02 July 2011

اعتصاب غذا
در بهار سال۱۹۸۱(۶۰_ ۱۳۵۹)، من در سال آخر دبیرستان بودم.رستورانی که درآن کار میکردم بسته شده بود، اما با نزدیک شدن دورهٔ فارغ التحصیلی ؛ خیالم از من چند ماه از داشتن یکی از کارهایی که مجبور به انجامش
. بودم :راحت شده بود
در ۱ مارس ۱۹۸۱ (۱۰ اسفند ۱۳۵۸)،در اخبار شنید م که" بابی سند"، ازاعضای ارتش جمهوریخواه ایرلند
واز داوطلبین از "بلفاست"؛دست به اعتصاب غذا زده. اونخستین عضوازتعداد بیشمار زندانیان (IRA)
; ( ارتش ملی آزادیبخش ایرلند، INLA) و جمهوریخواهان سوسیالیست (IRA) جمهوریخواه
درسلولهای "ایچ _بلوک؛ زندانهای لآنگ کیش"واقع در ایرلند شمالی باشد که اعتصاب را آغازنمود. هدف ادامه اعتصاب تا تامین خواسته هایشان بود.یا درخواستهایشان برآورده میگردید و یا تا مرگ اعتصاب ادامه
. داشت
: پیش زمینه
از ۱۴ اوت ۱۹۶۹ (۲۳ مرداد ۱۳۴۸) تا ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ (۲۱ فروردین سال ۱۳۷۷)،درپی برخوردهای داخلی که
. یادمیشود؛شش شهرستان بخش شمالی ایرلند بایکدیگردرگیرشدند "The Troubles " " ازآن باعنوان "ترابلز
طرفهای درگیر، از یک سو؛ جمهوریخواهان وگروههای شبه نظامی جمهوریخواه سوسیالیستی ؛وازسوی دیگر؛ ارتش بریتانیا ،نیروی شهربانی" رویال اولستر" ، واحد ویژه، سلطنت طلبان( مخالفان جمهوری ) گروه های شبه
. نظامیان ( نیروی داوطلب اولستر وانجمن دفاع اولستر)بودند
پس ازجنگ استقلال ایرلند،که ۲۱در ژانویه ۱۹۱۹ آغاز،وتا ۱۱جولای ۱۹۲۱ (۱ بهمن۱۲۹۷ الی ۲۰تیرماه ۱۳۰۰)ادامه داشت ؛و معاهده انگلیس و ایرلند از ۶ دسامبر سال ۱۹۲۱ (۱۵ آذر به شماره ۱۳۰۰)، جزیره ایرلند به دو حزب سیاسی تقسیم شده بود: "در جنوب "ایالات آزاد ایرلند"( که اکنون بنام جمهوری ایرلند شناخته میشود)،
. و دربخش شمالی شرقی استان نیمه مختار انگلستان بنام"شمال ایرلند" وجود داشت
جمهوریخواهان، در بافت ایرلندی، شامل کسانی بودند که در صدد برپایی درگیری های مسلحانه برای اتحاد دوباره باجنوب ؛ بخشی که ازآن بنام" شمال شرقی اولستر" یا شش شهرستان یادمیشود؛بودند. جمهوریخواهان سوسیالیست نیز برعدالت اجتماعی، دموکراسی اقتصادی ، و حقوق برابر تاکیدداشتند .
. برای سهولت کار، پس از این، من از کلمهٔ "جمهوریخواه " که شامل هر دوگروه میشود؛ استفاده میکنم
قبل از۱ مارس ۱۹۷۶(۱۰ اسفند ۱۳۵۴)،هردوگروه زندانیان ؛ "جمهوری خواهان" و"لویالیست" بنابررده بنده ای ویژه ؛ درسلولهای خود حبس میشدند. بازداشتگاه"لآنگ کیش" شامل سلولهای پیش ساخته بنام "کوآنست"بود وسرتاسرمجتمع ،بوسیلهٔ حصار متصل که دربخش فوقانی آن سیم خاردارقرارداشت ،احاطه شده بود درهریک از قفسها، زندانیان اجازهٔ استفاده از لباسهای شخصی خود را داشتند؛ آزادانه با خانواده ودوستان خود ملاقات نمایند، ازکلاس ها،کتابخانه های بزرگ موجود درمجتمع استفاده کنند وماموران خودشان
. مسئول اداره کلبه هاوکل سلول بودند.حتی اجازه داشتند مارش نظامی برگزارنمایند
دراوایل سال۱۹۸۱ (اواخر ۱۳۵۸)، "مرلین ریس" وزیرامورخارجه دولت بریتانیا درایرلند شمالی، فرمان داد که ازاین پس کلیهٔ افراد بازداشت شده ؛از شبه نظامیان فعال سیاسی ؛ جمهوریخواهان و لویالیست ها،با
. جنایتکاران معمولی دریک جا حبس میشوند
موظف به پوشیدن لباس زندان ،پیروی ازقواعد اجباری حاکم برزندان ، وصرف وقت خود درساختمان های جدید التاسیس ؛بنام" ایچ_بلوک "میباشند.درواقع،هشت " ایچ_بلوک "احداث شده درچهارضلع "لآنگ کیش "شامل بیست و پنج سلول، فولاد و بتونی با یک مرکز کنترل مرکزی؛ به مثابه زندان امنیتی بودکه حداکثر کنترل درآنها
. اجرا میگردید
. رفتار خواهد شود , ( ODC ) (و تحت سیاست "جنایی "جدید با آنان بعنوان (مجرمان عادی
محاکمهٔ"مجرمان عادی" دردادگاههای ویژه برطبق مقرراتی خاص،طراحی شده که هدف اصلی آن :"صلب حقوق متهم حصول اطمینان ازمحاکمه ای غیرعادلانه وسعی درتنبیه آنها در زندان برقرارمیگردد".محاکمهٔ این دسته ازمجرمین عموما با حضور یک قاضی و بدون حضور هیئت منصفه، گاهی اوقات بدون وکیل مدافع،برپامیگردید ودرآنها صرفا بر مسموعات فردی ویا شاهدت بی پایه واساسی ؛متهم به حبس ابد محکوم
. میشد
: مقاومت
اولین جمهوریخواهی که تحت قوانین جدید ،به" لآنگ کیش"فرستاده شد؛"کئیران نیوجنت" بود؛وی از پوشیدن یونیفرم زندان خودداری کرد، واظهارنمود که :یونیفرم مخصوص زندانیان جزایی میباشد و وی زندانی سیاسیست. نگهبانان او را مورد ضرب و شتم قرارداده، برهنه درسلولش انداختند وروز بعد ؛به او یک پتو برای
. پوشیدن دادند
. آغازگردید " Blanket Protest " بدین ترتیب "اعتراضات پتو
بلافاصله؛ برخی از چهل زندانیان جمهوریخواه و جمهوریخواهان سوسیالیستی "پتو" دربرکردند. حتی برخی از
لویالیست ها، نیزبعنوان اعتراض؛در ایچ_بلوک نیز به جنبش پیوستند. بمرور؛ بیش از۳۰۰ جمهوریخواه و
جمهوریخواه سوسیالیست و بیش از ۵۰ لویالیست پتودربرنمودند لویالیست ها، نیزبعنوان اعتراض؛در ایچ_بلوک نیز به جنبش پیوستند. بمرور؛ بیش از۳۰۰ جمهوریخواه وجمهوریخواه سوسیالیست و بیش از ۵۰ لویالیست
. پتودربرنمودند
مردان در پتو پوش در"لآنگ کیش" وهمچنین زنان در زندان "آرماگ"،در فعالیتهای ورزش زندان؛ خواندن ونوشتن و دسترسی به اخبار؛امتناع می ورزیدند. ودرتمام روز؛درسلول خود نگهداری می شدند."سلول "به معنای سلولهای انفرادی که دراین زمان غالبا ،دونفردرآنها نگهداری میشدند .علاوه براین ،اکثراوقات؛زمانیکه درراهروهای بین توالت ویا دوش و یا وقتی به دفاتر بین ضلع زندان برده میشدند ؛ مورد ضرب و شتم ،بدرفتاری،
. توسط نگهبانان زندان قرارمیگرفتند "Screws" آزار واذیت ، و شکنجه
آنان برای فعال نگه داشتن ذهن خود و تقویت روحیه شان،به زبان ایرلندی ؛از پشت درهای بسته؛ فریاد میزدند،بحث سیاسی میکردند؛ داستانهایی،از زندگی خود و یا از نویسنده ای خوانده بودند؛برای هم نقل
. مینمودند."بابی سندز" به نقل رمان "ترینیتی" اثر"لئون یورس "معروف بوده
در ماه مارس ۱۹۷۸ (اسفند ۱۳۵۶)، مردان پتوپوش در ایچ_ بلوک، وبرخی از زنان در"آرماگ" ،برای فرار از شکنجه هایی که برسرراهشان قرارداشت ازرفتن به دوش یا توالت ؛ امتناع ورزیدند. ظرفی برای ادرار و اجابت مزاج و کاسه ای برای شستن دست و رو؛دراتاقهای آنان قرارداده شد.آنها خواستاردوش درسلولهای شان شدند تاحدی که قادربه تمیز کردن نسبی خود باشند، بدون آنکه مورد حمله شکنجه گران قراربگیرند.آبی که
. برای کاسه یشان به آنها میدادند قطع گردید
. آغاز شد "No wash Protest" " به این ترتیب اعتراضات " بدون شستشو
پس ازچند ماه ،"شکنجه گران" از اینکه زندانیان ظرفهایشان خالی نمایند؛یاخودشان ظرفهای زندانیان پتوپوش تخلیه کنند ؛ممانعت .نمودند.پتوپوشان مردان (و زنان)شیشه های پنجرهٔ سلول هایشان را شکستند وظرفهای
. مملوازگنداب را به بیرون پرت کردند. زندانبانان پنجره های زندان باتخته مسدود نمودند
آنها مجددا راه حل دیگری،بغیرازتسلیم و قبول آنچه برایشان ازسوی دولت بعنوان جنایتکار،تعیین ومقررشده بود ؛ یافتند .وازتنها طریق ممکن خود را خلاص کردند :"ادرارشان را در کف سلول خود ومدفوعشان را بردیوارهای
". زندان مالیدند
. آغازگردید " Dirty Protest " " بدین ترتیب "اعتراضات کثیف
درهمان زمان،نظام شاهنشاهی ایران درآغازاعتصابات کارگری وچرخه های مراسم چله یادبود؛ ازسوی تظاهرات
. کنندگان گرفتارشده بود؛مراسمی که هربارمنجر به کشته شدن تظاهر کنندگان بیشتری میگشت
نگهبانان به نوبت ؛وارد سلول ها شده؛زندانیان و سلول را با شلنگ آتش نشانی تمیز وضدعفونی میکردند. درمیان این همه محبت ومراقبت، آنان با ادرار،مدفوع ، کرم و مگس ها، تنها با برتن داشتن یک پتو؛ بروی تشک
. های نازکی که بروی آن می خوابیدند؛ یا می نشستند؛ زندگی می کردند
در کشاکش وضعیت تحقیرآمیزی که زندانیان درآن بسر میبردند؛ به شأن ومنزلت وحقوق خود؛ بعنوان زندانیان
. سیاسی پایبند بودند؛خواست آنان به رسمیت شناخته شدن،و برخوردی منطبق با آن بود
دراین فاصله، دولت شاه سقوط کرد،جمهوری اسلامی تاسیس شد،انقلاب فرهنگی ایران بهراه افتاد وجنگ
. ایران و عراق آغاز گردید
پس از قریب به سه سال، بسیارطویل وکند گذر ؛مملوازمقاومت و پایداری محرومیت های عظیم، چهل و پنج زندانی جمهوریخواه و جمهوریخواه سوسیالیستی درتاریخ ۲۷ اکتبر۱۹۸۰(۵ آبان ۱۳۵۹ )اعلام اعتصاب غذا کردند.درتاریخ ۱دسامبر(۱۰ آذر)سه زندانی زن از زندان"آرماگ"، وبسرعت در۱۵دسامبر (۲۴ آذر) ده ها تن
. زندانی مرد؛که اکثرا درایچ_ بلوک حبس بودند؛به آنها پیوستند
: آنان پنج خواسته داشتند
" .حق عدم انجام کارهای اجباری زندان" -
". حق نپوشیدن یونیفرم زندان" -
". حق ارتباط آزاد با سایر زندانیان وسازماندهی آموزشی وتسلیحات تفریحی " -
". حق یک دیدار ، یک نامه و یک بسته پستی در هفته "-
".احیاوبازسازی کامل بهبودی از دست رفته شان درطول دورهٔ اعتراضات" -
اعلام اعتصاب غذاکردند و خواستار ( UDA) درتاریخ ۱۲ دسامبر شش نفرزندانی لویالیست ازگروه انجمن دفاع اولسترخواستار جداسازی خود،از جمهوریخواه و بازگشت به وضعیت سیاسی شدند اما پس از پنج روزدر۱۷ دسامبر؛ پس از فرجام خواهی از کلیسای (کلیسای آنجلیکان) ایرلند اعتصاب غذای خود را شکستند
زمانیکه یکی از زندانیان به نام "شان مک کین" به وضعیت بسیار وخیمی بمرزمرگ رسید؛ دولت انگلیس گفت که خواسته های زندانیان جمهوریخواه؛بطورمرحله بندی به آنان اعطا خواهد شد. زندانیان برای پایان دادن به
. اعتصاب غذای خود، در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر)، پس از۵۳ روزاعتصاب ؛رای گیری نمودند
. و دولت انگلیس قرارداد را انکار کرد
درطول این اعتصاب غذا،بنی صدرعلنا شکنجه در زندانهای ایران را محکوم کرد، رئیس دادستان موسوی اردبیلی روزنامه خلق سازمان مجاهدین راتعطیل نمود، وطرفداران بنی صدربه تظاهرات علیه دولت،به نخست
. وزیری رجایی در شهرهای مشهد،اصفهان ، تهران، و گیلان پرداختند
: ( ۱۳۵۹ - اعتصاب غذا ی ۱۹۸۱ ( ۶۰
زندانیان تصمیم گرفتند اعتصاب غذای دیگری را بمرحلهٔ اجرا درآورند. این بار به جای یک اعتصاب دسته جمعی؛ هربار یکی اززندانی ها در اعتصاب غذا بسرمیبرد ، سپس، چند هفته بعد؛ یکی دیگراز زندانیان، وارداعتصاب می گردید وهمینطوربصورت متناوب .بدین ترتیب ؛تعدادآنها افزایش می یافت و قادر بودند مدت طولانی تری مبارزه
. را ادامه دهند
دراین دوره اعتصابات، تنها کسانی اجازه مشارکت داشتند که درحوادثی بدنام کننده درگیرنشده باشند ودروضعیت سلامت خوبی بوده باشند.آنان ملزم به درمیان گذاری تصمیم خود را با خانواده و یا عزیزان خود
. بودند
اعتصاب غذایش را در اول مارس ۱۹۸۱برابر با IRA همانطو که اشاره کردم ،"بابی سندز" عضو
. ده اسفند ۱۳۵۸)، سالگرد شروع حبس خود؛ آغاز کرد )
روز۵ مارس (۱۵ اسفند)در تهران؛ درسالروز بزرگداشت محمد مصدق، نخست وزیر سابق، حزب الله به
. راهپیمایی که درآن بیش از یک صد هزارنفرشرکت داشتند حمله کرد
. در ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) اعتصاب غذای خود را آغاز نمود IRA بدنبال وی "فرانسی هیوج"از
. در۲۲ مارس (۲ فروردین ۱۳۶۰) به آنها پیوستند IRA "ریموند مک کریش " ;INLA "پتسی اوهارا"عضو"
بعنوان نمایندگی کرسی مجلس عوام ؛ازIRA در ۹ آوریل (۲۰ فروردین)،" بابی سندز" ، زندانی در اعتصاب غذا
. فرماناگه جنوبی تایرون "انتخاب شد" Fermanagh-South Tyrone "
یادم میآید که چگونه از شنیدن این خبر غرق در آرامش شدم ؛با خودم فکر کردم :"حالا دیگر "او"مجبورست
. حداقل این یکی را،کوتاه بیآید." "او"همان"مگی ثاچر"بود؛که بعدها نخست وزیر انگلیس شد
(اما "مگی مرغه" پاره ای از انسانیت دروجودش نداشت ،و بابی سندز ؛ عضو پارلمان ؛ در۵ مه (۱۵ اردیبهشت
. در سن از ۲۶ سالگی پس از ۶۶ روز در اعتصاب غذا درگذشت
دولت جمهوری اسلامی، بلوار وینستون چرچیل،را که سفارت بریتانیا هنوز هم درهمچنان آنجا قراردارد، به
. عنوان خیابان "بابی سندز" تغییر نام داد
در حال رانندگی بین ایالتی بودم که خبررا در رادیوی ماشینم شنیدم .مجبورشدم ماشین را بکناری بزنم وبرای ده دقیقه نمی توانستم گریه ام را متوقف کنم .کمی بدور ماشین راه رفتم ،سیگاری کشیدم تا بتوانم مجددا با
. تمرکز رانندگی کنم
مابقی تابستان،هر زمان،هرجا که بودم،واخباری در مورد یکی از آنها میشنیدم ؛چند دقیقه متوقف می شدم
. مهم نبود کجا هستم
. در ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) رفقای خود پیوست "IRA" جومکدانل" از" ایرا "
. فرانسی هیوج" در ۲۵ سالگی در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) پس از ۵۹ روز در اعتصاب غذا درگذشت "
. برندان مک لافلین" در۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت)به رفقای خود پیوست "
پتسی اوهارا" در۲۳ سالگی و "ریموند مک کریش" در۲۴سالگی در۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت) پس از۶۱ روز "
. اعتصاب غذا درگذشتند
. در۲۲ مه (۱ خرداد)به دوست خود "مکدونال" پیوست IRA کیئران دوروتی " از "
.در ۲۳مه (۲ خرداد)به رفقای خودپیوست INLA کوین لینچ" از "
( برندان مک لافلین" پس از ۱۲ روز؛بعلت زخم معده دچار خونریزی داخلی گردید ؛درتاریخ ۲۶ مه (۵ خرداد "
. اعتصاب غذای خود راشکست
. در ۲۸ مه (۷ خرداد) به رفقای خود پیوست IRA مارتین هآرسون "از "
. در۸ ژوئن (۱۸ خرداد)به رفقای خود پیوست IRA تام مک الوئی "از "
. در۱۵ژوئن ( ۲۵خرداد)به رفقای خود پیوست IRA پدی کوئین"از "
. در ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد)، حکومت وحشت درایران آغازگردید ، تا دسامبر ۱۹۸۲ (آذر ۱۳۶۱) ادامه یافت
. در۲۲ ژوئن (۱ تیر) به رفقای خود پیوست INLA میکی دوین "از "
. در تاریخ ۲۹ ژوئن (۸ تیر) رفقای خود را پیوست IRA لورنس مک کاوئن" از "
. جو مک دانل "در سن ۳۰ سالگی در تاریخ ۸ ژوئیه (۱۷ تیر) پس از ۶۱ روزاعتصاب غذا درگذشت "
. در ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) به رفقای خود پیوست IRA پت مک گوئن" از "
مارتین هورسون" در۲۹ سالگی درروز۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر)پس از۴۶ روزاعتصاب غذا درگذشت. بدن او توانایی "
. نگهداری آب را از دست داده بود و دراثرکاهش شدیدآب بدن جان داد
. در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر)به رفقای خود پیوست IRA مت دؤلین "از "
در نیمه دوم جولای،زمانیکه پدرروحانی "دنیس فرآول"، متذکرگردید که کلهٔ " مگی تاچر"مانند صخرهٔ جبل الطارق ؛ فاقد روح است. متذکر گردید که هرگزهیچگونه حرکت بشردوستانه ای ازتاچر سر نخواهد زد
سعی در" hellhole" ، یکی ازحامیان پرقدرت زندانیان ایچ_ بلوک ویکی بازدید کنندگان مکرر"حفرهٔ جهنم
متقاعد نمودن خانواده های کسانی که اعتصاب غذا کرده بودند؛نمود تا فرزندان خود، پس از بی هوش
. شدنشان از ادامه اعتصاب منع نمایند
پدی کوین" پس از۴۷ روز، اعتصاب به حال اغما فرورفت. در ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد)پدرومادرش ؛او را "
. ازاعتصاب خارج کردند
. کوین لینچ" در سن ۲۵ سالگی دراول اوت (۱۰ مرداد) پس از ۷۱ روز اعتصاب غذا درگذشت "
. کیئران دوروتی" در ۲۵ سالگی در تاریخ ۲ اوت (۱۱ مرداد) پس از ۷۳ روز در اعتصاب غذا درگذشت "
. در ۳ اوت (۱۲ مرداد) به رفقای خود پیوست INLA لیام مک کلوسکی"از "
. تام مک الوئی" در۲۳ سالگی ،در۸ اوت (۱۷ مرداد) پس از ۶۲ روزاعتصاب غذا درگذشت "
. در ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) به رفقای خود پیوست IRA پاتریک شیئان" از "
. در ۱۷ اوت (۲۶ مرداد)به رفقای خود را پیوست IRA جکی مک مولن" از "
پت مک گوئن" در۲۰ اوت (۲۹ مرداد) پس از ۴۲ روزاعتصاب ، به حال اغما فرورفت وخانواده اش او را اعتصاب "
. غذا خارج نمودند
. میکی مک دوئن" در۲۷ سالگی در ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) پس از۶۰ روز در اعتصاب غذا درگذشت "
. در ۲۴ اوت (۲ شهریور)به رفقای خود پیوست IRA برنارد فاکس" از "
. در ۳۱ اوت (۹ شهریور) به رفقای خود پیوست IRA هیوگ کارویل" از "
مت د ولین" در۴ سپتامبر(۱۳ شهریور)پس از۵۲ روزاعتصاب غذا به حال اغما فرو رفت وخانواده اش اورا از "
. اعتصاب خارج نمودند
لورنس مک کوئن " در۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) پس از ۷۰ روز اعتصاب به حال اغما فرورفت وخانواده اش او را "
. از اعتصاب غذا خارج کردند
. در ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به رفقای خود پیوست IRA جان پیکرینگ" از "
. در ۱۴سپتامبر ( ۲۳شهریور) به رفقای خود پیوست IRA جرارد هادکینگز" از "
. در ۲۱سپتامبر ( ۳۰شهریور) به رفقای خود پیوست IRA جیمز دوین" از "
برنارد فاکس " در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) پس از۳۲ روز اعتصاب ؛ زمانی که شرایط عمومیش بطور ناگهانی "
. تنزل پیدا کرد ؛اعتصاب غذای خود را شکست
پاتریک شیئان(۵۵ روز)، جکی مک دوئل (۴۸ روز)، هیوج کارویل (۳۴ روز)، جان پیکرینگ (۲۷ روز)، جرارد هادگینس(۲۰ روز)، جیمزدوئن(۱۳ روز) وی پس ازآنکه خانواده اش؛متوجه شرکت آنان دراعتصابات شدند برخروج آنان تاکید نمودند؛ در تاریخ ۳ اکتبر(۱۱ مهر)اواعتصاب غذای خودرا پایان دادن.همچنین بسیاری از اعتصاب
. کنندگان بالقوه ؛که به" پدر روحانی فآول" گوش دادند و به اعتصابیون ملحق نشدند
برای سال پس از این واقعه ،"پدر روحانی فآول" که ازسوی جمهوریخواهان و جمهوریخواهان سوسیالیست ؛
. شناخته شده به وبویژه در میان زندانیان و زندانیان سابق،معلوم الحال بود؛به "دنیس خطرناک"معروف بود
پس ازآنکه اعتصاب غذا به پایان رسید، دولت انگلیس، بی سر و صدا ؛وبطورزمان بندی شده؛ مطالبات ده
. نفر زندانی را؛باجرا درآورد؛ولی این هرگزقوانین هرگز بصورت کتبی درج نگردید
: اعتصاب غذا در فرهنگ ایرلندی
ایده واندیشهٔ اعتصاب غذا درفرهنگ ایرلندی، مقدس انگاشته می گردد. ریشه های آن درتاریخ کشور؛بعنوان نوعی ابرازاعتراض دربرابرتخطی ها و یا درجهت ابراز نارضایتی؛به ۲۵۰۰ سال قبل برمیگردد. حتی بعدها؛اعتصاب
.مدون گردیده است " Brehon Laws" غذا بمنزلهٔ سیستم قانون باستانی ایرلندی؛ که بعنوان" قوانین بروهان
قوانین" بروهان" در نقاطی از ایرلند تا ۱۶۰۷ (۹۸۶) ؛ بیشتر درغرب (کونوگتس) و قسمتهای شمالی (اولستر) پابرجا مانده. درارتفاعات جزایراسکاتلند،این قوانین که"بریو" نامیده می شوند؛تا ۱۷۴۶ (۱۱۲۵) وجود داشته اند
تنها فرهنگ شناخته شدهٔ دیگری که به تدوین قوانین درمورداعتصاب غذا پرداخته؛ هند باستان است که قدمت
. آن به بلندای قدمت این قوانین درایرلند می باشد
استفاده از اعتصاب غذا ؛بعنوان ابرازاعتراض، ازاواخرقرن۱۲ تا اوایل قرن ۲۰ ؛ازروشهای جمهوریخواهان بوده و تعدادی ازآنان دراین راه؛ جان باخته اند.وفاداران ایرلندی ، به ویژه جمهوریخواهان وحتی لویالیست ها، تظاهر به
. اعتصاب غذا ویا بلوف زدن درمورد آن را ؛ تخطی فوق العاده عظیم می انگارند
هنگامیکه "شان مک استیوفان"،رئیس موقت حزب"ای .آر.ایی"ویکی از بنیانگذاران حزب،درنوامبر۱۹۷۲(آذر ۱۳۵۱) دردوبلین دستگیر؛ و به دادگاه ویژه جنایی آورده شد،به قاضی گفت که قطعا درطی شش روز آینده خواهد مرد.هنگامیکه به زندان رفت،بلافاصله شروع به اعتصاب غذا کرد واز نوشیدن نیزامتناع نمود. بدنبال درخواست کلیسای کاتولیک،او به اعتصاب تشنگی خود پایان داد، مایعات و سوپ میخورداما هیچ غذای جامدی
. را نپذیرفت
مک استیوفان" آنچه را"اعتصاب غذای۵۷ روزه"مینامند،تا پایان حفظ نمود.درآنزمان او؛بدلیل تقلب دراعتصاب"
به بدنام نمودن جنبش متهم گردید پس ازآزادی از زندان، IRA غذای ساختگی ؛ازسوی شورای نظامی
دریافت که تمام اعتبارووجهٔ پیشین خود را برسراین موضوع از دست داده وپس ازآن نیز؛هیچگاه موقعیت ورتبه
. ای درجنبش جمهوریخواه به وی داده نشد
مشابه همین وضعیت،برای یکی ازفرماندهان اسبق که اززندانیان ایچ_ بلوک بود؛پیش آمد.اوکه اعلام اعتصاب غذا کرده بود؛بجای ازدست دادن وزن، مرتبا وزن اضافه می کرد. بدین ترتیب تمام وجهه واعتبارخود وسازمانش
. را به باد داد
در طی جنگ استقلال ایرلند،"توماس اش" (۱۹۱۷_۱۲۹۶)،"ترنس مکسوئنی" (۱۹۲۰)، "جو مورفی"(۱۹۲۰_۱۲۹۹)"مایکل فیتزجرالد "(۱۹۲۰_ ۱۲۹۹)و "کاونر مک الوآنی"، (۱۹۲۰_ ۱۲۹۹) در اعتصاب غذا
. درگذشتند
طبق کتاب رکوردهای جهانی گینس، طولانی ترین رکورداعتصاب غذا ؛ بدون استفاده ازتغذیه اجباری؛۹۴ روز به طول انجامیده. این رکورد در سال ۱۹۲۰ (۱۲۹۹) در زندان"کورک" توسط:" جان کرآولی، پیتر کرآولی، پیتر داناوان ،
. مایکل بورک، مایکل اورایلی،کریستوفر آپتون، جان پآور،جوزف کندی، و شان هنسی به ثبت رسیده است
مردانی که درحمایت از لرد" ترنس مکسوئنی" شهردارکورک؛ که درزندان برینگستون انگلیس؛ برای بازگشت به
نخست) Priomh Aireوطن؛ اعتصاب غذا کرده بود.پس ازمرگ او، در۱۲نوامبر (۲۱ آبان) آرتور گریفیث، بعنوان
وزیر) دولت ملی گرا،منتصب شده بود،دستورداد مردانی که درزندان کورک دراعتصاب غذابسرمیبرند؛اعتصاب
. خود را متوقف کنند
پس از جنگ داخلی ایرلند، در سال ۱۹۲۳ (۱۳۰۲)؛ "دنی بری" و "اندرو اوسلیوان" دراعتصابات غذای عمومی
درسرتاسر ایالات آزاد ایرلند درآن شرکت داشتند؛دراعتراض علیه ادامه حبس IRA که بیش از ۸۰۰۰ زندانی
. خود؛ جان سپردند .اعتصاب پس از مرگ آنان، پایان یافت
در طی شرایط اضطراری جنگ جهانی دوم، نام ایرلند هایی در اعتصاب غذا درگذشتند عبارتست از:"تونی
. ( دآرسی"(۱۹۴۰_۱۳۱۹)،" شن مک نیلآ"( ۱۹۴۰_۱۳۱۹)، "شن مک کاکرئی"(۱۹۴۶ _۱۳۲۵
به IRA شن مک کاکرئی" نخستین مرد پتوپوش بود. در سال ۱۹۴۱ (۱۳۲۰) در ایرلند به جرم عضویت در "
زندان افتاد، از پوشیدن یونیفرم زندانیان خودداری کرد، به مدت پنج سال با یک پتو زندگی کرد. در آوریل ۱۹۴۶ (فروردین ۱۳۲۶) اعتصاب غذایش را آغازکرد ، و پس از ۱۶ روز ،ازنوشیدن آب هم خودداری نمود. او در ۱۱مه (۲۱
.اردیبهشت) در سن ۳۰ سالگی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا درگذشت
. نیز در طول "ترابلز"درگذشتند IRA پیش از بزرگترین اعتصاب غذا در سال ۱۹۸۱ (۱۳۵۹_۱۳۶۰)، دو داوطلب
از ۱۴ نوامبر سال ۱۹۷۴ (۲۳ آبان ۱۳۵۳) تا ۷ ژوئن ۱۹۷۵ (۱۷ خرداد ۱۳۵۴)، "ماریون پرایس" و"دولورس پرایس"، همراه با " جری کلی"،"هیوگ فینی"، "مایکل گآوکان"، "فرانک استگ"، و "پل هولم "بمدت ۲۰۵ روزاز خوردن غذا خودداری کردندو۱۷۰ باربطوراجباری به آنها غذا خورانده شد. آنها در زندان های انگلیس حبس بودند و
. اعتصابیشان،برای بازگشت کشورخودشان؛ ایرلند بود
در تاریخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) ،براثر یکی ازتغذیه های اجباری؛مایکل گآوکان" در سن ۲۴ سالگی درگذشت.دولت
. بریتانیا وعده داد آنها رابه کشورشان بازگرداند؛اعتصاب پایان یافت ،بریتانیا خلف وعده نمود
دو سال بعد، "فرانک استگ" اعتصاب غذای دیگری آغازنمود و خواستار پایان حبس خود درسلول انفرادی ،عدم کاراجباری در زندان و بازگشت به وطنش ایرلند شد. وی در ۱۲ فوریه ۱۹۷۶ (۲۳ بهمن ۱۳۵۴) در سن ۳۳
. سالگی پس از ۶۲ روز اعتصاب غذا،درگذشت
: اعتصاب غذاهای دیگر
گذشته از جمهوریخواهان ایرلندی،شاخص ترین اعتصاب غذا در سراسر جهان، مهاتما گاندی، شخصیت کلیدی در مبارزات استقلال هند برعلیه امپراتوری بریتانیا است.همانطورکه پیشتر نیز اشاره شد، تاریخچه اعتصاب غذا
. درفرهنگ هند ؛هم قدمت ایرلند می باشد
در آمریکا دراوایل قرن بیستم، (اواخر ۱۲قرن ته)، فعالان اتحادیه کارگری، سوسیالیست ها وآنارشیست ها، به ویژه اعضای کارگران صنعتی جهان،از اعتصاب غذا غالبا درزندان ها به عنوان روش اعتراض استفاده میکردند
طرفداران حق رأی، زنانی که برای بدست آوردن حق رأی مبارزه نمودند،چه درآمریکا وچه درانگلیس؛ از اعتصاب غذا بعنوان نوعی بیان اعتراض وناضایتی استفاده کرده اند. درهردوکشور، زنان هردو کشور؛تحت تغذیه اجباری
. قرارگرفتند که موجب درگذشت چند نفرازآنان در بریتانیا گردید
گذشته ازاین، بسیاری از نمونه های دیگر،وجود دارد.برای مثال ؛چندین اعتصاب غذا درمیان زندانیان "خلیج گوانتانامو" انجام گرفت، که در سپتامبر ۲۰۰۶ (شهریور ۱۳۸۵) با ۱۳۱ نفر اعتصاب کننده ؛به اوج خود رسید.برای
. تغذیه اجباری؛ زندانیان اعتصابی را به صندلی می بستند
: ژوئن ۲۰۱۱ (خرداد ۱۳۹۰) اصلاح طلب اعتصاب غذا در زندان های ایران
. چندین اشتباه وجود داشت
اولا ،دراین اعتصاب غذا؛ هیچگونه هدف روشن و یا مطالباتی وجود نداشت. این اعتصاب به طورعمدتا بعنوان اعتراض به مرگ زندانیان هموطنان هاله سحابی، که درمراسم تشییع جنازه پدرش را به قتل رسیده بود، و رضا هدی صابر که برای اعتراض به مرگ سحابی ها؛ازخوردن غذاخودداری کرده بود، مورد ضرب وشتم مامورین وسپس دچارحمله قلبی گردید؛انجام گرفت. هیچگاه روزه و یا اعتصاب غذایی برای کسانی که قبلا فوت کرده
. اند برگذار نمی گردد
دوما ، اکثرکسانی که دراعتصاب غذا شرکت نمودند؛ ازوضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نبودند. یکبار چند تن از اعتصاب کنندگان را به درمانگاه فرستادند،وآنان همچنان ازغذا خوردن امتناع ورزیدند. سایر اعتصاب کنندگان، دو راه داشتند :یا اجازه دهید چند تن از رفقایشان که در بیمارستان بستری بودند و تمایلی به رها کردن
. اعتصاب خود را نداشتند، جان بسپارند؛ و یا،اعتصاب خود را قبل ازموعد مقرر پایان دهند
سوم ، ازآنجایی که اصلاح طلبانی که در اعتصاب غذا بودند،احتمالا انتخاب دوم را،برمیگزیدند؛همانطورکه هرجناح جمهوریخواه ایرلندی؛ درچنین وضعیتی دقیقا،همین کاررا انجام می داد؛زمان آن را بیش از حدلازم کوتاه بود.درواقعا ۹روز اعتصاب غذا محسوب نمی گردد.زمانیکه خود را برای پذیرش در کلیسای کاتولیک آماده میشدم؛(درحال حاضرمن آتئیست هستم !) ، به مدت هشت روز ،از"شنبه لازاروس" تا "شنبه مقدس" روزه
. گرفتم، هر روزهم مشغول کار بودم
البته، در آن زمان ؛سن و سال من نصف بسیاری از مردانی بود که در اوین، رجایی شهر وگوهر دشت زندانی
. هستند و دراعتصاب غذا شرکت نموده اند
چهارم ، تعداد بیشماری ازخارج زندان؛آنان را به پایان دادن اعتصاب غذایشان فرامیخواندند.اعتصاب غذا، یک تعهد
. عمیق شخصی است که هیچ فرد "غیرخودی" حق مداخله درآن را ندارد
اگرمی خواهید اعلام اعتصاب غذا کنید،میبایستی مطالبات روشنی داشته باشید،قبل از شروع اعتصاب ؛ در وضعیت جسمانی مناسبی بوده؛ و آماده باشید که در صورت لزوم ؛جان خود را در راه خواسته هایتان،ازدست بدهید.اعتصاب غذا نبرد اراده هاست ،ولغایت مقاومت صلح آمیزاست. البته، اگر پس ازرعایت مدت نسبتا
طولانی؛ خواسته هایتان برآورد نگردید ، هیچ شرم ویا هتک حرمتی در پایان دادن به آن وجود ندارد.اما زمان
. کافی برای نشان دادن اراده تان لازم و ضروریست
. در صورت امکان،پیشاپیش ؛با عزیزان ونزدیکانتان درمورد این موضوع صحبت کنید
علاوه براین ،اقدام به اعتصاب غذا نمیبایستی براساس یک انگیزش آنی انجام گیرد .چنانچه با برنامه ریزی،اهداف ازپیش تعیین شده روشن وانتخاب دقیق شرکت کنندگان باشد ؛احتمال موفقیت دربانجام رسیدن
. آن؛بمراتب بیشتر است
همچنین نکات عمده نیزدرحصول به هدف وجود دارد.اول شجاعت و سرسختی کسانی که درآن شرکت می نمایند. از جمله کسانی که در بهداری؛ که حاضرنشدند اعتصاب خود؛تا زمانی که رفقایشان دراعتصاب
. بودند؛پایان دهند. دوم مبارزات پشتیبانی از آنان؛ که بلافاصله از خارج برپا شد
: کسانیکه در ایران ،همچنان در اعتصاب غذا بسر میبرند

علاوه برکسانی که عضو جنبش اصلاحطلب بودند و متحدان آنان، چندین مرد (و احتمالا زنان) دیگر؛هم اکنون (۱
. ژوئیه ۲۰۱۱ برابربا ۱۰ تیرماه ۱۳۹۰)همچنان در اعتصاب غذا باقی مانده اند
محمد علی طاهری، پزشک ومتخصص در پزشکی جایگزینی ، درزندان اوین، تهران از۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت)سال جاری در اعتصاب غذا بوده است. اعتراض وی در رابطه با رفتارهای غیرمنصفانه و شرایط حبس در زندانها
. میباشد
انور خضری؛ کامران شاخی وابراهیم سیدی ازفعالین کردهستند که از۱ ژوئن (۱۱ خرداد) در اعتصاب غذا بسرمیبرند، اعتراض آنان ؛ دررابطه با انتقالشان به زندان رجایی شهر کرج است و قراردادن آنها در میان مجرمان
. عادی میباشد
کمال شریفی ، عضو اتحادیه گزارشگران آزاد کردستان ، درزندان میناب ،استان هرمزگان از۲ ژوئن (۱۲ خرداد) در
. اعتصاب غذا بوده است. اودراین اواخربه بخش بهداری زندان منتقل شده است

! روز ما خواهد آمدNo comments: