سه "رهبر"میاندازیم .به اظهارات خاتمی برمیگردم:"من درمقابل نظامی که معتقد بودم، عقب نشینی کردم . و آنرا درصلاح حکومت کنونی دانستم." رئیس جمهور اسبق ، چنین اظهاراتی نمود ؛ولی بیانیه های هر سه آنها به وضوح نشان
. میدهد که موضع سیاسی مشترکی دارند
: وقایع کنونی
پیش از این در اینجا ودرتالیف پیشین خود ،گفته ام که هرامیدی به موسوی،کروبی و خاتمی در کنارآنان ؛که نهایتا مانند کودکی نوپا اولین قدمهای خود بسوی اصلاحات را طی مینمایند ؛در حول و حوش وقایع ۲۲بهمن (۱۴ فوریه)همین سال درهم شکسته شد. نخست ، آنچه منجر به چنین روزی گشت ،جبهه مشارکت اصلاح طلبان ایران اسلامی خاتمی اعلام نمود که هرگونه اصلاحاتی تنها راه "نجات جمهوری اسلامی" انجام میپذیرد.که تنها دلیل به فضاحت کشیده شدن برنامه های اصلاحاتی خود او بود پیش از این در اینجا ودرتالیف پیشین خود ،گفته ام که هرامیدی به موسوی،کروبی و خاتمی در کنار آنان ؛که نهایتا مانند کودکی نوپا اولین قدمهای خود بسوی اصلاحات را طی مینمایند ؛ در حول و حوش وقایع۲۲بهمن (۱۴ فوریه)همین سال درهم شکسته شد. نخست ، آنچه منجر به چنین روزی گشت،جبهه مشارکت اصلاح طلبان ایران اسلامی خاتمی اعلام نمود که هرگونه اصلاحاتی تنها راه "نجات جمهوری اسلامی" انجام میپذیرد.که تنها دلیل به فضاحت کشیده شدن برنامه های اصلاحاتی خود او بود دوم ، بیانۀ موسوی در آن روز که شامل این جمله بود :"هدف اصلی"جنبش سبز،همواره احیای عقاید و آرمانهای امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی بوده و خواهد بود
دوم ، بیانۀ موسوی در آن روز که شامل این جمله بود :"هدف اصلی"جنبش سبز،همواره احیای عقاید و آرمان های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.جناب موسوی،برای شروع ،فکر نمیکردم که شما سخنگوی جنبش باشید ! اما از آنجایی که اظهارات شما۱۸۰ درجه برخلاف جهت شعارهایی است که "از قلب
. مردم برمیخیزد"؛ با شما در این امرکه جنابعالی سخنگوی ملت نیستید کاملا موافقم
سوم سخنان کروبی دررابطه با ۲۲ بهمن بدین مضموم :"من همچنان به عهد ومیثاق خود با مردم وخواستهای آنان؛آرمانهای امام خمینی وانقلاب اسلامی ۱۹۷۹ وفادارهستم ."جناب کروبی ، خیلی عذرمیخواهم ولی نمیتوانید به هردوخواسته ؛هم خواسته های مردم وهم آرمانهای خمینی وانقلاب اسلامی بطورهمزمان ومتداوم وفادار باقی بمانید! این اظهارات به اندازۀ توصیف موسوی درطول تبلیغات انتخاباتیش که موضع
. سیاسی خودرابعنوان"اصلاح طلب اصولگرا" معرفی نمود ؛ بی معنی است
چهارم در فراخوان تظاهرات ۲۰فوریه که بمناسبت بزرگداشت دو قربانی " محمد مختاری" و"صانع جاهل" که جان خود راحملات مرگبار دولت در ۲۵بهمنماه از دست داده بودند،شورای هماهنگی از راه سبزامید، بیان نمود که "حضور با شکوه" مردم ،نشانگر پشتیبانی از مواضع سیاسی موسوی و کروبی میباشد؛ گویی ایشان تنها
. انگیزه ای هستند که مردم زندگی و ایمنی خود را برایش در خیابان ها به خطر بیاندازند
پنجم بنگاه خبرفشانی موسوی ،"کلمه"در توضیحات آن روزخود؛به شرکت کنندگان بالقوه متذکر شدکه همان روزسالروزولادت حضرت محمد و امام ششم ، جعفر صادق نیز میباشد . گویی هیچ یک از کسانی که برای
اعتراض به جنایات ومخالفت با دوام جمهوری اسلامی به خیابانها آمده اند؛ اهمیتی قائل نمیباشند
اکنون ازمردمی که در۲۵ بهمن به خیابانها آمدند بشنویم دربعضی از قسمتهای شهر،گروهی شعار:"یاحسین؛میرحسین !"؛ "زنده باد کروبی،پاینده باد موسوی" میدادند.اماتعداد بسیاراندک و درمدتی کوتاه این شعار داده میشد.در نقاط متعدد ،تظاهر کنندگان از شعار دوران انقلاب "الله اکبر !" استفاده مینمودندچرخش نوینی برروی یکی از شعارهای سابق که از" قلب مردم خیابانها "ریشه گرفته بود ویکی از محبوبترین شعارهای آنروزها بود "نه غزا !نه لبنان! تونس و مصرو ایران !"که مفه؛وم آن پر واضح است. یکی دیگر ازشعارهای معروف" مبارک،بن علی نوبت سید علی !"بود. شعارهای دیگر که مکررا در نقاط مختلف داده میشد
:انقلابی ترازهرآن بود که هیچکدام از"رهبران سبز" آنرا تایید کنند.شعارهایی مانند
"! دیکتاتور فرار کن !مبارک رو نگاه کن" -
" !نظامی جداشو!باملت همصدا شو -"
" !دیکتاتور فرار کن !مبارک رو نگاه کن " -
"! مرگ بر دیکتاتور " -
"! آزادی !آزادی !آزادی ! که با نوای طبل تکرار میگردید "-
" ! زندانی سیاسی آزاد باید گردد "-
" ! ایرانی با همت !حمایت !حمایت " -
" !چه تهران ، چه قاهره ؛ دیکتاتور باید بره " -
. مرگ بر تو !"که اشاره به رهبران رژیم دارد "-
"! دیکتاتور بیچاره جنبش سبز زنده است " -
" ! میکشم ،میکشم ، آنکه برادرم کشت "-
"! مرگ بر کل ولایت فقیه " -
"! مرگ بر مستبد !در تهران و قاهره" -
"! پول نفت کجا رفت ؟ توی جیب بسیجی "-
نه غزا !نه لبنان جانم فدای ایران! (نخستین بار در روز قدس از این شعار داده شد و از سوی هر سه -
. رهبر جنبش سبز به "افراطی "بودن محکوم گردید
" ! مرگ بر خامنه ای " -
" ! خامنه ای حیا کن! مبارک رو نگاه کن " -
رفراندوم !رفراندوم !(خواستار رفراندوم قانون اساسی برای ازمیان برداشتن جمهوری اسلامی و استقرار
. دموکراسی سکولار در جمهوری ایران
. همچنین سرودهای ملی مانند "ای ایران " و "یار دبستانی" خوانده میشد
درهمان روزها ،مجددا استفاده گسترده ازشعار"استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" که در بعضی نقاط با شعار"ما حکومت اسلامی نمی خواهیم! "همراه بود؛ که جای هیچ شک وشبه ای درخواست تظاهرکنندگان وجود نداشته باشد.این شعارخاص ،برای اولین بار؛ در۳۰جولای۲۰۰۹؛ درچهلم درگذشت ندا آقا سلطان و سهراب
. عربی و سایر قربانیان شنبه سیاه (۲۰ ژوئن) داده شد
دانشجویان در بزرگداشت رژیم درحمله به سفارت آمریکا در۴نوآمبر۲۰۰۹ ازاین شعاراستفاده نمودند.پس از آن مجددا در ۲۳ نوامبر درتظاهرات علیه سفر احمدی نژاد به نیویورک آن استفاده شد.باردیگر،دانشجویان آن را در روز دانشجو، ۷ دسامبر ، روز عاشورا دسامبر همان سال، استفاده نمودند .گرفت در این شعاردرهمه جا شنیده میشد.در روز ۲۲ بهمن (۲۰۱۰ فوریه ۱۱)، روزانقلاب ، گروه معترض که موفق به جمع آوری تعداد کافی
.برای راهپیمایی و تظاهرات گردهم آورند؛همچنین معترضین درایستگاه های متروو قطار؛ازآن استفاده کردند
کردندپس ازاحیای آن، مردم درسراسرخیابانهای ایران آنرا درهرتظاهرات زیراستفاده نمودند:۲۰ فوریه،۱مارس ، ۸
. مارس و چهارشنبه سوری،۱۵ مارس
پاسخ به این پرسش در مورد نقطه عطف انقلاب لوتوس"نیلوفر" درمصر، "ویل گرهام" عضواسبق هيئت رئيسه گوگل و فعال اینترنتی گفت :"زمانی که مردم شروع به پشت سرگذاشتن ازمانع روانی نمودند،ما می دانستیم که ما برنده خواهیم بود. زمانی که آنها تصمیم گرفتند که بهتراست برای هدف خود بمیرند تا به زندگی ننگ
. بار داشته باشند
هرچه زودتر جنبش بستگیهایش را با این "رهبران" بگسلد ،آنها را بطور کامل کنار بگذارد ؛زودتر مردم ایران میتوانند آغاز به پیشرفت بسوی چیزی نمایند که تاکنون ایران ،نه آنرا دیده است ،و نه هرگزبدان دسترسی
. " داشته است:" دموکراسی واقعی وسرزمینی برای خودتان
درمورد اینمطلب با هواداران اصلاح طلبان و مومنین متعصب "رهبران سبز"بحثهای فراوانی شده است. چندین استدلالاتی را برای جلوگیری ازپیشرفت و حفظ دنیایی امن برای جمهوری اسلامی وحفظ دنیایی امن برای جمهوری اسلامی بکارمیبرند."در حال حاضرمهمترازهرچیزی دیگریست.نیروهای بالقوه ای که در( کمپ تندروها) مانند سپاه ویا بسیج هستند، یا به "رهبران سبز"اندکی اعتمادی دارند،ویا کاملا بدیشان بی اعتماد میباشند؛ پس جنبش احتمالا بدون آنها بهتر عمل خواهد نمود.بعلاوه، آنها نیز مانند اکثر ایرانیها ،شاهد اندک بودن شوروعلاقه وبی ارادگی درپیمودن مسیر مبارزه بصورت فعال درمیان ارکان حاکم بر گروه اصلاح طلبان ؛که این باصطلاح "رهبران سبز"از همان زمره محسوب میگردند ؛ بوده اندکه از شواهد و مدارک ثابت واظهارات بسیاری از اقدامات از هر یک از آنها و شرکایشان دنباله روی از موسوی،کروبی و خاتمی ، ویا هرگونه تلفیقی از این سه نفر،برابر با پیروی وشیفتگی ازآرمانهای آیت الله خمینی میباشد وتلاش برای بازگشت به عصرطلایی جمهوری
. اسلامیست
همین استدلالات در طی سالهای ۱۹۷۹ هم انجام گرفت .متاسفم !ولی واقعیت است. "رهبران" اصلاح طلب جنبش سبز بارها همه را به وحدت دعوت نموده اند،واز یک سو مدعی شده اند که هر کس در جنبش دارای صدا و حقی میباشد ؛ و از طرف دیگر ، درهمان زمان ؛ فریادهایی که از دل مردم در خیابان ها را محکوم مینمودند برخی چیز ها مهم تر از وحدت است. شأن و کرامت انسانی یکی است. آزادی دیگریاست."یک حرکت حساب شده بهتر از یک انقلاب دیگرمانند انقلاب ۱۹۷۹ است”هیچ کس آزادی خود را از راه امن وبی خطر به دست نیاورده است.شهروندان ایرانی که در خیابان ها ، راهپیمایی کردند،وبلاگ براه انداختند، وغیره نشان دادند که بدنبال راهی امن نیستند.تظاهرات کنندگان تونسی و مصری که دیکتاتور سرزمین خود را از میان برداشتند ، به موفقیت رسیدند چون بدنبال راه امن نبودند. و تمامی آنان، کسانیکه در الجزایر، بحرین،و غیره ؛ هیچیک بدنبال راه آسان و امن نمیگردند.انجام درخواستی رادیکال ؛ و جدایی از "رهبران سبز"؛ نیروهای
. بالقوه که عضو تندروها هستند،خاموش و"ایرانی ها عادی"را میترساند
نیروهای بالقوه ای که در( کمپ تندروها) مانند سپاه ویا بسیج هستند، یا به "رهبران سبز"اندکی اعتمادی دارند،ویا کاملا بدیشان بی اعتماد میباشند؛ پس جنبش احتمالا بدون آنها بهتر عمل خواهد نمود.بعلاوه، آنها نیز مانند اکثر ایرانیها ،شاهد اندک بودن شوروعلاقه وبی ارادگی درپیمودن مسیر مبارزه بصورت فعال درمیان ارکان حاکم بر گروه اصلاح طلبان ؛که این باصطلاح "رهبران سبز "از همان زمره محسوب میگردند ؛ بوده اند
ایرانیان خواهان دموکراسی سکولار، در ایرانی دارای نظام جمهوری و غیراسلامی هستند.شما خواهان آزادی هستیدوهمان قدرکه تونسیها و مصریها استحقاق آنرا دارند، سزاوار هر ذرۀ آن میباشید . و اینکه به شما گفته میشود صبر کنید چون یک دسته پیر مردهایی که در خلق این آشفتگیی که شما در آن بسرمیبرید، سهیم بوده اند، و هنوزنتوانسته اند خود را در موضعی قراردهند که بتوانند از این وضعیت برای بهره برداری نمایند.میبایست آنچنان ساختاری باشد که به آنها قدرومنزلت و ثروت میبخشد که مانع بیان واقعیت ها میگردد
. و این بیشرمانه ترین خیانتهاست
شما هم می توانید جمهوری اسلامی ویا آزادی را،زیرا جمهوری اسلامی را با اصلاح پذیرنمیباشد،والسلام !و اینکه به شما میگویند بجای عقاید واهداف خود به افرادی اعتماد کنید؛ خصوصا افرادی که پرواضح است که آرمانهایی متفاوت و جدا از شما دارند؛بمثابۀ آنست که به شما بگویند که استحقاق دموکراسی را نداشته و
. حق و توانایی حکومت برخود را ندارید
که از شواهد و مدارک ثابت و اظهارات بسیاری از اقدامات از هر یک از آنها و شرکایشان دنباله روی ازموسوی،کروبی و خاتمی ، ویا هرگونه تلفیقی از این سه نفر ،برابر با پیروی و شیفتگی از آرمان های آیت الله خمینی میباشد وتلاش برای بازگشت به عصر طلایی جمهوری اسلامی پس، این خود بپرسید : آیا شما میخواهید خودتان برای خودتان زندگی کنید و یا می خواهید این افراد به اصطلاح "رهبران" برای شما
زندگی کنند؟
: من شما را با شعری از شاعر مورد علاقه ام، "لنگستون هیوز" ترک میکنم
"بررویای بتاخیرافتاده چه گذشت؟ "
چه می شود وقتی رویایی به تعویق میافتاد؟
آیا چون کشمش در آفتاب خشک میگردد؟
آیا میگندد مانند کهنه زخم؟
یاجاری میگردد
آیا مانند گوشتی فاسد متعفن میشود؟
یا در بطن پوسته اش شرشار از قند؟
مانند شربتی شیرین؟
شاید فقط تضعیف میشود
چون باری گران
یا منفجر خواهد شد؟
روز ما خواهد آمد
No comments: