20 June 2011

تأملاتی در سبز Meditations in Greenگروههاو شاخه های دانشجویی دیگربه این باور که اصلاحات و یا برگزاری انتخابات؛ می تواند آنها تغییرات مورد نظر آنان را تامین نماید؛معتقد نیستند.پیش از این، دانشجویان،قابلیت تمایز میان گروههای اصلاح طلبان و تندروها را، داشتند ؛اما حوادث ماههای اخیر؛موجب تغییرموضع آنان گشته. درحال حاضر؛دانشجویان معتقدند اگرچه ممکن است برخی از اصلاح طلبان ؛دربیان اهداف خود صادق باشند، با این وجود ؛صرفا در دستیابی
وعملکرد خود؛ناتوان هستند.حضور آنا ن در دولت تنها منجر به طولانی شدن عمرنظامی میگردد که،
". قابلیت اصلاحات ندارد."سعید رضوی فقیه ،رهبر دانشجویی ،۱۷ تیر۱۳۸۲
: خرس در جنگل سبز
آخرین هفته ماه سپتامبر، مردی ازطبقه متوسط که درحومهٔ جنگل زندگی میکرد ؛تصمیم گرفت برای اولین بار
". وتنها به شکار برود. یک شکارچی تازه کار، "سبز
. فصل شکار خرس بود
پس ازچند ساعت ردگیری ؛از بوته های اطراف صدایی شنیده شد ؛به ناگاه؛ خرسی ازآنجا بیرون آمد.مرد
. تفنگش را بالابرد. خرس برروی پاهای عقبی خود ایستاد. مرد شلیک کرد.تیرش خطا رفت
.خرس بسوی مرد هجوم برد، او را به زمین انداخت،لباسهایش را پاره پاره کرد، وبه او تجاوز کرد
آخرهفته بعد ،مرد مجددا به همان نقطه ازجنگل رفت.دوباره با همان خرس مواجه شد. زمانی که خرس از
. بوته ها بیرون آمد ،باز تفنگش را بسمت خرس نشانه گرفت؛دوباره تیرش خطا رفت
. مجددا؛خرس بسوی مرد هجوم برد، او را به زمین انداخت،لباسهایش را پاره پاره کرد، وبه او تجاوز کرد
. آخرهفته بعد ،دوباره مرد برای شکاربه جنگل رفت وتمام سناریو از تکرار گردید
. در واقع ،هرآخرهفته ؛ودرتمام طول فصل شکارودرطی پائیزماه ؛برنامه بهمین روال بود
.در نهایت،درپایان هفته سوم نوامبر،آخرین هفته فصل شکار خرس،تغییری درتوالی وقایع بوجود آمد
خرس ازمیان بوته ها بسوی شکارچی هجوم برد،مردشلیک کردوتیرش خطا رفت؛ خرس اورا به زمین انداخت و
. لباسهایش را پاره پاره کرد
"باری؛اینبار،خرس قبل ازاینکه به شکارچی تجاوز کند؛ مکثی کردو گفت:"تو دراصل برای شکاراینجا نمیآیی، نه ؟
: " معنای" سبز
رنگ سبز؛درفرهنگ های مختلف ودرطی هزارههای گوناگون؛معانی بسیارمتعدد وگاه ضد ونقضی داشته است.برای طرفداران حفظ محیط زیست؛بمعنای طبیعت است.درطی قرون وسطی در اروپا ؛ازآن بمثابه هر دو
معنا:"عشق و شهوت " استفاده شده؛معانی ضمنی که دراشعارفارسی همان دوران نیز متجلی می گردد.در
. برخی فرهنگ ها نیز، نشان دهنده حسادت وبخل میباشد
برخلاف معنای آن؛که برای مصریان باستان درحکم زندگی، باروری، و تولد دوباره است ؛نزد اقوام سلت ،رنگ سبز مظهرمرگ، پوسیدگی، و شیاطین است.با توجه به اینمطلب، انتخاب رنگ سبز،دردوران کنونی؛بعنوان نماد
. جمهوری ایرلند و خود کشور ایرلند کمی عجیب به نظر می رسد
در ایالات متحده، به رنگ سبز نیز نشان دهنده رفاه است،که تاحدودی به دلیل رنگ پول آمریکا میباشد.در
. آفریقا،معنای مشابهی دارد که نشان دهنده ثروت طبیعی این قاره است
برای میرحسین موسوی خمینی،و بسیاری دیگر،رنگ سبز نشان دهندهٔ هردومعنا :"اسلام" و "سید"، نوادگان
. حضرت محمد است .بهمین دلیل بود که وی،درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ؛آن را انتخاب نمود
( موسوی ها؛همچنین کاظمی ها، ازنوادگان موسی بن جعفر بن کاظم، امام هفتم ائمهٔ اطهار(دوازده امام
. شیعه محسوب میگردند
از دیگر اعضای برجسته رژیم که ازهمین تبارمیباشند؛ میتوان از:روح الله موسوی خمینی، احمد خمینی موسوی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد موسوی خوئنیها، عبدالواحد موسوی لاری، و ابوالفضل موسوی
. زنجانی نام برد
با توجه به اینکه درسال های اول جمهوری اسلامی؛هدف اصلی مخالفاتهای سرسختانه دکتر محمود احمدی
. نژاد، جناح های چپ بودند،باعث تعجب است که چرا او رنگ قرمز بعنوان رنگ انتخاباتی خود انتخاب کرد
همچنین؛سبزرنگ امید است وبهمین دلیل ؛در ۱۱۶۸؛درفرانسه ؛ پیش از قرمز، سفید، وآبی بعنوان نخستین
. نماد انقلاب گزیده شد
: انقلاب سبز
جنبشی که درایران با انتخابات ملعون ۱۳۸۸ آغازگردید؛صرفا یک موضوع جانبی بود؛ وحتی عواقب بعدی و
. پسایندهایی که بلافاصله پس از آن انجام گرفت نشان دهندهٔ اینمطلب میباشد
انقلاب خفته ای که در خرداد ۱۳۸۸آغازشد؛ در۲۲خرداد با "رهبران"متظاهر اصلاح طلبان آغاز نگردید؛بلکه در روز بعد،در۲۳خرداد آغازشد.در آن روز،تظاهرات انبوهی درمخالفت با تقلب گستاخانه ای که درانتخابات صورت گرفته بودآغازشد ، راهپیمایی درسکوت که درآن بیش از یک میلیون نفرازشهروندان در خیابان های تهران و صدها هزار
. نفر دیگر در سراسر کشورشرکت نمودند
بیش از یک میلیون راهپیمایان که درسکوت خیابان راطی مینمودند؛صحنه ایست بسیارچشمگیر.درهمان
. حال؛چند هزار در پیاده روهاحرکت میکردند؛مانند آنچه اخیرا انجام گرفت؛ اما نه بهمان عظمت
خشم آنان؛ انفجار تحقیرها ؛ عداوت و سرکوبی هایی بود که در طی سی سال گذشته؛ تحت نظام جمهوری
. اسلامی، ولایت فقیه، و "آرمان و آرزوهای" از "امام" موسوی خمینی بدان گرفتار شده بودند
اعضای حقیقی جنبش سبز،"مردم خیابانها" بودند، وآنها خسته وآزاردیده بودند ؛(و حتی بیشترآنان در حال حاضرهمین احساس رادارند)مانند سگی که بیش از حد مورد ضرب و شتم قرارگرفته ،وشما نیمی از زندگی
. خود را صرف مداوای او نمائید
آرمانهای واقعی جنبش؛ آزادی مدنی، حقوق بشر،آزادی، برابری برای همه ایرانیان بوده وخواهد بود؛ ونه
. جمهوری اسلامی
: ریشه های سبز
. این جنبش ؛که به انقلاب سبز انجامید ؛ریشه در تظاهرات دانشجویی از تیرماه ۱۳۷۸ داردتظاهرات ازسوی بسیاری ازاستادان، روشنفکران مانند: اکبر گنجی ،عبدالکریم سروش، محسن کدیور، آیت الله منتظری ،حزب ملت ایران،جبهه ملی، نهضت آزادی، و حزب پان ایران، کارگران ، فروشندگان ،رانندگان تاکسی ،و حتی
. بازارحمایت وپشتیبانی می شد
و نه ازسوی پیروان خط امام، آنهایی که دانشجویان،فعالان حقوق زنان،کارگران،روشنفکران برای بازگشت
. بقدرت همکاری کرده بودند ؛جنبش باصطلاح"اصلاحات" نبود
درابتدا تعداد تظاهرکنندگان بالغ برصدها نفربود. پس ازحمله به خوابگاه های دانشجویی دردانشگاه تهران در۱۸تیرماه این تعداد به ده ها و حتی صدها هزار نفرافزایش یافت، ودامنهٔ تظاهرات به شهرستانهای دیگر؛
. سایراقشارمردم گسترش یافت
دفتر تحکیم وحدت درسعی خود مبنی برچسب اسلامی به تظاهرات زدن؛ شکست خورده، بعنوان مثال ،نتوانستند دانشجویان را به دادن شعار"الله اکبر!" ترقیب نمایند.درعوض، آنان شعارهایی مانند :(مرگ بر
. استبداد) و(یا مرگ یا آزادی) ، و پرسید : "خاتمى، خاتمى،کجایی؟ می دادند
در محکوم نمودن این حمله ؛ ازرئيس جمهور منتخبی که آنها برای انتخاباتش همکاری کرده بودند، نوایی
. جزصدای جیرجیرک ها در سکوت ؛بگوش نرسید
درنهایت در۲۳تیر؛ خاتمى و بقیه خود را متحدان"اصلاح طلبش"، ازجمله دفتر تحکیم وحدت، با شرکت در یک تظاهرات ؛که ازسوی رهبر انقلاب) سیدعلی حسینی خامنه ای؛ درجهت حمایت از "سیستم"براه انداخته
. شده بود؛ پاسخ خود راداد
خاتمى درجمع گروهی از دانشجویان در دانشگاه تهران در۱۶ آذر۱۳۸۳ گفت: "اگرمن عقب نشینی کردم، درمقابل نظامی عقب نشینی کردم،که بدان اعتقاد دارم ." ودر پاسخ به این سوال که دولت وی دربه اجرا درآوردن هر گونه اصلاحات واقعی ناموفق بوده؛چنین گفت :"از نظر من؛این امربرای نجات نظام حاکم ضروری
". بوده است
در پاسخ به ادعای خاتمى که آزادی های مدنی ایرانیان بیش ازهر کشوردیگری درمنطقه میباشد، یکی از
"! دانشجویان فریاد زد : "ما آزادی قبل ازبیان داریم. فقط آزادی پس از بیان نداریم
"برای اطلاعات بیشتردرگسترش ادعای آزادی و آزادی های مدنی دردولت خاتمى، توصیه میکنم فیلم "دایره
. ساختهٔ جعفر پناهی درسا ل۱۳۷۹ را نگاه کنید
پس از مشاوره با پسر عمویش ، رهبر حسینی خامنه ای، این پیشنهاد را ردنمود.مجددا؛در سال ۱۳۸۴ همان موقعیت را بوی پیشنهاد دادند، اما پس از نشستی با کروبی ، خاتمى و محمد موسوی خهوئنیها، سه زمامدارارشد مکتبیون (رادیکال ها) گلهای سرسبد روحانیون مبارز؛ بار دیگراین این پیشنهاد رد گردید
این جنبش به اصطلاح "اصلاحات"پیش ازآنکه در مورد تغییر حقیقی باشد؛بیشتربه تبلیغات برای بازگشت مجدد پیروان خط امام، یا ماکتبیون (رادیکال ها) به حیطهٔ قدرت است.مانند سال های اول جمهوری اسلامی که آنان
. قدرت را انحصارا در اختیار خود داشتند
: بذرهای سبز
هنگامیکه سعید حجاریان ودارودسته اش در مرکزمطالعات استراتژیک برای بازگشت پیروان خط امام با عنوان نوین "جنبش اصلاحات "؛ برای انتخابات ریاست جمهوری۱۳۷۶ برنامه ریزی میکردند؛انتخاب اولشان؛
. بجای رئیس قبلی شان ، نخست وزیر اسبق موسوی خامنه ای؛ وزیرسابق فرهنگ و ارشاد "خاتمى" بود
در سال ۲۰۰۹ ، رهبری به اصطلاح "اصلاح" جنبش مجددا به نخست وزیر سابق موسوی خامنه ای رادرنظر داشت. ولی تعلل وعدم تصمیم گیری وی موجب گردید که آنها یک باردیگر خاتمى را نامزد ریاست جمهوری خود؛معرفی نمایند. هنگامی که موسوی خمینی بطو ناگهانی شرکت خود در رقابتهای انتخاباتی را اعلام
. نمود؛خاتمى به سرعت از قدرت کناره گرفت و او راتحت حمایت و پشتیبانی کامل خود قرار داد
میرحسین موسوی خامنه ای؛حتی ازیکسال قبل از برپائی جمهوری اسلامی؛ازعوامل داخلی رژیم محسوب میگردد. علاوه بر مدتی خود بعنوان نخست وزیرایران، فعالیت داشته؛دارای مناصب وپست های متعددی را در رژیم ،بعهده داشته که از اینجمله میتوان مشاور ارشد هر دو رئیس جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی را
. نام برد
برخلاف تبلیغات انتخاباتی خود ادعا می کرد که ازمهرهٔ اصلی دولت نیست؛وهرگزچیزی بیش از یک نقاش و معمار نبوده، حتی در زمان انتخابات رئيس جمهوریش ؛عضو فرهنگستان هنر، تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد
. ؛ و همچنین درهردو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت داشته است
علاوه بررئیس جمهور اسبق خاتمى، مبارزات انتخاباتی موسوی به طور جدی توسط مجمع روحانیون مبارز ،
. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، و دفتر تحکیم وحدت حمایت میشد
. در طول مبارزات انتخاباتی، او خود را بعنوان یک "اصلاح طلب اصولگرا " معرفی میکرد
که خیلی بمثابه عضوحاشیه ای بنظر نمیرسد، مگه نه؟
هر گاه یک سیاستمدارحاشیه ای از سایه خود بیرون خزید و ادعای مهرهٔ اصلی نبودن کرد؛ابتداببینید که چه
. کسانی حامیانش هستند. و پشت سر و کیف پول خودتان خوب بپائید
: مکانیسم سبز
انقلاب سبز ۲۳خرداد ؛در روز بعد ازانتخابات جعلی ۱۳۵۷ آغازگردید که البته همه ما ازروند ومسیرآن درطی
. همان تابستان آگاهیم
در اواسط ماه اوت ، (پس ازاینکه به مدت دو ماه پیروانش را بلاتکلیف رها نموده بود )، موسوی خامنه ای؛تاسیس راه سبز امید ، را اعلام کرد وگفت :" این گروه یکی دیگراز احزاب سیاسی، که آزادتراست، و
. سازمان های انبوه مردمی را مشمول میشود
این جریان دربینابین محاکمات استالینی وبیرحمانهٔ اصلاح طلبان، فعالان، رهبران دانشجویی ،ودیگرافرادی که رژیم صرف نظراز فقدان هرگونه شواهد؛بجرم مشارکت دراعمالی که "شرارت آمیز "مجازات میرساند؛بوقوع
. پیوست
هیچگونه تظاهرات مخالفت آمیزی با این محاکمات صورت نگرفت. دربیانیه های بعدی ، موسوی خامنه ای گروه جدید خود را بعنوان یک حزب سیاسی اصلاح طلب؛هماهنگ با سایر احزاب سیاسی اصلاح طلب نامبرد. به
. توضیحاتی که در بخش فوقانی بدانها اشاره کرده ام مراجعه نمائید
به جای اینکه این سازمان ؛یک گروه آزادو بازباشد، اخذ وصدورتصمیم گیری های سیاسی واستراتژیکی برعهدهٔ کمیته مرکزی گروه بود که در ابتدا فقط شامل خوداو وهمسرش، زهرا رهنورد بروجردی بود. اما اکنون همکاراسبق" مهدی کروبی" نامزد سابق انتخاباتی نیزبدانها پیوسته به نوع مانند"مرکز گرایی دموکراتیک" لنین
از آنجایی که خوداو و مهدی کروبی به خانه هایشان بازداشت کرده اند، سخنگوی راه سبز امید ؛ شورای هماهنگی راه امید سبز شده است که به همان اندازه دموکراتیک ، اعضای آن بهمان حد فراگیرهستند:مشاورموسوی خامنه ای، اردشیر امیرارجمند ومشاورکروبی ، مجتبی واحدی میباشندکه
. هردو؛مانند اربابانشان ازمدافعان جنبش به اصطلاح، "اصلاح طلب"هستند
همچنین ؛گروههایی مانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی
. هستند که تحت نظام جمهوری اسلامی، فعالیت دارند
همانطور که درمقالات قبلی اشاره شد،فعالیتهای راه امید سبز(و شورای هماهنگی آن) با سایرسازمان های
. اصلاح طلب دیگر؛فوق هماهنگ است
ومجددا ، همانطور که قبلا اشاره شد،اخبار وسایر رسانه های تبلیغاتی به طورمستقیم وبطرزچشمگیر به خامنه ای موسوی و کروبی متصل است وازآنها کسب تکلیف مینمایند و با سایرسازمان های جنبش "اصلاح
. طلب"همگامند
بازداشت خانگی" که دو"رهبران سبز" بدان محکوم شده اند مانند همان تنبیه کودکان وحبسشان دراتاق خود "
. بخاطر رفتار بد و بی ادبانه است
حداقل ،اگرآنرا با سایربازداشتهای خانگی دیگر،مانند نخست وزیرسابق،محمد مصدق ؛که بمدت چهارده سال پس ازعزل خودتوسط همین جریان (برخی ازآنان همان افراد) که جمهوری اسلامی را به ایران آوردند؛ تحمل
. نمود.و یا به مدت پانزده سالی که "آنگ سان سو چی"دربرمه ازآن رنج می برد
بعد روز سوم انقلاب سبز؛پس ازآنکه هیچگاه کسی آنها را درمیان معترضان ندیدن، بسیاری میپرسیدند"موسوی از کجا است؟" و "کروبی از کجا است؟"ممکن است همان افراد، اکنون همین سوال را ازخود بپرسند.زندانیان سیاسی و سایر زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران، حتی بعضی از مخوف ترین زندانها
. مانند اوین و رجائی شهر و گوهر دشت ؛ قادر به ارسال پیام به جهان خارج هستند
بخصوص چندین مورد آنرا که مجید توکلی،همچنین نسرین ستوده،وعیسی سحرخیز؛را که چنین پیامهایی ارسال نموده اند را شاهد بوده ام .درطی"درگیریهای" درایرلند شمالی از ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۷؛جمهوریخواهان ایرلندی؛ درزندانهایی که ازحداکثرسطح امنیتی"ایچ _ بلوک "در"لآنگ کش "واقع در ایرلند شمالی ؛ازروشهای مختلف پنهانی؛ برای ارتباط با سازمانها وخانواده های خود استفاده میکردند.حتی؛"بابی سندز" درحالیکه دراعتصاب غذا بسرمیبرد؛ و با موفقیت درانتخابات پارلمان انگلستان شده ؛کرسی "لآنگ کش " را از آن خود کرد
اگر موسوی خامنه ای و کروبی واقعا می خواستند با خارج ازحبس خود ارتباط برقرارکرده ، پنهان نشوند واجازه
. ندهند دیگران آتش برمعرکه باشند، میتوانستند
: جنبش سبز
تنها کارخوبی که موسوی خامنه ای برای جنبش انجام داد توزیع تی شرت ، کلاه ، روسری، روبان، مچبند سبز رنگ بود.بدینوسیله؛کثریتی که پیش ازاین خاموش به جمع نیروهای مختلف اصلاح طلبان ذکر شده؛پیوستند.که بلافاصله ؛مبدل به نمادوسمبل تظاهرات وچوبی سترگ درلابه لای چرخهای رژیم گردید
همچنین ثابت کرد یک اکولایزر بزرگ است. یکی ازتظاهرکنندگان اظهار داشت که به پوشیدن سبز افتخارمیکند.نه تنها به دلیل اینکه برایش معنای مقاومت در برابر ظلم و استبداد رادارد؛ بلکه به این دلیل زمانی که وی،که از ساکنان جنوب تهران است،"سبز" به تن دارد، کسی ازاینکه اوازکدام قسمت شهرآمده نمی
. پرسد،وبلافاصله خود را بعنوان عضوی پذیرفته شده ،متعلق به گروه ویکی از"آنها " میبیند
بغیرازاین ، کروبی ، وسایر رهبران اصلاح طلب (به ویژه خاتمى) ، شعارهای مردم در خیابان ها، محکوم کردند خود را از اقدامات مردم کنارکشیدند، و بطور کل ؛بامخالفتهای شدید خود؛هرچه در قدرت داشتند در جهت سرکوب جنبش مردمی که نا امیدانه فریاد آزادی و کرامت سرداده بودند؛انجام دادند
به اضافهٔ توهین های جراحت آمیزشان ، آنها حتی درموارد متعدد مدعی گشتند که هوادارانشان میبایستی درمراسمهای خودبزرگ کننده وپرزرق وبرق رژیم ؛شرکت نمایند. حتی در۲۲ بهمن ۱۳۸۸، موسوی خامنه ای گفت که اعضای جنبش میبایستی تمام نمادهای مشخصه را در خانه های خودبگذارند؛ به طور خاص از هر چیز
. سبزی
"سبز"بودن آسان نیست ، به ویژه زمانیکه شما نه تنها با باطوم، گاز اشک آور، مشت و گلوله بسیجی ها ؛همچنین پلیس و دادگاه و زندان توسط رژیم مواجه هستید ؛بلکه،ازسوی کسانی که به شما اعتماد کرده
. بودید؛ بحال خود رهاشدن ؛سنگ پرانیها واز پشت خنجرزدن ها
آنها هیچگاه وهیچ زمان حتی خواستار تغییرات واقعی؛ که به نفع مردم ایران باشد ،نبوده ند وبسیار کمترازآن ؛دراین راستا قدمی برنداشته اند.در موارد متعدد؛ با تغییر قانون اساسی مخالف نمودند.آنان از مردم ایران؛ تنها
. درنزاعهای بی پایانشان با نظام حاکم ؛ برای معامله وچانه زنی استفاده کرده اند
شعار"اصلاح طلبان "رابه یاد داشته باشید، که توسط طراح واستراتژیست؛ معاون وزیرسابق اطلاعات امنیت در امور سیاسی ؛سعید حجاریان ابداع شد: "هدف ما اینست که دشمنان نظام را به منتقدان ومنتقدان را به
" . طرفداران مبدل نمائیم
زمانیکه کودک هفت یا هشت ساله ای بودم، یکی از همسایگان قلدرمان؛من را زد ودریک گودال پراز گنداب که در نزدیک مخزن فاضلاب قرار داشت پرت کرد .هر بارکه سعی میکردم بالا بروم؛ گریان و متعفن، کبود شده و زخمی ، سر تا پا آلوده به شاش و گه، خدا می داند چه چیزهای دیگر، او مرا دوباره بداخل چاله هل میداد
! ومیخندید. بله ،این ماجرا واقعا اتفاق افتاده است
خواهش میکنم؛ اگر شمایی که این متن رامیخوانید؛ یکی ازهمانهایی هستید که "مردم خیابان ها"نام گرفته اند، دانش آموزان، زنان خانه دار، فعالان، کارگران ، مستضعفین، روشنفکران ، بازاریان، کارگران، و غیره،که همچنان به حمایت از موسوی خامنه ای و کروبی و یا به اصطلاح "اصلاح طلبان " ادامه میدهند، به خاطر خدا،
! بس کنید
درغیراینصورت؛ عمل شما درست مثل همان قلدری است که در کودکی ام میباشد ، که درتلاششان برای
. صعود آنان را در خندقی پر از شاش، گه، و خدا می داند چه چیز دیگر ؛سوق میدهید
و اگر شما ؛جزء کسی که هنوزبه این اصلاح طلبان معتقد است وبارها و بارها عشق و ارادت خود را به جمهوری اسلامی، بویژه روزهای اولیه آن ، ولایت فقیه، آرمان ها و خواسته های "امام" خمینی و قانون اساسی کنونی وبراین باورهستید که دولت به نحوی جادویی آزادی ، استقلال، دموکراسی سکولار، و حقوق برابر،ایجادخواهدنمود؛ پس من تنها یک سوال از شما دارم : شما واقعا برای شکار اینجا نمی آیید ، نه؟
! روز ما خواهد آمد

No comments: