15 June 2011

با میر حسین موسوی خامنه ای و مهدی کروبی "Aung San Suu Kyi "مقایسهٔ آنگ سان سوچی


من شدیدا با بیانیه عمومی دفترتحکیم وحدت که اولین بار؛یک روز بعد از سالگرد تظاهرات خرداد۱۳۸۸ منتشرگردید مخالفم . نخستین تظاهرات انقلاب سبز بودند در۲۳ خرداد ۱۳۸۸ بود، نه۲۲ خرداد ،روزی که محمد گنجی ده ساله ، درخیابانهای تهران کشته شد ؛و برای نخستین بار ۱۶۸ نفر(یا به گزارشی ۲۰۶ نفر) جان خود
. را در تظاهرات از دست دادند

دراین بیانیه ؛مقایسهٔ نخست وزیرسابق آقای میر حسین موسوی خامنه ای و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام مهدی کروبی،را با برنده جایزه صلح نوبل دکتر" دآو آنگ سان سوچی"؛و اعلام اینمطلب که وضعیت فعلی آنان ؛ شبیه بشرایط اومیباشد؛نهایت کج سلیقگه گی و اوج گستاخی و
. بیشرمیست

" قیاس موسوی خامنه ای وکروبی با آن بانوی ارجمند مانند اینست که" میخائیل گورباچف"را با "ماهاتما گاندی
. یا " ال شارپتون " را با "بابی سندز" دریک جایگاه قراردهند

برای شروع،او در طی" پانزده سال حبس خانگی"خانم سوچی ؛ بجزموارد بسیارنادر؛اجازهٔ ملاقات هیچکس جز نگهبانانش را نداشت؛وهیچیک از کسانیکه اجازهٔ ملاقات با وی را داشتند؛ازاقوام وبستگان اونبودند؛بهرصورت ؛اکثر آنان قبلا توسط(شورای قوانین دولتی و برقراری نظم)حکومت نظامی؛دستگیرشده؛یا درزندان بسرمیبردند


نکتهٔ دیگراینست که؛"سوچی"همواره با رژیم حاکمه مخالف بوده،آنرا جنایتکارنامیده ؛ودرراس پیشاهنگان جنبش دموکراتیک تغییرات درقانون اساسی گام برداشته .به معنای واقعی کلمه،درکنار کسانیکه اورا بعنوان رهبر؛میشناسند درتظاهرات شرکت داشته، حکم وبیانیه ای مبنی برحضور خود صادرننموده تا رژیم بسهولت
. وبا وقت کافی؛بتواند دراطراف خانه اش ایجاد مانع نموده ؛ ازحضور وی در تظاهرات ممانعت نماید

بهرصورت ،این تا زمانی بود که در سال ۱۳۶۹ برای نیم دهه،او را به زندان انداختند.پس ازآزادی مجددش در سال ۱۳۷۴، او بلافاصله فعالیت نیمه رهاشده اش را ازسرگرفت ،در نهایت، رژیم برمه ؛ مجددا ،ازسال ۱۳۷۹او را
. تحت بازداشت خانگی قرارداد،اینبار برای یک دهه کامل، وتا اواخر سال ۱۳۸۹ آزاد نشد

درمجموع ،"آنگ سان سو چی" یک سال بیشترازمحمد مصدق؛ پس کودتایی برهبری آیت الله العظمی آیت الله کاشانی و بهبهانی ،ودرپی موافقت آیت الله العظمی طباطبایی بروجردی انجام گرفت ؛ تحت بازداشت خانگی
. قرارداشته است

همان طباطبایی بروجردی که به عنوان تنها مرجع تقلید درایران دستیارخود،آیت الله روح الله موسوی خمینی،را
. برای عرض تبریک شخصی ازبازگشت شاه به قدرت نزد وی فرستاد

طی چند سال آزادی خود؛ از۱۳۷۴ تا۱۳۷۹،همسرش دکتر "مایکل آریس" مبتلا به سرطان گردید و تشخیص پزشکان سرطان انتهای پروستات بود.حکومت نظامی برمه تقاضای ویزای وی را ردکرد و درعوض به" آنگ سان سوچی" پیشنهاد نمودند کشوررا ترک نماید. اوکه تقریبا ازمحرومیت خود ازویزا بازگشت مجدد اطمینان داشت
.درکشور باقی ماند ,

دکتر" آریس" درتاریخ ۷ فروردین ۱۳۷۸ درگذشت.آخرین باری که زن و شوهر درکنار یکدیگربودند؛کریسمس
. ۱۳۷۴بود

سوچی، برعکس دو اصلاح طلبان ؛ازنخستین روزی که رهبری جنبش آزادی در کشور خود رادردست گرفت؛ در جهت براندازی رژیم وبانام قانون اساسی جدید گام برداشته است. برخلاف موسوی خامنه ای و کروبی،هرگز در رژیمی که آنرا محکوم مینموده شرکت وهمکاری نداشته است. وهنگامیکه بخشی از حزبش ، "اتحادیه ملی برای دموکراسی "، برای الحاق به دولت، از"حزب"جبهه دموکراتیک ملی"منفک گردید؛ او با
. حزب خود باقیماند

بر خلاف حزب به اصطلاح "راه سبز امید"، "لیگ ملی برای دموکراسی"یک سازمان گستردهٔ حقیقی با اصول دموکراتیک است.جایی که موسوی خامنه ای وکروبی تنها به انعکاس محکومیت تحریم های تحمیل شده بررژیم ایران بسنده میکنند،"سوچی" همواره وبشدت تحریم های علیه رژیم کشورخودرا پشتیبانی نموده است
"سو چی" خواهان آزادی،دموکراسی،عدالت اجتماعی،تغییر قانون اساسی،حقوق بشر،وآزادی های مدنی برای مردم برمه است. موسوی خامنه ای و کروبی، برای مردم ایران"آرمانهای امام خمینی"،بازگشت به "عصر طلایی"جمهوری اسلامی،شرعیت و ولایت
. فقیه میخواهند

درضمن؛دریکی ازمطبوعات اصلاح طلب که ازهوچیان طرفداراین گروه دونفرهٔ نه چندان پویا میباشد؛ این دو رهبر
کپی بردار را با گاندی؛ ونظریهٔ آنان دررابطه با اهداف جنبش را با مبارزات "ساتی گاراها" مقایسه نموده بود؛که بمثابه یاوه گویی مسیحیان درباب کاپیتالیسم بازار آزادوسازگاری آن با مسیحیت میباشد.وهمانطورکه "جان کنت گالبرایت" متذکرگردید، هر کسی که به چنین نظریه ای معتقد است؛ حداقل یکی از دو ایدئولوژی را
. نمی فهمیده

" Thorolf Rafto" " علاوه برجایزه صلح نوبل که درسال ۱۳۷۰ ؛" آنگ سان سوچی"بدریافت "ترولوف رآفتو
. جایزهٔ یادبود بنیاد حقوق بشر"رآفتو " در سوئد در سال ۱۳۶۹نایل شد
Sakharov Prize for Freedom of Thought"همان سال ،ازسوی پارلمان اروپا؛جایزه"ساخاروف برای اندیشه آزاد
. بوی اهدا شد

درسال ۱۳۷۱، دولت هند جایزه جواهر "لعل نهرو برای تفاهم بین المللی "وازسوی دولت ونزوئلا (دولت قبل از چاوز)جایزه بین المللی "سیمون بولیوار"را بوی اهدا نمودند. در سال ۱۳۸۶، دولت کانادا ؛وی را شهروند افتخاری
. کشور خود معرفی نمود و وی؛ یکی از پنج نفری بودکه به این مقام مفتخر شد

و میرحسین موسوی خامنه ای و مهدی کروبی چه؟
. هیچ!دراین سکوت مطلق ؛جز آوازجیرجیرک وزنجره ها ؛صدایی بگوشتان نمیرسد

در پایان،آقای موسوی خامنه ای وحجت الاسلام کروبی ،هیچوجه تشابهی با" دکتر سوچی"، ومنجمله با "ماهاتما گاندی" نداشته وندارند.خاطرنشان میشوم که؛دربازی شطرنج سیاسی جمهوری اسلامی؛ بمنظورتثبیت جایگاه بهتری برای مهرهٔ جلاد؛ نه تنها توهینی است به این بانو؛ به مردم برمه،خصوصا یاران او،
. بلکه توهینی است به مردم ایران


! روز ما خواهد آمد

No comments: