25 June 2011

موسوی وقتل عام زندان ها در سال۱۳۶۷اخیرا مشاورموسوی ؛اردشیر امیرارجمند اظهاراتی درمورد میزان مشارکت رئیس خود ، میرحسین موسوی خامنه ای ، در قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های ایران آغاز شد که ۲۹ژوئیه ۱۹۸۸(۲۰ تیر۱۳۶۷ )بیان نمود
زندانیان موردنظر؛عمدتا مجاهدین خلق،همچنین از گروه های دیگرچپ گرا مانند فدائیان خلق (اقلیت) ، احزاب کارگران ، سازمان پیکار، (راه کارگر)، سربداران، حزب دموکرات کردستان، حتی زندانیان رژیم، حمایت از حزب
. توده و فدائیان خلق (اکثریت) بودند
امیر ارجمند رهبر خودمنتصب ، همراه با مجتبی واحدی خود گماشته؛درشورای هماهنگی خود رویش راه امید سبز همکاری دارند،که جنبش سبز رادرغیاب رهبران خود منتخبش؛ میرحسین موسوی و مهدی
. کروبی خامنه ای؛غصب کرده اند.این جنبش بارنخست صدای مردم درخیابان ها را برای خود ربود
. امیرارجمند اظهارات خود رابا "در نهایت موسوی میبایستی پاسخگوی اقدامات خود دراین دوره باشد."آغاز کرد
کاملا منصفانه است.این موضوع قطعا درطول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) نیزمکررا
. مطرح گردید
درمبارزات انتخاباتی ،هنگام حضور وی دردانشگاههای مختلف در سراسر کشور، موسوی با فریادهای :"میر حسین، به ما درمورد ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)پاسخ بده! " ، "تو ۱۳۶۷ کجا بودی؟ و چندنفرروتو کشتی؟" ، "خاک خاوران
. هنوز سرخ است!" ، "۶۷ ، ۶۷!" ، و "میر حسین،'۶۷" مواجه شد
خاوران گورستانیست که درآن بسیاری از قربانیان قتل عام زندان های تهران (اوین، رجایی شهر،گوهر
. دشت،وغیره) در قبر های ناشناس بطورجمعی دفن شده اند
. این حمام های خون؛ تنها زندانهای پایتخت منحصرنمیگردید وآنزمان ؛درتمام زندان های کشوربوقوع پیوست
همچنین؛ درطی این تظاهرات ؛دانشجویان مخالفت بادولت فعلی را ازهدف اصلی خود قراردادند : "محمود احمدی نژاد : منبع تبعیض و فساد" ، "دانشجو میمیرد، تسلیم نمیپذیرد!" ، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!
"! دانشجویان دانشگاه آزاد بایدگردد! "، و" اوین دانشجو می پذیرد!"
در ادامه ؛امیرارجمند ادعا می کندکه موسوی دراعتراض به این کشتارها؛استعفا داده؛ اما همچنان تا سال۱۹۸۹ (۱۳۶۸) ؛زمانیکه طرح تجدید نظردرقانون اساسی مطرح گردید؛در پست خود؛انجام وظیفه میکرده
! این دروغ است
اگرموسوی چنین کرده بود، تومارآن درسراسرحاکمیت آنزمان پیچیده بود وعموم مردم ازآن باخبرمیشدند.درحقیقت؛او تا زمانیکه طرح تجدید نظردرقانون اساسی در۲۸ ژوئیه ۱۹۸۹ ( ۶مرداد۱۳۶۸) به تصویب رسید ،درپست خود بعنوان نخست وزیرباقی ماند؛ پس ازتصویب این طرح ؛ دفتر وی ملغا اعلام گردید
تنها کسی که در جهت رویا رویی با این خشونت ها سخنی گفت قائم مقام رهبری حسین علی منتظری بود. پس از تلاشهایی که خودشخصا برای جلوگیری از قتل عام ها نمود؛در اوایل ماه اوت ۱۹۸۸ (۱۳۶۸ مرداد) ؛منتظری سه نامه سرگشاده ، دونامه به رهبرخمینی ویک نامه به کمیته سه نفره کشتارها در زندان اوین
. نوشت
. آمار کشتگان بیشتر و بیشتر میشد
بجای استعفا دراعتراض به کشتارها،درمصاحبه ای با تلویزیون اتریش درماه دسامبر سال ۱۹۸۹( آبان۱۳۶۸) نخست وزیرموسوی؛ سعی درمرتبط جلوه دادن حمام های خون درحمله مجاهدین خلق ازعراق به ایران؛ نموده
ازآن دفاع کرد.سپس پیشنهاد کرد که:اگر"آلنده"درشیلی؛قبل از کودتایی که۱۱سپتامبر۱۹۷۳(۲۰شهریور۱۳۷۲)
. برعلیه اش انجام گرفت چنین کرده بود، دولتش پابرجا باقی مانده بود
پس از اظهارات عمومی منتظری ؛مبنی برمحکومیت قتل عامهایی که درزندانها درجریان بود؛همچنین فتوای صادرشده برعلیه سلمان رشدی،؛در۲۳ فوریه ۱۹۸۹ (۴اسفند ۱۳۶۷) مهدی کروبی، که درآن زمان؛مقام نایب رئیس مجلس را دراختیارداشت و اخیرا ؛بعنوان دبیر کل مجمع جدیدالتاسیس "روحانیون مبارز"انتخاب شده بود
. همراه با امام جمارانی، وحمید روحانی ،نامه ای سرگشاده ای در اعتراض به قائم مقام رهبری نوشتند
درفوریه ۲۰۱۰(بهمن۱۳۸۸)یکی ازدسیسه چینان کروبی؛درامورمراسلات،"روحانی" توصیه کردکه دربرخورد
. با "فتنه " "منافقین" که مجددا درشرف احیا بود؛ ۱۹۸۹ -۱۹۸۸ [۱۳۶۸] ازهمین روش استفاده نمایند
وقتی که خمینی؛منتظری را ازعنوان قائم مقام رهبری و۳۵روز بعد ؛ازعنوان امام جمعه عزل کرد؛ بسیاری از
. دلایلش را مستند براین نامه ذکرنمود
نشر اصل نامه در روزنامه کیهان موقوف اعلام گردید که نشان دهندهٔ حسن نیت وزیرفرهنگ وارشاد محمد
. وقت ؛خاتمى میباشد
حذف سریع وی ازنیروهای امنیتی به میمنت ازمرحمت ازحسن نیت وزیر کشورعلی اکبر محتشم پوربود
. حذف تصاویرش از کلیهٔ دفاتر دولتی،نشانگر حسن نیت نخست وزیر موسوی بود
تحت بازداشت خانگی قراردادنش، به لطف وزیر اطلاعات وامنیت" محمد ری شهری" بودکه نظارت آنرا به معاون
. سیاسی خود "سعید حجاریان" محول نمود
علاوه براین تلاش دکتر امیرارجمند در فریب وگمراهی، چندین افسانه دیگراز سوء تفاهمات ،ومغلطه های
. دیگری نیز دررابطه با قتل عام زندانیان سیاسی درزندان های ایران در طول دوره وجود دارد
قتل عام ها؛در پاسخ به حمله به ایران توسط ارتش ملی سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی "
". انجام گرفته
! این دروغ است
۱۸ رهبر خمینی فتوای ونابودی ازمنافقین( مجاهدین خلق) ومرتدین(چپ ها) را پیش ازآن تاریخ؛در شب
. ژوئیه ۱۹۸۸( ۹مرداد ۱۳۶۷) صادر کرده بود.ودو روز بعد ازآن بود که حمام های خون آغاز گردید
. ارتش آزادی بخش ملی ایران رجوی تا ۲۶ ژوئیه (مرداد ۱۷ )به خاک ایران تجاوز نکرده بود
احتمالا کاتالیزورحقیقی "سمی" خمینی رهبر میباست مینوشید تا در۱۶ ژوئیه ( ۷مرداد) به امضای توافق نامه
. آتش بس تن در دهد
". قتل عام ها یک اقدام ناگهانی توسط در شرایط بسیار خاص بود "
! این دروغ است
بازجویی مجدد اززندانیان؛ جداسازی و طبقه بندی آنان به سیاسی وغیرسیاسی، جدا کردن اعضای سازمان مجاهدین خلق ازسایرگروههای چپ،تائبین ازغیرتائبین ،آنان حکم حبس طولانی مدت داشتند ازآنکه حبسشان کوتاه مدت بود، زندانیان جدید اززندانیان قدیمی، ومشکل سازها ازمردم عادی از اواخر ۱۹۸۷وتا اوایل ۱۹۸۸
( ادامه داشت (حدودا ازآبانماه۱۳۶۶ تا بهمن ۱۳۶۷
رهبرخمینی اول برنامه های خود درباهٔ منافقین ومرتدین با شش نفردرمیان گذاشت :علی حسینی خامنه ای رئیس جمهور،سخنگوی مجلس و فرمانده قواعلی اكبر هاشمى رفسنجانى، وزیر فرهنگ وارشاد ومعاون فرمانده قواخاتمى ، قاضی عبدالکریم موسوی اردبیلی،دادستان کل محمد موسوی خوئینی ها، و پسرخودش
. رئیس حوزهٔ امام؛ احمد موسوی خمینی
این مشورت ها زمانی آغاز گردید که پیش ازآن تقسیم بندی زندانیان شروع شده بود،حداقل نه ماه قبل ازآغاز
. قتل های دسته جمعی
نقشهٔ آنان کشتارها و قتل عام های مکرربود .ما میبایستی این توطئه را درهم میشکستیم ودراین رابطه هیچ
( ترحمی جایزنمیدانیم. "(موسوی ، در مصاحبه با تلویزیون اتریش
! این دروغ است
قربانیان؛کسانی بودند که به جرمهای نسبتا جزئی بازداشت شده بودند؛کسانی که جرمشان سنگین تر بود؛خیلی پیشتر ازاین وقایع اعدام شده بودند. بار دیگر،باتوجه به این مطلب که از شروع کشتارها در زندانها
.شش روز پیش از حمله بوده؛نمی توانست این دو را مرتبط بهم دانست
" . کشتار ها تنها چند ماه طول کشید"
! این دروغ است
تحلیل سیاسی ارتباط میان اعدامها \ قتلها ،که نه تنها براساس گرایشهای سیاسی زندانیان،بلکه برمبنای تعداد اعدامهایی که همزمان باهم ،درزندانهای ایران انجام گرفته نشانگراین مهم است که آغازقتل عام ها که
. در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸ (۱۱ مرداد ۱۳۶۷) شروع وتا ۱۰ آوریل ۱۹۸۹ (۲۱ فروردین ۱۳۶۸)ادامه داشته است
". حداکثر صدها نفر کشته شدند "
! این دروغ است
سازمان عفو بین الملل، درمحتاطانه ترین گزارش خود به سازمان حقوق بشر؛حداقل۴۴۸۲ نفررا اشاره نموده.درمنابع دیگراین رقم غالبا بر ۲۰۰۰۰ نفربالغ است. در یک نوارمخفیانه که درسلول زندان،ضبط گردیده رضا
. ملک، معاون وزیر سابق اطلاعات وامنیت به علی فلاحیان ،از تعداد ۳۳۷۰۰ نفر سخن میگوید
".آگاهی ازکشتارها،به مقامات زندان وتعداد انگشت شماری از رهبران بالارتبه محدودومنحصرمیگردید "
! این دروغ است
با توجه به تعداد کسانی که دراین نقشه دست داشته ، وطویلی مدتی که واقعه درطی آن تحقق یافت، صدها و حتی هزاران نفرازآن آگاه بوده اند.و ازآنجا که رهبرخمینی؛اول؛ حداقل نه ماه قبل از شروع اعدام ها؛طرح خود را مورد بحث وبررسی قرارداده بود؛فرصت کافی وجود داشته تا حرف ازآنچه قراراست روی دهد ؛درمحدوده
. نظام حاکم بپیچد
. به عنوان رئیس خاتمى ؛هیچ شکی نیست که موسوی پیشاپیش ،کاملا از جریان آگاه بوده است
خصوصا که دو نفراز زیردستانش نیز،"محتشم پور"وزیر کشور و وزیراطلاعات وامنیت "ری شهری"شدیدا در اعدامها نقش داشته اند.محسن سازگارا؛نیزکه بمدت هشت سال،پست معاونت نخست وزیر موسوی
. راداشته؛ احتمالا همچون رئیسش ازقضایا آگاه بوده. احتمالا تمام کابینه دولت آگاه بوده اند
،معاون "ری شهری " علی فلاحیان ، پیشاپیش آگاهی داشته.وبه همچنین معاون وزیرامورسیاسی حجاریان
. زیرا مسائل سیاسی جزء قلمرو اداری وی محسوب میشود
بسیار بعید است که تمامی وزرا ومعاونین وزیر ازقریب الوقوع بودن قتل عام ها نا آگاه بوده ویا حداقل ؛زمانی
. ازآنها که کشتارها درجریان میبود ؛ از آن آگاهی نداشته باشند
. هیچ کس به هیچ حرفی نگفت؛ درمیان آنهمه هیچ کس، به جز یک نفر
. تنها پاسخی که شنید غوغای جیرجیرک بود
. و فغان آنان که کشته میشدند
! روز ما خواهد آمدNo comments: