11 June 2011

! مردم ایران : بهتان دروغ گفته اند People of Iran: YOU HAVE BEEN LIED TO!


. مردم ایران : بهتان دروغ گفته اند

. آنهم برای چندین بارو در طول چندین دهه


یکی از ماندگارترین دروغهایی که بمدت پنج دهه گذشته،نه تنها ایرانیان،بلکه غربی ها وسایرنقاط دنیادیگرنیزآنرا

وسازمان اطلاعات ;"CIA " باورداشتند؛سرنگونی نخست وزیر محمد مصدق توسط سازمان سیا آمریکا

. بود" MI6 " وامنیت خارجی بریتانیا


. این دروغ است

وسازمان اطلاعات وامنیت خارجی بریتانیا " MI6"; سازمان سیا ی آمریکا"CIA" درست است که

برای سرنگونی مصدق توطئه کرده وعملیات آژاکس را برنامه ریزی کرده بودند.همچنین؛ درست است که آنها مقادیر زیادی از پول برای ایجاد هماهنگی به داخل کشور فرستاده بودند؛با این وجود ،علیرغم اینکه طرح آژاکس به بهترین وجه پایه گذاری شده بود؛عاملین انجام عملیات آژاکس،برای دستیابی به هدفشان که همان

کنار گذاشتن مصدق بود؛اطلاعات اندکی درمورد ایران واطلاعات کمتری درموردنحوۀ الهام بخشی درجهت ایجاد

. جنبش وحرکت درتوده های مردم داشتند؛دراختیارداشتند


درشرایطی که دست وبالش بسته ؛ " Kermit Roosevelt Jr " درحقیقت،عامل اصلی؛ کرمیت روزولت جونیور

عنان کارازدستش خارج شده بود قدرت راه جویی صحیح را نداشت. اصل نقشه براندازی در مصدق، متکی بر نقش سرهنگ نعمت الله نصیری عضو گارد شاهنشاهی بود،که نخست وزیر وقت را با دستورمستقیم ازشخص شاه ازمقامش خلع نماید.نخست وزیر جواب داد که تنها مجلس می تواند نخست وزیر سرنگون کند،

. وپس ازآن؛ نصیری را دستگیر کردند


. هنگامیکه روزولت آخرین کارت خود را بازی کرده،شکست خورد؛دار و دسته اش جمع کرد و رفت


درهمین زمان بود که عامل اصلی کودتا شد پنهان شده بود،وارد عمل شد.رهبری پیشگامان کودتا را ؛بالاترین

. مقام روحانیون در ایران؛و روحانیون درجۀ دوم و سوم بعهده داشتند


دومین مقام بالای روحانیت آیت الله العظمی ابوالحسن قاسم کاشانی بود. کاشانی که از طرفداران پروپاقرص روحانیت و یکی از حامیان سابق مصدق بود. مدتی بود بدلیل عدم نفوذ روحانیون واین امرکه مصدق، رهبر

. جبهه ملی سکولار ، روحانیون را از رخنه در دولت دورنگهداشته بود ؛از وی ناراضی بودهمچنین کاشانی از برخی از برنامه های مصدق، از جمله رای گیری برای زنان واصلاحات ارضی نیز ناراضی بود که موضوع دوم ؛ برای کاشانی و طرفداران او، که از جمله بزرگترین مالکان زمین درایران بودند؛مشکل

. برانگیزشده؛ درضمن،وی از حامیان اصلی فداییان اسلام بود


سوم مقام بالای روحانیت؛ آیت الله محمد بهبهانی بود. بهبهانی از حامیان سرسخت شاه محمد رضا شاه

. پهلوی و سلسله پهلوی که برای بیان انگیزه هایش نیازی به توضیح بیشتر نیست


بالاترین روحانی در ایران، آیت الله العظمی حسین طباطبایی بروجردی،به نوبه خود ؛ در برابر شاه؛بهمان عللی که کاشانی با آنهامشکل داشت، "برنامه ها از قبیل حق رای زنان و اصلاحات ارضی" شروع به ناسازگاری نمود.با این حال، در حالی که طباطبایی بروجردی، حداقل تلویحا، برنامه های آنان را مورد تایید قرارداده بود، واحتمالا،بعید نیست که بطور پنهانی، به آنان کمک کرده باشد؛ خود وی؛ فعالانه در کودتا شرکت ننمود. شاید احساس کرده بهترست بعنوان تنها مرجع تقلید درکشور؛ حداقل بطور آشکار، پایش به منازعات باز نشود و

. درگیر نگردد


او همچنین؛ رئیس هیات خود را؛که روحانی همسو با کاشانی ؛وهمعقیده اش بود را،ازدخالت وشرکت فعال

. منع نمود. دستیار او آیت الله روح الله موسوی خمینی بود


هنگامیکه نیروهای کاشانی و بهبهانی؛شورش خودرا با موفقیت بانجام رسانیدند؛ومصدق را ازمقامش خلع کرده و بازداشت نمودند؛طباطبایی بروجردی برای شاه وبمناسبت بازگشت وی به قدرت پیام تبریک فرستاد.او

. رئیس هیئت خود،روح الله موسوی خمینی، را فرستاد تا نامه را به شخص خود شاه تقدیم نماید


بعدها خود شاه نیز شده بهمین اشتباه گرفتارگردید ومقام خودرابرسرحرص وآزو جاه طلبی بسیاری از روحانیون، چشم وهم چشمیهای ایشان دربرخورداری ازامتیازات ویژه ؛وجاه ومقام اجتماعی ازدست داد. وخود

. را درهمان موقعیتی که مصدق درآن قرارگرفته بود؛ بازیافت


آری !آنها پیروان همان مکتب فکری هستند ،حتی غالب آنان همان افرادهستند.آنهایی که با تثبت رژیم استبدادی شاه؛ ظلم وستم به ایران بازگرداندند؛همانهایی هستند که با جمهوری اسلامی ایران را به استبداد

. کشانیده اند


نه برای تغییر انقلابی . نه برای آزادی افرادی ایران. نه برای بهبود زندگی مستضعفین. فقط برای خود وامثال

. خودشان


همانطور که بعدهاحسین موسوی خمینی (فرزند مصطفی، فرزند روح الله) درمرداد۱۳۵۹،درسخنرانی خود ،

" گفت : "دیکتاتوری جدید تاسیس شده در فرم های مذهبی است، بد تر از شاه و حتی بدتر از سلطۀ مغولان


اشارۀ اوبه "عصر طلایی" جمهوری اسلامی و آرمان های پدر بزرگش بود؛ که میرحسین موسوی خامنه ای،

. مهدی کروبی ، محمد خاتمى، و جنبش "اصلاحات"ازحامیان و طرفداران آن میباشند


هدف ما اینست که از دشمنان [جمهوری اسلامی] سیستم منتقدان و ازمنتقدان ؛حامی بسازیم"نقل از سعید حجاریان ، معاون پیشین وزیر اطلاعات وامنیت ملی در امور سیاسی و رهبری، ازپیشروان نظریه پرداز و

. استراتژیست جنبش به اصطلاح" اصلاح طلب


به گفته عباس میلانی، "حجاریان... استدلال می کنند که حمله مستقیم به سنگر قدرت حاکمه در کشورغیرعملی و ناممکن است "و"میبایستی از متحدان خود برای بسیج توده ها ؛درجهت بهره جویی ازآنان

. برای مذاکره و چانه زنی با حاکمان ایران استفاده نمود


تجربه دو سال گذشته،که درطی آن ،پیروان خط امام که درحال حاضر خود را "اصلاح طلبان" مینامند؛مجددا سعی در بدست آوردن دست برتر را در بازی شطرنج رژیم دارند؛ این نکته رابه اثبات رسانید که توضیحات میلانی

. کاملا صحیح است


آنزمان که به خیابانها میروید، "برای امثال آنها" نباشد. برای استقلال ، آزادی، و عدالت اجتماعی درجمهوری

. ایران با حکومت دموکراسی سکولار بروید


! روز ما خواهد آمد


Translated from the English by Farzaneh Forouzan.No comments: